Hjem
Dyreavdelingen

Faglig rådgivende utvalg ved Dyreavdelingen

Leder av kjernefasiliteten og Instituttleder har behov for innspill fra forskningsmiljøene om hva Dyreavdelingen bør levere av service og tjenester. Dette er viktig for at aktivitetene ved Dyreavdelingen skal være i samsvar med forskningsmiljøenes forventinger og at fordeling av ressurser er hensiktsmessig. Derfor er det opprettet en faglig rådgivningsgruppe ved Dyreavdelingen.

Hovedinnhold

Medlemmer

 

 • Emmet Mc Cormack, Dyreavdelingen
 • Karianne Fjeld, K1
 • Simona Chera, K2
 • Nils Halberg, IBM
 • Salwa Suliman, IKO
 • Anne Marie Rød, Psykologisk
 • Venny Kvalheim, HUS
 • Thomas Geisner, HUS

Mandat

Det overordnede formål med faglig rådgivende utvalg er å fremme gode felles løsninger for kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet.

Faglig rådgivende utvalg skal gi råd og anbefalinger knyttet til daglig drift, oppgradering og vedlikehold av utstyr og faglige utvikling av kjernefasiliteten.

Utvalget skal også rapportere om mangler, herunder mangelfullt utstyr, manglende kompetanse, svekket bemanning eller brukerunderlag, samt andre relevante forhold ved kjernefasiliteten.

 • Faglig utvikling og kompetanse ivaretas
 • Utstyrspark/infrastruktur vedlikeholdes og utvikles
 • Alle brukere har lik tilgang til tjenestene.
 • I de tilfellene der prioritering av prosjekter ved kjernefasiliteten er nødvendig skal utvalget involveres i prioriteringene.

Utvalgene skal møtes ved behov, og minst én gang per semester.

Utvalget rapporterer til instituttledelsen ved det aktuelle institutt som rapporterer videre til prodekan for forskning.

Utvalget rapporterer årlig, men oftere ved behov eller hvis instituttleder eller prodekan for forskning ber om det.

Saker som har vært drøftet

Saker som har vært drøftet i faglig rådgivende utvalg

2021

 

2016-2020

 • Forholdet mellom basalt infrastruktur for drift – som Dyreavdelingen må skaffe og drifte, og utstyr relatert til spesifikke forskningsprosjekter - og som forskerne må skaffe og drifte
 • Klargjøre Dyreavdelingen forpliktelser ifm med at Dyreavdelingen «støtter» forskningsgruppers søknader om utstyrsanskaffelser.
 • Kostnader knyttet til etablering av nye aktiviteter. Gruppen synes ikke det er rimelig at slike kostnader uten videre fordeles på alle brukere.
 • Forespørsel om samlokalisering av imaging utstyr
 • Avl av GMO - hvor mye kapasitet skal det få binde?
 • Mikrobiell kvalitet på dyr - hvilken standard skal vi ha?
 • MRSA i svinebesetninger i Trøndelag
 • Gjennomgang av AAALAC akkreditering 2014 og forslag til forbedringe
 • Plan for samlokalisering av aktiviteter
 • Serviceavtale Dyreavdelingen
 • KPIer for Dyreavdelingen
 • Planer for oppgradering av operasjon for store dyr v/hjerteavdelingen
 • Implementering av PyRat
 • ENØK utredning av Dyreavdelingen
 • Priser og egeninnsats fra forskningsgrupper
 • Ny rammeavtale bur nyheter fra Mattilsynet
 • Import av dyr når folkehelsa legger ned
 • Publisering av prosjektsammendrag på nett
 • Rotasjonsarbeid Dyreavdelingen
 • AAALAC re akkreditering 2017
 • Retningslinjer for avl ved Dyreavdelingen UiB