Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

Medlemmene i forskergruppen for famile-, barne-, arve-, og personrett er medlemer av flere pågående prosjekter. På denne siden listes noen prosjekt som er i forskegruppen sitt kjerneområde.

Hovedinnhold

Samfunnets reaksjoner og tiltak overfor barn som begår lovbrudd 

Ingun Fornes er med i prosjektet "Samfunnets reaksjoner og tiltak overfor barn som begår lovbrudd". Temaet for prosjektet er samfunnets reaksjoner og tiltak overfor barn som begår lovbruddet. Dette temaet plasserer seg i grenseflaten mellom strafferettspleie, barnevern og psykisk helsevern.

Barn som har begått svært alvorlige lovbrudd vil i mange tilfeller ha en rekke risikofaktorer. Enkelte forhold som anses som risikofaktorer for lovbrudd, vil også kunne være forhold som er utløsende for at tiltak i barneverntjenesten og/eller psykisk helsevern iverksettes. I en del tilfeller er barnet allerede kjent for hjelpeapparatet, forut for en straffedom avsies. Barnet kan ha vært underlagt frihetsberøvende tiltak i barneverntjenesten og/eller psykisk helsevern før det begår lovbrudd av en slik art at frihetsberøvende straff er aktuelt. Barnet vil også kunne ha behov for tiltak i barneverntjenesten og/eller psykisk helsevern under straffegjennomføringen. Straffegjennomføringsloven åpner for at straffen kan gjennomføres i institusjon eller i sykehus. Slik kan det domfelte barnet overføres for eksempel til barneverninstitusjon eller til psykiatrisk sykehus. Hovedfokus i prosjektet er frihetsberøvende reaksjoner og tiltak i strafferettspleien, barneverntjenesten og i det psykiske helsevern. Ingun vil analysere i hvilken grad de ulike frihetsberøvende reaksjonene og tiltakene er tilpasset hverandre.

Prosjektet har tre sentrale deler:

1) Komparativ studie av frihetsberøvelse av barn som har begått ellers straffbare handlinger og hvor det er høy risiko for nye lovbrudd.

2) Barn som har begått drap

3) Domstolsystemet og forbudet mot gjentatt straffeforfølgning

Prosjektet er finansiert av Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssykehus, Helse Vest.

Lovkommentar til arveloven

Thomas Eeg  skriver lovkommentarer til arveloven 2019 på Lovdata, som et ledd i samarbeidet mellom Lovdata og Karnov Group Norway. Les mer om samarbeidet her.

The use of Expert Reports as evidence in Child Protection Decision-Making

Camilla Bernt  er ko-prosjektleder i prosjektet «The use of Export Reports as evidence in Child Protection Decision-Making» ledet av professor Annika Melinder ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektet er finanisert av Norges Forskningsråd. 

BARN-NEMD

Camilla Bernt er prosjektleder i prosjektet «BARN-NEMD». Det er et forskningsinfrastrukturprosjekt som skal bygge opp en database for fylkesnemdsvedtak i barnevernsaker. Les mer om prosjektet her.