Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Masterprosjekt GEO - William Helland-Hansen

Resente og fremtidige endringer i morfologi og sedimentasjon som følge av menneskelige inngrep i et aktivt tidevannssystem, ytre Vestvågøy, Lofoten

Dette masterprosjektet er ledig for opptaket høsten 2019

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Hav og brakkvann er forbundet med relativt kompliserte strømsystemer som endrer seg over tid. Sedimentasjonen og morfologien i strandflatene i overgangen mellom hav og brakkvann er et samspill mellom tidevannskrefter og ulike typer erosjonsmateriale. I områder med mye skjellsand kan endringer i strømforhold føre til raske endringer i sedimentasjonsmønstre og morfologi. Her kan selv mindre inngrep i strømsystemene ha betydelige effekter på strandflatene og strømningssystemet i sin helhet.

I 1991 ble det på Vestvågøy i Lofoten åpnet en ny strøm som forbandt et brakkvannsområde med havet. Dette medførte en kraftig bunnerosjon langs den nye strømmen som flyttet store mengder sedimenter (hovedsakelig skjellsand) ut i havet og inn i brakkvannsområdet innenfor. I 1994 ble denne strømmen lukket igjen. Første del av oppgaven blir å kartlegge hvilke effekter åpningen av denne strømmen hadde på sedimentasjonen og morfologien. Her vil det være feltarbeid med kartlegging av sedimentasjons-mønstre og mektigheter. Andre delen av oppgaven skal, basert på innsamlete data og numeriske forsøk, anslå hvordan sedimentasjonen vil kunne ha endret området på sikt. 

Dette prosjektet er en mulighet til å arbeide med samfunnsrelevante problemstillinger fra nærmiljøet. Det vil gi studenten erfaring i å arbeide med moderne sedimentasjonsprosesser relatert til havnivåendringer, og integrere ulike datatyper. Prosjektet vil gi studenten ekspertise som er nyttig både på private, offentlige og akademiske arbeidsplasser.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)

GEOV217 Geofarer
GEOV223 Kvartære havnivåendringer
GEOV228 Kvartær geokronologi
GEOV229 Geomorfologi
GEOV231 Maringeologisk felt- og laboratoriekurs
GEOV360 Sedimentologi og facies analyse

Særskilte krav for å være kvalifisert til prosjektet

Studenten må ha en bachelorgrad i geologi

Feltarbeid

Feltarbeid våren 2020 for innsamling av data.