Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Hovedinnhold

Om UiBs budsjettpost for større og felles forskningsinfrastruktur

Intern utlysning av midler til felles og større forskningsinfrastruktur ved UiB

Fakultetene kan søke om midler til større og felles forskningsinfrastruktur fra UiB felles. Det er sendt ut brev til fakultetene med informasjon om retningslinjer og søknadsprosess (ephorte sak 2019/23626). Søknadsfrist er 1 oktober 2020.

Det er utviklet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Utfyllende informasjon finnes i dokumentet Søknadskriterier og -veileder. I veilderen henvises det til UiB handlingsplan for forskningsinfrastruktur og oppfølgingsrapporten fra arbeidsgruppe 1.

Dette er andre tildelingsrunde innefor denne ordningen, der hensikten er å støtte stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen.

Innstillingskomitéen har levert sin innstilling. Universitetsledelsen støtter innstillingen og har stilt midler til rådighet for følgende prosjekter:

Tildeling 2021
Foto/ill.:
UiB

Om Forskningsrådets INFRASTRUKTUR program

Forskningsrådet lyste ut midler til nasjonal forskningsinfrastruktur under
INFRASTRUKTUR - Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.
med søknadsfrist 18 november 2020. Resultater forventes ila høsten 2021.

Om UiBs Infrastrukturutvalg

Infrastrukturutvalget ble etablert av universitetsstyret høsten 2014. Utvalget har normalt tre møter hvert år. Sakspapirer legges ut på infrastrukturutvalgets hjemmeside