Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Akademiaavtalen

Styringskomite for forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor

UiB og Equinor inngikk i 2018 en samarbeidsavtale om forskningssamarbeid, «Akademiaavtalen». Det er nedsatt en styringskomite som følger opp dette samarbeidet.

Ole Jørgen Bratland, Equinor
Foto/ill.:
Ole Jørgen Bratland, Equinor

Hovedinnhold

Formålet med Avtale om forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor («Akademiaavtalen») er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Equinor.

Nåværende avtale ble inngått i 2018 med en avtaleperiode på 5 år (2019-24) og har et totalbudsjett på kr 70 millioner. Samarbeidet forvaltes av en styringskomite med tre representanter fra Equinor og tre representanter fra UiB. Styringskomiteen består av:

 • Berte-Elen Konow, professor, leder av komiteen
 • Gunn Mangerud, professor og vise-dekan, medlem
 • Jan Erik Askildsen, dekan, medlem
 • Roger Sollie, representant fra Equinor
 • Hanne Wiggum, representant fra Equinor

Komiteen møtes 3-4 ganger i året. 

Møter:

SakslisteReferat
11. mars 2022 
  
  
2021: 
23. juni 2021 
26. november 2021 

Protokoll vil legges ut ved godkjenning. 
Ytterligere møter er enda ikke avtalt.

Utlysninger i 2022 - Såkornsmidler og Feltkursmidler:

Type

       Såkornsmidler

Formål

 • Stimulere til prosjektutvikling i tråd med satsingsområdene angitt i avtale.

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode 1109, 1110, 1183), og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Beløp pr prosjekt

 • Det kan søkes om inntil NOK 250.000

Søknadsprosess

 • Søknadsfrist: 6. januar, 2023.
 • Søknad sendes via UiBs søknadssystem for fond og legater: fond.app.uib.no
 • Fakultetene må prioriterer søknader fra eget fakultet ved å rangere søknadene i søknadsdatabasen innen 11. januar 2023.

Vurderingskriterier

 • Søknad må støttes av hjemmehørende institutt og ev. frikjøp må være klarert med instituttet før søknad sendes.
 • Søknad vil bli vurdert i tråd med ordinære utlysningskriterier under Akademiaavtalen.
 • Prosjekter som har en tverrfaglig tilnærming, vil bli prioritert. Prosjekt som stimulerer til nye samarbeid, er ønsket.
 • Styringskomiteen står fritt til å beslutte tildeling.

Generelle retningslinjer for Såkornsmidler:

 • Såkornsprosjektene må resultere i en eller flere prosjektsøknader innen angitte satsingsområder. Det er en forutsetning for tildeling at det sendes en søknad om ekstern finansiering.
  • Dersom det søkes om midler for å forbedre eller styrke en tidligere søknad som ikke har nådd frem i konkurranse om eksterne midler må det fremgå klart av søknad hvordan såkornsmidlene vil bli benyttet for å styrke søknaden. Dersom det søkes om midler til styrking av en tidligere søknader skal den tidligere søknaden og tilbakemeldinger på denne vedlegges.
    
 • Midlene kan bli brukt til å arrangere seminarer/workshops, reiser, tilsetting av midlertidige eller tidsbegrensende stillinger for vitenskapelige assistenter, frikjøp e.l. aktiviteter som stimulerer til prosjektutviklingen.
   
 • Midlene kan også benyttes til å dekke kostnader med å invitere utenlandske gjesteforskere til UiB for å utvikle prosjekter for opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land eller samarbeidspartnere. Inviterte gjesteforskere skal minimum være på postdoktornivå. Merk at midlene ikke kan benyttes til å dekke lønn eller stipend til gjesteforskeren.
   
 • Prosjektsøknad må være sendt senest ett år etter tildeling av midlene. Det skal leveres en kortfattet rapport på ½-1 side senest 1 måned etter at aktiviteten er avsluttet. Det skal fremgå klart av rapporten hvordan midlene er benyttet.
   
 • Det kan bli innhentet faglig vurdering av søknadene før behandling av styringskomiteen.
Type       Feltkursmidler
Søknadskriterier 
 • Inntil 2-siders søknad relatert til de strategiske satsingsområdene. Søknad skal inneholde beskrivelse av feltkurs, timeplan, omfang, budsjettforslag og egenandel. Egenandeler for studenter og eventuelle inntekter fra andre finansieringskilder må fremkomme av et totalbudsjett for feltkurset.
 • Det kan søkes om midler til utvikling av nye feltkurs og feltkursaktivitet (f.eks. buss, fly, opphold, leiebil etc) ut 2023.
 • Det kan søkes om inntil NOK 400.000 per feltkurs.
 • Søknad om feltkurs skal være forankret og prioritert på instituttet.
 • Vertsinstitutt/avdeling må dekke eventuelt overforbruk ved prosjektet/feltkursets slutt.
 • Tildelinger til stipendiater og postdoc skal følge rundsumsatser tilsvarende NFRs satser.
 • Ubrukte midler for en aktivitet overføres automatisk til neste år dersom aktiviteten ikke er avsluttet.
 • Aktiviteter med ansettelser avsluttes når den ansatte slutter i stillingen, enten det skjer etter planlagt periode eller før.
 • Eventuelle ubenyttede restmidler skal tilbakeføres.
 • Tildelte midler inkluderer overhead i henhold til TDI-satser.
 • Søknad skal være godkjent og forankret ved et vertsinstitutt ved UiB.
Søknadsprosess
 • Søknadsfrist: 6. januar 2023.
 • Ansatte ved UiB i gruppe A/fast tilsatte kan søke.
 • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
 • Instituttene skal rangere søknadene i den elektroniske søknadsdatabasen innen 11. januar 2023.
 • Institutter som bevilges midler skal årlig gi innspill til styringsgruppens statusrapport. Rapport fra instituttene skal foreligge innen 1. april hvert år.