Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Akademiaavtalen

Styringskomite for forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor

UiB og Equinor har over flere perioder hatt en samarbeidsavtale om forskningssamarbeid, «Akademiaavtalen». Gjeldende avtale er den fjerde i rekken og går over fem år, fra 2024 til og med 2028. Se under for informasjon om aktive utlysninger.

Havvindturbinar i solnedgang
Havvindturbinar på Tampenfeltet.
Photo:
Karoline Rivero Bernacki/Equinor

Main content

Bakgrunnen for Akademiaavtalen er å videreutvikle det langsiktige forskningssamarbeidet mellom UiB og Equinor. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder som omfattes av avtalen. Den økonomiske støtten som tildeles under avtalen skal fortrinnsvis benyttes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning. Nåværende avtale, «Akademia IV», ble inngått i 2024 med en avtaleperiode på fem år, og har en ramme på inntil 80 millioner kroner.

Administrasjon av avtalen er lagt til Forsknings- og innovasjonsavdelingen, mens forvaltningen skjer gjennom en styringsgruppe med åtte medlemmer; fire representanter fra UiB og fire representanter fra Equinor. Styringsgruppen møtes tre-fire ganger i året.

Styringsgruppen består av:

 • Gunn Mangerud, dekan, UiB, og leder for styringsgruppen
 • Jan Erik Askildsen, dekan, UiB
 • Karl Harald Søvig, dekan, UiB
 • Kjetil Ullaland, instituttleder, UiB
 • Roger Sollie, Equinor
 • Ola Terjeson Miljeteig, Equinor
 • Jan-Arild Skjervheim, Equinor
 • Bjarte Johansen, Equinor


Utlysninger og satsningsområder


Det er lagt opp til følgende utlysninger i 2024:

 1. Feltkurs
 2. Forskerprosjekt
 3. Mobilitetsmidler / Midler til faglig utvikling


Satsingsområder

1. Havvind

a. Designstrategi for å optimalisere vindparker mht. effekt og kostnad.

b. Forskning på sirkularitet og flerbruk for høy utnyttelse av områder som blir industrialisert offshore, som kan bidra til å sikre både økonomisk bærekraft og areal for marine verneområder og urørt marin natur.

c. Integrert planlegging av havvindenergi med synergier mellom økologiske, juridiske, økonomiske og samfunnsmessige forhold, samt  geologiske og geofysiske aspekter. Sanntidsinnføring av geofysiske betingelser for en bedre estimering av strømproduksjon og småskala systemdynamikk.

d. Bruk av supervised og unsupervised maskinlæringsmetoder for i) omgivelse- vindturbin/vindpark interaksjon og/eller ii) datadreven operasjon og vedlikehold.

e. Økonomiske analyser for å vurdere lønnsomhet i forhold til alternative energikilder og optimal ilandføring.

f. Regulatorisk utvikling for hensiktsmessige og funksjonelle rammer for teknologisk utvikling og energiomstilling og forutsigbarhet for investeringer.

2. CCUS

a. Lagringskapasitet og -sikkerhet i undergrunnen i pågående og fremtidige CCS prosjekter. Metodikk for risikovurdering.

b. I tilknytning til infrastruktur for lagring av karbondioksid i formasjoner vil det være god tilgang på rent karbondioksid som i kombinasjon med fornybar energi kan gi ressursgrunnlag for kjemisk industri.

c. Bruk av CO2 som kjemisk ressurs bl.a. for polymerer.

d. Kunnskap om det legale rammeverket for transport og lagring av CO2 i Europa, og interaksjon med EU/EØS Emissions trading system.

3. Generisk undergrunnskunnskap

a. Feltstudier av geologiske blotningsanaloger for økt undergrunnsforståelse innen forskning og utdanning.

b. Studier av tektonosedimentære og diagenetiske prosesser i sedimentære basseng.

c. Studier av prosesser som styrer reservoarutbredelse og -egenskaper for lagring i undergrunnen.

d. Geofaglige knyttet til faste og flytende installasjoner.

4. Kunstig intelligens KI

a. AI-baserte optimaliseringsteknikker for bærekraftige løsninger innen planlegging og logistikk.

b. Nye strategier for å forbedre robustheten og påliteligheten til AI-systemer.

c. Forskning på eksisterende rammeverk og utvikling av nye, også rettslige, rammeverk for å muliggjøre teknologi, legge til rette for omstillingsprosesser i forlengelsen av teknologisk innovasjon, opprettholde tillit i samfunnet og sørge for ivaretakelse av individuelle rettigheter.

d. Forskning på spenninger i koblingen mellom KI, makt og bærekraft og balansen mellom verdibevaring og verdiutvikling og mellom tillit og teknologisk utvikling.

e. Forskning som tar sikte på å utvikle nye metoder og algoritmer for å forbedre robustheten og påliteligheten til AI-systemer samt forskning som kombinerer kunstig intelligens med informasjonssikkerhet og kryptografi som kan bidra til bekjempelse av sikkerhetsmessige utfordringer.

f. Forskning og utvikling av AI systemer med fokus på Green IT. Løse kompliserte oppgaver med lavest mulig bruk av energi og vann. Dette kan være interessant både for modeller som skal løse spesifikke oppgaver, men også en grønnere utvikling og bruk av Foundation models.

  Aktive utlysninger

  Feltkurs

  Søknadsfrist

         26. april 2024

  Formål

  • Søknad relatert til de strategiske satsingsområdene som inneholder beskrivelse av feltkurs, timeplan, omfang og totalbudsjett. Egenandeler fra studenter og eventuelle inntekter fra andre finansieringskilder må fremkomme av et totalbudsjett for feltkurset.

  Søknadskriterier

  • Det kan søkes om midler til utvikling av nye feltkurs og feltkursaktivitet (f.eks. buss, fly, opphold, leiebil etc.).
  • Midlene må benyttes innen 31.12.2026.
  • Eventuelle ubenyttede restmidler skal tilbakeføres.
  • For øvrig gjelder Generelle retningslinjer for tildelinger under Akademiaavtalen.

  Beløp pr prosjekt

  • Det kan søkes om inntil NOK 400.000.

  Søknadsprosess

  • Søknadsfrist: 26. april 2024.
  • Ansatte ved UiB i gruppe A/fast tilsatte kan søke.
  • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
  • Benytt mal for søknad i søknadsdatabasen.
  • Instituttene skal rangere søknadene i den elektroniske søknadsdatabasen innen 06.05.2024.
  • Institutter som bevilges midler skal hvert år påse at prosjektregnskap per 31.12 og budsjett for påfølgende år er oppdatert i regnskapssystemet.

   For øvrig gjelder Generelle retningslinjer for tildelinger under Akademiaavtalen.

  Forskerprosjekt

  Tildeling av midler til forskningsprosjekter utgjør de største enkelttildelingene under Akademiaavtalen, med en makstildeling per prosjekt på NOK 5 mill. Utlysning innenfor denne søknadskategorien skjer kun én gang i løpet av avtaleperioden.

  Søknad må være relatert til de strategiske satsningsområdene. Eventuelle andre finansieringskilder i søkt prosjekt må fremkomme av totalbudsjettet for prosjektet.

  Det kan søkes om midler til forskningsprosjekt, herunder ph.d., postdoktor, forsker, Professor II-stillinger, brofinansiering og mindre driftsmidler knyttet til prosjektet.

  Søknadskriterier:

  • Fast ansatte ved UiB i gruppe A kan søke.
  • Søker må være ansatt i minimum 50% stilling ved UiB.
  • Prosjekter som fremmer ph.d.-stipendiater prioriteres.
  • Prosjekter som har en tverrfaglig tilnærming prioriteres.
  • Kobling mot andre prosjekter må synliggjøres i søknaden.
  • Brofinansiering av et professorat innen geofag vil etter søknad bli vurdert.
  • Prosjekter som stimulerer til nye samarbeid ønskes velkommen.

  Søknadsprosess:

  • Søknadsfrist: 22. mai 2024.
  • Ansatte ved UiB i gruppe A kan søke.
  • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
  • Benytt mal for søknad i søknadsdatabasen.
  • Instituttene skal rangere søknadene i den elektroniske søknadsdatabasen innen 14.06.2024.
  • Institutter som bevilges midler skal innen 31.12. hvert år påse at prosjektregnskap og -budsjett for påfølgende år er oppdatert i regnskapssystemet.

  For øvrig gjelder Generelle retningslinjer for tildelinger under Akademiaavtalen.

  Mobilitetsmidler - Faglig utvikling

  Mobilitetsmidlene har til hensikt å bidra til kunnskapsutveksling og kompetansebygging ut over UiB, eksempelvis gjennom deltakelse på konferanser, seminarer, workshops o.l. eller ved invitasjon av eksterne gjesteforskere til UiB. Aktiviteten må være relatert til de strategiske satsningsområdene.Tildeling gis til den konkret omsøkte aktiviteten, og midlene kan som utgangspunkt ikke omfordeles. Ubenyttede restmidler skal tilbakeføres.

  Søknadskriterier:

  Ansatte ved UiB kan søke om midler til å dekke kostnader i forbindelse med reiser til konferanser, seminarer, workshops o.l. relatert til de strategiske satsningsområdene.

  • Aktiviteter med presentasjon, enten muntlig eller poster (i denne prioriteringsrekkefølgen), vil bli prioritert.
  • Ansatte kan søke om midler til å invitere gjesteforskere til UiB.
  • Det kan søkes om inntil kr. 40.000,- til dekning for utgifter knyttet til reise og opphold.
  • Ph.d.-kandidater må ha veileders godkjenning for å søke.

  Søknadsprosess:

  • Søknadsfrist: 22. mai 2024.
  • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
  • Benytt mal for søknad i søknadsdatabasen.
  • Instituttene skal rangere søknadene i den elektroniske søknadsdatabasen innen 14.06.2024.
  • Institutter som bevilges midler skal innen 31.12. hvert år påse at prosjektregnskap og -budsjett for påfølgende år er oppdatert i regnskapssystemet.

  For øvrig gjelder Generelle retningslinjer for tildelinger under Akademiaavtalen.

  Møter