Hjem
Ansattsider
Kvalitet i utdanning

Kvalitetsarbeid i emner og studieprogram

Om oppretting av nye studietilbud og revisjon av emner og studieprogram. Maler og veiledning. Ekstern finansiering.

Hovedinnhold

En forutsetning for at studieprogram og emner ved UiB skal ha høy kvalitet, være relevante og forskningsbaserte, er at de jevnlig blir evaluert og diskutert i fagmiljøene de hører hjemme i. "Studenten i sentrum" er et hovedprinsipp i Handlingsplan for kvalitet i utdanning, som understreker at studenter og ansatte er likeverdige partnere i sine lokale læringsfellesskap. 

Systematisk arbeid for meningsfylt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning, læring og vurdering bør stå sentralt i utvikling av nye og videreutvikling av etablerte studietilbud. Her er studentenes medvirkning avgjørende, på linje med dedikert utdanningsledelse og samspill med samfunns- og arbeidsliv.

Overførbare kompetanser
I møte med et omskiftelig arbeidsliv skal kandidater med utdanning fra UiB ha kvalifikasjoner som setter dem i stand til å takle usikkerhet og uforutsigbarhet. Analytisk tenkning og kritisk refleksjon er opplagt. Det bør digitale lese- og skriveferdigheter også være. Avhengig av faglig egenart og aktuelle yrkesroller bør fagmiljøene vurdere kompetanser knyttet til kommunikasjon, samarbeid, mellommenneskelige forhold, personlige ferdigheter, globalt medborgerskap og innovasjon.

Å sirkle inn overførbare kompetanser kan være et godt sted å starte i utvikling og videreutvikling av helhetlige studieprogram.

Ekstern finasiering av kvalitetsarbeid
Arbeid med oppdatering av emner og studieprogram kan med fordel organiseres som små eller større utviklingsprosjekter. Du kan søke støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Her er noen av mulighetene: