Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Håvard Haarstad

– Prosjektet mitt studerer hvordan byer prøver å bli mer bærekraftige. Vi har funnet ut at det meste av politikkutviklingen på bærekraft i byer faktisk skjer lokalt.

Hovedinnhold

Håvard Haarstad er professor ved Institutt for geografi. Han mottar TMS Starting Grant fra 2016 til 2020 for forskningsprosjektet European cities as actors in climate and energy transformations.

Hva går prosjektet ut på?

– Prosjektet mitt studerer hvordan byer prøver å bli mer bærekraftige. Hva er det som driver frem bærekraftstiltakene, og hva hindrer byene i å nå målsetningene sine? Vi har vært spesielt opptatt av nettverk og samarbeid mellom byer, fordi vi har hatt som hypotese at byer som har tette samarbeid med andre byer er mer effektive, fordi de kan trekke på ressurser, lærdommer og inspirasjon fra andre.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Vi har funnet ut at det meste av politikkutviklingen på bærekraft i byer faktisk skjer lokalt. Nettverkene med andre byer er viktige, men ikke like viktig som samarbeid mellom aktører internt i byene – både innad i kommunen og med næringsliv og andre offentlige institusjoner. En viktig hindring for god omstilling er at aktørene jobber parallelt på motstridende målsetninger. Som løsning på dette har vi utviklet metoder for å forske sammen med aktører og sette fragmenterte politikkfelt inn i en større sammenheng.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– Dette stipendet har vært helt avgjørende for at jeg har oppnådd min karrieredrøm – professor ved universitetet – og skapt et faglig fellesskap rundt det jeg vil forske på. Nå har vi en aktiv forskergruppe med dyktige og unge folk som kommer til å prege fagfeltet i mange år fremover. Stipendet har også vært viktig for at fakultetet opprettet Senter for klima og energiomstilling, som jeg er leder for. Det har gitt meg fantastiske muligheter som jeg jobber hardt for å realisere.