Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt klima

Rekonstruksjon av flommer frå Hardangervidda i Sandvinvatnet

Hovedinnhold

Dette prosjektet er en masteroppgave i forbindelse med lektorstudiet i geofag. 

Prosjektbeskrivelse: Innsjøsedimenter kan inneholde avsetninger fra tidligere flomhendelser. Dette muliggjør rekonstruksjon av flomhendelser som spenner langt utover de instrumentelle tidsseriene. Sedimentkjerner som dekker tusenvis av år kan derfor dokumentere det naturlige omfanget av flomvariabilitet, som er avgjørende for å forstå potensiell årsakssammenheng mellom skiftende flommønster og klima. I et varmere klima med en mer intens hydrologisk syklus kan studier av tidligere varme perioder bære en verdifull analog til en ukjent klimaframtid med behov for klimatilpasning. Dette studiet vil ha fokus på å rekonstruere flomhendelser på Vestlandet som vanligvis skyldes høststormer med intens regn, forårsaket av styrken på det vestlige vindbeltet og dets transport med fuktig luft mot kysten. 

I denne oppgaven skal kandidaten undersøke sedimenter fra Sandvinvatnet sør for Odda (se figur etter Ekblom Johansson et al., 2020) i tre korte sedimentkjerner som ligger langs et transekt fra terskelen i vatnet og sør mot Sandvin. Materiale er innsamlet. 

Tidligere studier i området (Ekblom Johansson et al., 2020) er foretatt i en lang sedimentkjerne som dekker de siste 6500 år lokalisert mer nord i vatnet der sedimenter fra Buadalen dominerte signalet. Materialet til denne masteroppgaven er lokalisert nærmere Sandvin og elven Grønsdalslona, noe som vil gi et signal dominert av flomhendelser i nedslagsfeltet til denne elven (Hardanger vidda) 

Formål: å rekonstruere flomfrekvens over tid, basert på kildemateriale i kjernene, studere endringer i flomfrekvens og diskutere dette opp mot tidligere resultater og instrumentelle og historiske data (endringer i nedbør og temperatur i regionen)

Metode: Kjernebeskrivelse (visuell logging), scanning (XRF, MS), korrelasjon (mellom kjernene og mot det godt daterte hovedstudiet lengre nord i vatnet)

Referanse: Ekblom Johansson F, Bakke J, Støren EN, Paasche Ø, Engeland K and Arnaud F (2020) Lake Sediments Reveal Large Variations in Flood Frequency Over the Last 6,500 Years in South-Western Norway. Front. Earth Sci. 8:239.doi: 10.3389/feart.2020.00239