Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Klima / Geofarer

Skredaktivitet og deglasiasjons-historie på i fjorder på ytre Sunnmøre: skred, stratigrafi og sedimentasjonsmiljø

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

I dette masterprosjektet, som er samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen (Ferjefri-E39), skal det undersøkes skredhendelser og endringer i sedimentasjonsmiljø relatert til deglasiasjonen og relativt havnivå i fjorder på Sunnmøre. I disse fjordene er det er gjort grunnundersøkelser for fjordkryssinger til nye ferjefrie E39 der det er observert avsetninger etter en mengde undersjøiske skred. Mulige løsninger for fjordkryssinger med ferjefri-E39 innebærer installasjoner på fjordbunnen. Det er derfor viktig å få mer informasjon om sedimentasjonsmiljøet i fjordene og de bakenforliggende prosessene for disse skredene.

Denne problemstillingen skal undersøkes ved en kombinasjon av marine undersøkelser av sedimentkjerner, tolking av innsamlede seismiske data, samt sammenstilling av disse datasettene med data fra deglasiasjonsforløpet og utviklingen i relativt havnivå. For å få bedre kontroll på deglasiasjonen og relativt havnivå kan det også bli aktuelt å samle inn mer kjernemateriale fra innsjøer/myrer i området.

En stor mengde maringeologiske- og geofysiske data og material er allerede samlet inn av Fugro på oppdrag fra Statens Vegvesen og er tilgjengelig for prosjektet. I tillegg er det samlet inn kjernemateriale og geofysiske data fra Sunnmørsfjordene ved et tokt med R/V G.O. Sars sommeren 2020. Det vil være ønskelig at interesserte studenter deltar på feltarbeid og maringeologisk tokt sannsynligvis i løpet av 2021.

Videre innretning og avgrensing av masterprosjektene vil bli utført i samråd med interesserte kandidater.

Aktuelle problemstillinger:
• Er det sammenheng mellom observerte skredhendelser og deglasiasjonen i fjorder på Sunnmøre?
• Er det sammenheng mellom skredhendelser i fjordene og endringer i relativt havnivå?

Tilgjengelig material og data:
• Høyoppløselige geofysiske og batymetriske data (sparker, sub-bottom profiler, flerstråle-ekkolodd) tilgjengelig fra datainnsamling utført av Fugro AS og Universitetet i Bergen.
• Grunne kjerneprøver utført av UiB-GEO og kjerneboring og borehulls loggerdata fra dype geotekniske boringer utført av Fugro AS på oppdrag fra Statens Vegvesen.
• Høyoppløselige terrengmodeller fra land og fjordbunn fra Statens Kartverk.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
GEOV217 / Geofarar (10 stp)
GEOV302 / Dataanalyse i geovitskap (10 stp)
GEOV231 / Maringeologisk felt- og laboratoriekurs (10 stp)
GEOV228 / Kvartær geokronologi (10 stp)
GEOV223 / Kvartære havnivåendringer (10 stp)
GEOV222 / Paleoklimatologi (10stp) 

Felt- lab- og analysearbeid
• Analyser av kjernemateriale ved EarthLab.

• Geomorfologisk og seismisk kartlegging

• Maringeologisk tokt/Innsjøborring