Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Ressurser / Energi / Klima

Fault sealing in the Greater Oseberg Area

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse 
Forsegling av flytende væske I undergrunnen er en viktig parameter både for lagring av CO2 i undergrunnen og ved leting etter hydrokarboner. Data som gir kunnskap om slik forsegling kommen nesten utelukkende fra olje- og gassvirksomhet.

Hydrokarbonkolonner som strekker seg dypere enn det strukturelle spillpunkt forekommer hyppig i Oseberg - området. Generelle sammenhenger eksisterer mellom forkastningers forseglingsgenskaper og deres egenskaper. Slike egenskaper kan knyttes til begravningdyp ved siste forkastningsbevegelse og leire / sand forholdet i de forkastete bergartene. Denne MSc oppgaven vil ta for seg et sett strukturer for å se i hvor stor grad forkastningsforsegling kan forklares av slike kjente og eventuelle nyutviklete sammenhenger.

Arbeidet vil bestå i seismisk tolking, forkastningsplananalyse, poretrykkanalyse og analyse av hva som kontrollerer fluidkontakter (olje-vann, olje-gass og gass-vann), og en samlet årsaksanalyse av observasjoner for et sett strukturer.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
GEOV251 Videregående strukturgeologi (10)
GEOV272 Seismisk tolking (10)
GEOV274 Reservoargeofysikk (10)
GEOV352 Petroleumsgeologiske feltmetoder (5)
GEOV302 Dataanalyse i geovitenskap (10)
GEOV360 Sedimentologi og faciesanalyse (5)
GEOV364 Videregående bassenganalyse (5)
Special curriculum fault sealing (5)

Særskilte krav for opptak til prosjektet:
BSc i geologi

Eksterne data
Seismic data from CGG