Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Ressurser / Miljø

Elektromagnetiske metoder i borehullsgeofysikk

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse 
Det overordna målet med dette masterprosjektet er å utvikle metodar for sanntids modellering og av geofysiske brønnlogger med spesielt fokus på borehullelektromagnetiske data. Dette inkluderer utvikling av hurtige numeriske løsere for Maxwells likningar.

Prosjektet kan til en viss grad tilpasset studentens bakgrunn og ønsker. Mulige arbeidsoppgaver kan omfatte elektromagnetisk modellering og sensitivitetsstudier knyttet til komplekse geologiske strukturer (f.eks forkastninger, sprekker og anisotrope bergartsformasjoner), samt bruk av bergartsfysiske modeller i denne sammenheng. Det kan også være aktuelt å fokusere mer på inversjon av borehullselektromagnetiske data, samt bruk av forskjellige maskinlæringsalgoritmer.

Uansett så er denne masteroppgaven knyttet til senteret for forskningsbasert innovasjon DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint (https://DigiWells.no). Dette betyr at studenten vil få en unik mulighet til å vekselvirke med andre studenter, forskere og representanter fra akademia og industri.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)
GEOV218 Bergartsfysikk
GEOV274 Reservoargeofysikk
GEOV276 Teoretisk Seismologi
GEOV277 Signalanalyse og inversjon i geovitenskap
MAT212 Funksjonar av fleire variablar
Spesialpensum - Borehullsgeofysikk og EM

Særskilte krav for opptak til prosjektet
Grunnleggende programmeringsferdigheter. En viss interesse for fysikk og anvendt matematikk i tillegg til geologi. Interesse for innovasjon og vekselvirkning mellom industri og akademia.

Felt- lab- og analysearbeid
Prosjektet fokuserer på numerisk analyse av syntetiske data.