Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Klima / Miljø

Undersøkelse av innsjøsedimenter i Høgvardtjenn og datering av isavsmeltingen på Norefjell i nedre del av Hallingdal, Krødsherad kommune, Viken fylke

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn
Kunnskapen om alderen på isavsmeltinga på indre deler av Østlandet er relativt ukjent, jf. Mangerud et al., 2018. I tillegg til det er også forholdet mellom horisontal tilbakesmelting på den ene side, og vertikal nedsmelting på den andre i de samme områdene også relativt ukjent. En studie av et høytliggende basseng relativt sentralt på Østlandet kan potensielt bidra til mer kunnskap om disse
spørsmålene.

Et slikt mulig velegnet basseng ligger nær toppen av Høgevarde, som er den nesthøyeste toppen på på Norefjell. Høgevardtjenn ligger på 1379 moh., mens toppen på Høgevarde er 1460 moh., vel 300 meter øst for tjernet. Dette tjernet ligger i luftlinje 110 kilometer fra yngre dryas-(Ra)-morenen ved Horten-Moss, og ca. 90 kilometer fra Ås-Skitrinnet ved Svelvik. Selvsagt avhengig av gradienten på overflaten av innlandsisen kan dette tjernet ha blitt tidlig isfritt. Tidligere kvartærgeologiske studier i denne delen av Østlandet beskriver en vertikal nedsmelting av innlandsisen i preboreal, med dalbreer i siste fase av avsmeltingen. Med et relieff på over 1000 meter til dalene både
øst og vest for Norefjell kan følgelig Høgevarde ha vært isfri relativt tidlig i preboreal. Tjernet er 43 dekar, med et ganske lite nedbørfelt på 220 dekar. Følgelig er sedimenttilførselen liten, med lav sedimentasjonshastighet, slik at oppløsningen i en sedimentkjerne kan være begrenset.

Metoder
Det foreslås at det blir tatt en sedimentkjerne med sikte på pollenanalyse og C-14-dateringer, samt analyser av hele kjernen(e), f.eks. glødetap, vanninnhold, tørrvekt, magnetisk susceptibilitet, samt XRF (elementanalyse) for å studere miljøendringene gjennom holocen. Det vil også være en fordel om studenten besøker området om sommeren og kartlegger nedslagsfeltet.
I tillegg foreslås det at det blir tatt en eksponeringsdatering for en korrelering med dateringen av sedimentene, for slik å få en sikrere datering av isavsmeltingen. En pollenanalyse vil bidra til en bedre forståelse av vegetasjonsinnvandringen på Østlandet, og kan gi et bedre bilde av ev. mindre svingninger i klimaet gjennom preboreal og ev. videre i holocen.

Praktisk gjennomføring
Kun 150 meter fra tjernet ligger DNT-hytta Høgevarde. Følgelig er det svært enkelt å få husrom. Nærmeste bilveg er to kilometer unna, men ca. 400 meter lavere. Trolig er det enkleste å kjøre inn utstyr til feltarbeidet med snøscooter fra Norefjell, ca. 10 kilometer lenger sør. Det bør gjøres forberedende undersøkelser av området og tjernet sommerstid. Kvartærgeolog Knut Sørgaard, som arbeider i Bane NOR kan bidra som ekstern veileder og medhjelper med feltarbeidet. Han hadde i 1984 sin hovedoppgave på Ringerike, om lag 25 kilometer sørøst for Høgevarde, og har slik et visst overblikk over det regionale bildet.

Det knytter seg altså en viss usikkerhet til om det er tilstrekkelig med sedimenter i dette tjernet. Fra flyfoto ser det ut som tjernet er delt i to basseng, med en grunnere vestlig del, og en dypere mot øst. Relativt bratte sider på alle kanter tilsier at tjernet neppe er grunt.

Referanse
Mangerud, J. et al., 2018: The timing of deglaciation and sequence of pioneer vegetation at Ringsaker, eastern Norway – and an earthquake-triggered landslide.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp) 
Haust 2022:
GEOV226 Lab- og metodekurs i kvartærgeologi
GEOV228 Kvartær geokronologi
GEOV229 Geomorfologi
GEOV230 Glasialgeologi
GEOV316 Practical skills in remote sensing and spatial analysis (undervisast tidleg i januar)

Vår 2023:
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima
GEOV326 Kvartære miljø, prosesser og utvikling
GEOV302 Dataanalyse i geovitenskap

Studieplanen kan tilpassast at studenten byrjar masterstudiet sitt våren 2022. 

Særskilte krav for opptak til prosjektet
Fordel om studenten som blir tatt opp på dette masterprosjektet er vant med friluftsliv og å ferdes i fjellet.

Felt- lab- og analysearbeid
Feltarbeid med prøvetaking av innsjøsedimenter våren 2022 eller våren 2023 (ca en uke).
1-2 måneders laboratorie- og analysearbeid i 2022 og 2023.