Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Ressurser/Energi

Stratigrafisk og tektonisk utvikling av Nykhøyden

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Problemstilling: Det foreligger per idag ulike publiserte og upubliserte tolkninger av den mesosoiske og tertiære seismiske statigrafien på Nyk høyden i Vøringbassenget, inkludert tolkningen av Kritt-Paleogen-overgangen, og tolkningen av tilstøtende Kritt-Paleogen inkonformiteter og seismiske sekvensgrenser. Mye av det som har blitt publisert er basert på eldre seismiske data og brønn data. I den senere tid er det kommet mye nye data for Nyk høyden, både seismikk og brønndata. Hovedfokus for masteroppgaven vil være, med utgangspunkt i de nyeste tilgjengelige data, å komplettere og eventuelt revidere tidligere tolkninger av sen-mesosoiske og tertiære regionale inkonformiteter, sekvensgrenser og forkastninger. Med sen-mesosisk menes her lagfølgen som er yngre enn Nise formasjonen.
En tilleggsproblemstilling er knyttet til overflatestrukturene i dagens havbunnstopografi, og undersøke hvorvidt det er en eventuell kobling til de dypereliggende tektoniske strukturene, og i hvilken grad sen- og post-glasiale jordskorpebevegelser kan ha påvirket undersjøisk skredaktivitet.

Bakgrunn:
Nyk-høyden er en høyde i Norskehavet på kritt-nivå som trolig har kjerne av grunnfjell. M Vest Energy har 25% eierandel i Ivory-funnet som ligger her. Dette funnet har hovedreservoar i Kvitnosformasjonen av sein kritt alder. I tillegg har M Vest Energy 20% eierandel i lisens PL1130 like nord for Nyk-høyden.
I dette området er det svært gode seismiske data og brønn data, hvorav mye er kommet til i de senere år. I tillegg til moderne seismiske data, vil data fra nærliggende brønner, inkludert Ivory og Aasta Hansteen-brønnene, være sentrale i studiet.
Det er lite som er publisert i nyere tid med fokus på Nyk høyden, og det som har blitt publisert er i stor grad basert på eldre seismiske data og brønn data. Økt tilgang på data, samt ny kunnskap fra studier av nærliggende områder i Norskehavet, gir grunnlag for bedre innsyn i Nyk høydens stratigrafi og tektoniske utvikling.
Tidligere tolkninger kan komplementeres, og eventuelt revideres. Det foreligger per idag ulike publiserte og upubliserte tolkninger av posisjonen av Kritt-Paleogen-overgangen på Nyk, samt tolkninger av tilstøtende Kritt-Paleogen inkonformiteter og seismiske sekvensgrenser. 
I tillegg, så er det lite kunnskap om overflatestrukturene i dagens havbunnstopografi, og hvorvidt det er en eventuell kobling til de dypereliggende tektoniske strukturene. Det er også lite kjent i hvilken grad sen-kenosoiske/post-glasiale jordskorpebevegelser kan ha påvirket undersjøisk skredaktivitet.
Dette er viktig kunnskap, ikke bare for akademia, men også for industrien. Studiet vil kunne bidra til økt kunnskap om Nyk høydens hydrokarbon prospektivitet, inkludert dannelse og utvikling av hydrokarbonfeller, begravningshistorie. Studiet vil også kunne bidra til økt kunnskap om dagens geofare-potensiale («geohazards») i området.

Mål:
Forstå tektonisk og stratigrafisk historie fra sen-kritt til i dag på Nyk-høyden. Eit spesielt fokus er å forstå overgangen fra mesozoikum til paleogen.
Delmål:
1: Sette seg inn i eksisterende studier av tektonisk og strukturell utvikling av Nyk høyden, og eksisterende biostratigrafiske studier av relevante brønner, blant annet i Aasta Hansteen, Vema Domen, og Ivory brønnen, samt grunne brønner.
2: Korrelere biostratigrafien mellom de aktuelle brønnane og etablere et stratigrafisk rammeverk for oppgaven.
3: Etablere brønn tie for relevante letebrønner og grunne brønner.
4: Utføre egne tolkninger og bruke eksisterande tolkninger av seismikk fra Nyk-høyden, med fokus på regionale inkonformiteter og sekvensgrenser i sein-Kritt og Tertiær, og på regionale forkastninger.
4: Undersøke mulig sammenheng mellom havbunnstopografi og dypereliggende tektoniske strukturar, og mulig sammenheng mellom strukturer og resent undersjøisk skredaktivitet.
8: Sammenstille tolkninger til paleokart som viser stegvis utvikling av Nyk høyden, med tilhørende beskrivelser og begrunnelser.

Eksterne data:
Gode 3D-data over heile Nyk-høgda med tie til brønnane i Aasta Hansteen, Vema Domen og Ivory brønnen. Over Ivory-funnet er det tillegg særs god 3D seismikk som er reprosessert av PGS, kun tilgjengelig for lisensen.
MNR (mid-norway renaissance) long offset 2D-linjer, pluss det meste av grunne brønner.
Felt, lab og analysearbeid:
-    Seismisk tolkning
-    Korrelasjon av brønner
-    Eventuelt laboratorie arbeid (beskrivelser av grunne kjerner)