Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Ressurser

Identifikasjon av Oseanske kjernekomplekser ved bruk av seismikk og batymetri

Seismiske data over Mohn-Knipovich ryggen og deres anvendelse mot utforskning etter havbunnsmineraler (Seafloor Massive Sulfides).

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse:
Den økende etterspørselen etter mineralressurser har ført til en betydelig interesse i sulfidavsetninger langs dypmarine spredningsrygger. Norge har store dyphavsområder i Norskehavet, der flere slike sulfidavsetninger er påvist gjennom de to siste tiårene. Store deler av disse områdene er lite utforsket og ett verktøy som kan være med på utforskningen av midthavsryggen er seismiske data.

Flere av de største påviste sulfidavsetningen som er påvist langs den midt atlantiske ryggen er koblet til oseanske kjernekomplekser. Kjernekomplekser dannes ved rotasjon langs lavvinklede forkastningsplan som eksponerer ultramafiske bergarter på havbunnen. De lavvinklede forkastningene fungerer også som migrasjonsruter for geotermisk varme som kan føre til hydrotermale avsetninger. Kjernekompleksene kan være av stor økonomisk interesse og prediksjon av disse ved hjelp av seismikk og batymetri vil være av stor betydning for en bransje i fremgang. Det finnes tilgjengelig seismikk som skal analyseres og tolkes sammen med eksisterende batymetriske data for å forstå den geologiske utviklingen. Det vil være flere problemstillinger knyttet til bruk av seismikk inn mot havbunnsmineraler som studenten kan fordype seg i, blant annet sediment tykkelse og sediment transport. 

Datasettet vil være 6 seismiske multikanals linjer som er samlet inn av UiB i svingen mellom Mohn og Knipovich ryggen i 2000 og 2001. Det er også et batymetrisk datasett med 50x50m oppløsning over område som vil være aktuelt, samt noen mindre datasett innsamlet av OD og UiB med høyere oppløsning.

Prosjektet gir mulighet til å arbeide med samfunnsrelevante problemstillinger relatert til mineralressurser i dyphavet. Studenten vil få erfaring i å arbeide med moderne analyseteknikker innen identifikasjon av havbunnsmineraler, og i kommunikasjon med aktuell industri. Prosjektet vil gi studenten ekspertise som er nyttig både ved private, offentlige og akademiske arbeidsplasser. 

Feltarbeid: Relevant materiale for masterprosjektet er blitt innsamlet under tidligere tokt til Mohns- og Knipovichryggen. Det vil også trolig være mulig for studenten å delta på tokt i 2023 og eventuelt samle inn ytterligere materiale da.

Størrelse på oppgaven: 60 stp.

Foreslåtte emner:
GEOV205 (10 stp) – GIS
SDG207 (10 stp) - Energiomstilling
GEOV272 (10stp) - Seismisk tolkning
GEOV344 (10stp) - Geobiologi og livets utvikling på jorden
GEOV345 (5stp) – Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet
GEOV350 (5stp) - Geodynamikk og platetektonikk
AG351 (10stp) - Arctic Tectonics and Volcanism (UNIS)