Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Klima, Geofarer

Klimaendringer og flomfrekvens på Vestlandet – Rekonstruksjon av holocen flomfrekvens på Jæren basert på studie av innsjøsedimenter fra Ogna

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse
Ifølge de siste rapportene fra FNs klimapanel er det ventet at den pågående globale oppvarmingen vil føre til en intensifiering av den hydrologiske syklusen, med økt fordampning i Nord-atlanteren og mer ekstremnedbør i kystnære strøk. Ogna i Rogaland er et eksempel på en elv som sannsynligvis vil få en økning i flomfrekvens og -størrelse som følge av klimaendringene. En måte å undersøke denne påstanden på er å se hvordan Ogna har respondert på klimaendringer tilbake i tid. Målet med dette prosjektet er å rekonstruere flomfrekvensen i Ogna gjennom holocen og knytte denne opp mot regionale klimarekonstruksjoner for å se på den potensielle sammenhengen mellom ekstremnedbør og klima på tusenårsskala. Ogna er et relativt kort (24 km) elvesystem som munner ut i Ognabukta sør på Jæren. Elvesystemet har et relativt lite nedslagsfelt (100 km2) og vannføringen er i stor grad styrt av lokale nedbørsforhold, der de største flommene er et resultat av lokal ekstremnedbør på høsten.

Under flom øker elvas kapasitet og kompetanse slik at elveerosjonen langs elveløpene blir større. Når elven munner ut i innsjøer underveis, synker kompetansen som resultat av økt areal og vanndyp slik at sedimentene faller ut av suspensjon og akkumulerer i innsjøen. Disse hendelsene står som oftest i sterk kontrast til den normale sedimentasjonen i innsjøen og kan gjenkjennes som flomlag.

Ved analyse av sedimentkjerner fra slike innsjøer kan man derfor kvantifisere flomlagene, som i kombinasjon med en robust kronologi gjør det mulig å kalkulere flomfrekvens over tid.

Forskningsspørsmål:
- Hva er den sedimentologiske signaturen til flommer i Ogna?
- Hvordan har flomfrekvensen variert gjennom holocen og kan denne variasjonen knyttes opp mot de kjente klimatiske skiftene de siste ~10 000 årene?
- Er det mulig å rekonstruere flommenes vannføring basert på flomlagenes sedimentologiske egenskaper og kalibrering mellom sedimentarkivet og instrumentelle vannføringsmålinger?

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)
GEOV217 / Geofarer (høst, 10 stp.)
GEOV222 / Paleoklimatologi (høst, 10 stp.)
GEOV226 / Lab- og metodekurs i kvartærgeologi (høst, 10 stp.)
GEOV225 / Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima (vår, 10 stp.)
GEOV229 / Geomorfologi (vår, 10 stp.)
GEOV302 / Dataanalyse i geovitenskap (vår, 10 stp.)

Felt- lab- og analysearbeid
Arbeid: Studenten skal gjennomføre en kvartærgeologisk kartlegging av Ogna sitt nedslagsfelt ved hjelp av feltarbeid (1-3 uker) og studie av flyfoto og LiDAR. Det kvartærgeologiske kartet og relevante terrengmodeller skal utarbeides i ArcGIS for å visualisere og analysere resultatene. Studenten skal være med på kjernetakning i felt og innhente data fra sedimentkjernene ved bruk av ulike metoder og verktøy på sedimentlaboratoriet på UiB (EARTHLAB) (ca. 2-3 måneder).