Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Geofarer

Jordskjelv og massebevegelser i Nærøydalen

Dette prosjektet ble tildelt Håvard S. Monstad som startet på masterprogram i geovitenskap (geofysikk) høsten 2022.

Hovedinnhold

Project description

Bakgrunn/motivasjon:
Årlig går det flere skred med store samfunnsmessige konsekvenser i Norge. Det forventes at det vil gå hyppigere skred som et resultat av pågående klimaendringer. Det forskes derfor en god del på skred som har klimatiske forhold som utløsningsfaktor. Dette prosjektet vil se på sammenhengen mellom jordskjelv og skred. Mer spesifikt om/hvordan jordskjelv kan være utløsningsfaktor for skred på Vestlandet. Nærøydalen i Aurland kommune er et aktivt skredområde av samfunnsmessig betydning. E16 går gjennom dalen og blir jevnlig påvirket av jordskred, flomskred, steinsprang og snøskred. Det er også en del jordskjelv i regionen.

Metode:
For å studere hvordan jordskjelv kan påvirke stabiliteten til skråninger og bergparti i Nærøydalen, velges det ut enkelte lokaliteter som er representative for dalen. For hver av disse lokalitetene settes det oppe en geoteknisk modell hvor stabiliteten blir beregnet ved Slide2 eller lignende programvare. Beregningene gjennomføres med og uten seismisk last for å undersøke hvordan jordskjelv kan påvirke stabiliteten.

Det bør være en god spredning i lokalitetene. Enkelte lokaliteter bør ta for seg stabiliteten til løsmasser, enkelte stabiliteten til berg og andre en kombinasjon av begge. Det er en del informasjon tilgjengelig om geologien i dalen fra tidligere undersøkelser, som vil danne grunnlaget for oppgaven. I tillegg vil de valgte lokasjonene detaljkartlegges i felt.

Godt dokumenterte historiske jordskjelv i området vil danne grunnlaget for seismiske laster som leggs inn i stabilitetsberegningene. Hvis det er mulig, vil satellittdata bli brukt for å undersøke om det er gått skred i forbindelse med tidligere jordskjelv i området.

Potensielle problemstillinger:
- Er det en sammenheng mellom jordskjelv og skred i Nærøydalen?
- Under hvilke forhold vil jordskjelv kunne utsløse skred på Vestlandet?

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp) 
GEOV251 – Videregående strukturgeologi
GEOV255 – Seismotektonikk
GEOV355 – Anvendt seismologi
Emner utover dette vil settes i samråd mellom student og veileder. 

Felt- lab- og analysearbeid
Det må gjennomføres feltarbeid i Nærøydalen for detaljkartlegging (ca 10 dager)