Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt - Klima / Geofarer

Rekonstruksjon av skredfrekvens og paleoklima ved Kerguelen, sørlige Indiahavet

Dette masterprosjektet er tildelt Anna Maria Utne Nesse som startet på sin mastergrad i geovitenskap, UiB, høstsemesteret 2023. Masterprosjektet er gitt av forskningsgruppen Kvartærgeologi & Paleoklima.

Hovedinnhold

Full prosjekttittel
Rekonstruksjon av skredfrekvens og paleoklima ved Kerguelen, sørlige Indiahavet, basert på sedimenter avsatt i den proglasiale innsjøen Athena

Prosjektbeskrivelse
Det sørlige vestavindsbeltet sirkler det antarktiske kontinentet og er en nøkkel komponent i det globale klimasystemet. Vestavindsbeltet påvirker nedbørsmønsteret på flere kontinenter samt driver Sørishavstrømmen som regulerer varmeopptak og opptak av karbondioksid i Sørishavet. Endringer i vestavindsbeltets posisjon og intensitet er koblet til økte temperaturer på grunn av dagens globale oppvarming. Dette skiftet er lenket til en destabilisering av Sørishavstrømmen, tørke og skogbrann i områder som New Zealand og Australia (Perren et al., 2020) samt isavsmelting blant alpine isbreer på den sørlige halvkule. Likevel er mye uvisst angående fremtidige konsekvenser ved videre endringer i vestavindsbeltet og klimamodeller er avhengig av flere, robuste paleoklimatiske dataserier. Dette prosjektet har derfor som mål å skape ny og grunnleggende kunnskap om endringer i vestavindsbeltets posisjon og intensitet tilbake i tid ved å rekonstruere skredfrekvensen ved Athena, en proglasial innsjø nedstrøms Cook-isbreen på øygruppen Kerguelen (49°S, 69°E) i kjernen av vestavindsbeltet. Prøvemateriale fra Athena er strategisk samlet inn fra et område i innsjøen som ligger nær en aktiv skredvifte. Dette arbeidet vil konstituere den første skredfrekvens rekonstruksjonen fra Kerguelen og vil med det gi et unikt innblikk i den paleoklimatiske historien til området. 

Forskningsspørsmål: 
- Hvilke prosesser i nedslagsfeltet kan knyttes til sedimentene?
- Hvordan har frekvensen av skred variert bak i tid? 
- Kan en knytte endringer i skredfrekvens til endringer i klima? 

Referanser
Perren, B.B., et al., Southward migration of the Southern Hemisphere westerly winds corresponds with warming climate over centennial timescales. Communications Earth & Environment, 2020. 1(1): p. 58.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)
GEOV217 / Geofarer (høst, 10 stp.)
GEOV222 / Paleoklimatologi (høst, 10 stp.)
GEOV336 / Lab- og metodekurs i kvartærgeologi (høst, 10 stp.)
GEOV225 / Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima (vår, 10 stp.)
GEOV302 / Dataanalyse i geovitenskap (vår, 10 stp.)

Særskilte krav for opptak til prosjektet
Kunnskap knytt mot Geografiske Informasjonssystemer (GIS) er en fordel.

Arbeid i oppgaven
Studenten skal gjennomføre kvartærgeologisk kartlegging av nedslagsfeltet til Athena ved hjelp av høydemodeller og satellittfoto. Resultatet fra dette arbeidet skal visualiseres i ArcGIS Pro og sammenlignes med felt observasjoner. Studenten skal også gjennomføre en analyse og tolkning av sedimenter fra Athena ved sedimentlaboratoriet ved UiB (EARTHLAB).