Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Klima / Geofarer

Kartlegging av Jøkullaup- (GLOF) og skredavsetninger i Sandvikedalen

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse
De siste rapportene fra FNs klimapanel viser til at den pågående globale oppvarmingen vil føre til en intensifiering av tilbakesmeltningen av breer i Norge. Tilbakesmeltningen av de norske breene vil gjøre at vi får flere innsjøer som er bre- eller morenedemte. Geofaren knyttet til disse oppdemte innsjøene er store og hvis de brister kan det føre til katastrofetappinger. Slike hendelser, kalt Jøkullaup eller GLOF (Glacial Lake Outburst Floods), kan ha store konsekvenser på natur, infrastruktur og menneskeliv. Jøkulhlaup kan starte fra oppdemte innsjøer, eller fra vann lagret under eller på breen. Sandvikedalen sør for Folgefonna er et eksempel på et område som historisk har vært utsatt for flere Jøkullaup. Målet med dette prosjektet er å gjøre en kvartærgeologisk kartlegging og en skred kartlegging av Sandvikedalen, for å identifisere sedimentologiske og morfologiske trekk fra Jøkulhlaup og andre aktive skråningsprosesser. Resultatet fra feltarbeidet skal være et kvartærgeologisk kart over Sandvikedalen, der NGU sin SOSI standard for detaljerte kvartærgeologiske kart med fokus på skråningsprosesser skal benyttes. Dette vil gjøres gjennom feltarbeid og fjernanalyser. Det vil også gjøres en rekonstruksjon av antall Jøkullaup i dalen. Sandvikedalen er en relativt liten dal (~9 km2) som er avgrenset av bratte fjellsider. 

Under GLOF-hendelser så tappes er stort volum vann. Disse flomhendelsene starter ofte høyt i terrenget og har stor kapasitet og kompetanse i utløpet. Når flomhendelsene treffer dalbunnen så vil kompetansen og kapasiteten minke, og flomløpet vil utbrede seg over store deler av dalbunnen. I Sandvikedalen har det ført til stor erosjon, før flommene har munnet ut i Sandvikevatnet. 

Forskninspørsmål:
- Hva er den sedimentologiske og geomorfologiske signaturen til GLOF hendelser i Sandvikedalen?
- Kan en kombinasjon av til feltundersøkelser og fjernanalyser benyttes til å avgjøre antall GLOF-hendelser og størrelsen på disse?

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)
GEOV230
GEOV205
GEOV217
GEOV302
GEOV225

Felt- lab- og analysearbeid
Studenten skal utføre en kvartærgeologisk kartlegging av Sandvikedalen ved hjelp av feltarbeid (1-3 uker) og studier av flyfoto, LiDAR og dronebilder. Det kvartærgeologiske kartet og terrengmodeller skal utarbeids i ArcGIS for å analysere og visualisere resultatet.