Hjem
Institutt for geovitenskap

Søker ny kunnskap om dypforvitring

Institutt for geovitenskap bistår NGU med seismiske målinger på interessante profiler på Andøya.

Hovedinnhold

Målinger til lands og til havs

Målingene vil foregå både til lands, langs vei på øyen, og til havs i Andfjorden med forskningsfartøyet "Håkon Mosby". 

Under ledelse av overingeniør Helge Johnsen, bistår tre GEO ingeniører Norges geologiske undersøkelse (NGU) i dette store prosjektet.

I prosjektledelsen med NGU er bl.a. professor Tor Arne Johansen.

Kunstig jordskjelv

Seismiske målinger innebærer at man lager rystelser, ”kunstige jordskjelv” ved jordoverflaten og siden registrerer disse bølgenes tilbakekomst til jordoverflaten når de støter mot ujevnheter i fjellet. Metoden kan sammenlignes med ekkolodd som også sender ut lydbølger. Ujevnheter kan bl.a. bestå av sprekker i fjellet eller overgang til annen bergart.

Slaghammer montert på traktor

Den delen av prosjektet som går langs vei kommer til å lage seismiske bølger ved hjelp av en slaghammar montert på en traktor eller gravemaskin. Hammeren slår mot en plate som ligger på bakken.

De seismiske bølgenes ankomst til jordoverflaten  registreres av 200-300 seismometre med 20 m mellomrom langs profilet. Seismometrene flyttes trinnvis sammen med hammeren. Langs profilene utenfor vei vil det bli brukt eksplosiver som energikilde for å lage rystelser.

Ny kunnskap om dypforvitring

Andøyaprosjektet skal bl.a. gi ny kunnskap om dypforvitring. Dypforvitring av grunnfjell er kjent, men vi har lite kunnskap om fenomenet. Grunnfjell er en betegnelse for de eldste faste bergartene. På steder der grunnfjellet har slått sprekker og væsker har trengt dypt inn i grunnfjellet, oppstår forvitring av fjellet.

Gjennom seismiske undersøkelser ønsker NGU å forsøke å stadfeste grensen mellom sedimentære bergarter og grunnfjellet og hvor nøye vi kan avbilde det i seismiske data.

NGU har informert om prosjektet i bl.a. "Varsel om seismiske målinger/støy, Andøya" .