Hjem
Institutt for geovitenskap
Isbreer

Datering av reinsdyrgevir gir viktig kunnskap om isbreutvikling.

Forskningen rundt våre isbreer er tverrfaglig. Geologenes dateringer gir viktig kunnskap om isbreenes historie og utbredelse over tid.

Gevir
Professor Atle Nesje med et 1400 år gammelt gevir som nylig dukket fram av isen på Middagsnibba innerst i Lodalen i Indre Nordfjord. Felles for gevirene som er funnet nå, er at de må ha blitt ganske raskt fanget av isen. - Ellers ville vær og vind ha ødelagt dem, sier Atle Nesje.
Foto/ill.:
Foto: Gudrun Sylte

Hovedinnhold

Professor Atle Nesje ved Institutt for geovitenskap og Bjerknes senteret deltar i samarbeid med Statens naturoppsyn rundt Jostedalsbreen, med datering av funn av reinsdyrgevir som gjøres der som en følge av siste års is-smelting.

I intervju med praksis-student Robert Graff Bakkevold, forteller Nessje om dette arbeidet på Bjerknes senterets web-sider:

I juli hadde Vestlandet et større temperaturavvik fra normalen, noe som har ført til at tidligere breområder nå ligger bare og uoppdagede. Lokale turgåere fra indre Nordfjord har funnet flere reinsdyrgevir som etter radiokarbonmetoden (14C-metoden) er datert til å være mellom ca. 400-2100 år gamle.

I Lodalen på vestsiden av Jostedalsbreen har et 2100 år gammelt reinsdyrgevir dukket fram fra isen og et reinsdyrgevir som ble funnet ved Fresvikbreen i Sogn for noen få år siden er nylig datert til å være 2800 år gammelt. Iflg. Nesje er nytteverdien av gevir-funnene også stor for bre- og paleoklimaforskere. Kunnskap om gevirenes alder kan fortelle noe om isbreenes bevegelser og skiftende størrelse over tid. Flere funn på Middagsnibba innerst i Lodalen gir ny kunnskaper og avtegner enkelte mønstre i Jostedalsbreens bevegelse og tidligere utbredelse.

Les mer om disse funnene og forskningsarbeidet rundt Jostedalsbreen på Bjerknes senterets web-sider.

Science-artikkel om de bre-arkeologiske funnene i Jotunheimen kan du lese her.