Hjem
Institutt for geovitenskap
Rapport fra ERASMUS+ opphold

ERASMUS+ ansattmobilitet: Laboratorieopplæring ved Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC) 27.4 – 1.5.2015

ERASMUS+ gir en flott mulighet for teknisk og administrativt personale til å komme ut, bygge nettverk og øke sin kompetanse ved å besøke institusjoner i andre land. Her rapporterer overingeniør Lars Gjermund Evje, GEO, om sitt besøk og laboratorieopplæring ved Scottish Universities Research Centre (SUERC), våren 2015

Sheng Xu og Larse Evje ved ionekilen til den store AMS'en
Sheng Xu og Lars Evje ved ionekilden til den store AMS'en
Foto/ill.:
Henriette Linge

Hovedinnhold

Mengden kosmogene nuklider i stein- og sedimentprøver kan brukes som et mål på tid og er bakgrunn for blant annet eksponeringsdatering. Dette er en dateringsmetode som er hyppig anvendt for å aldersbestemme landformer, avsetninger, forkastnings- og rasaktivitet o.l. Ved «Laboratorium for kosmogene nuklider» kan det prepareres prøver for analyse av de kosmogene nuklidene 10Be (beryllium) og 26Al (aluminium) til og med trinnet for separering av Be og Al. Den siste delen av prepareringsprosedyren og analyse på AMS (akselerator massespektrometer) må gjøres et annet sted.

Jeg fikk innvilget et ERASMUS+ stipend for å lære meg den siste delen av prepareringsprosedyren. Jeg dro til SUERC der de har gode fasiliteter for preparering og analyse av kosmogene nuklider. Prosedyrene som jeg skulle lære var:
-    Utfelling av berylliumhydroksid (Be(OH)2)
-    Tørking og overføring av Be(OH)2
-    Oksidering av Be(OH)2 til berylliumoksid (BeO)
-    Blanding av BeO med neodym (Nd) og pressing av BeO/Nd katoder

Både berylliumoksid og berylliumhydroksid er giftige. Berylliumoksid er kreftfremkallende, og det mistenkes at berylliumhydroksid kan forårsake kreft. HMS og avfallshåndtering var derfor også en viktig del av opplæringen.

Før jeg kunne starte med selve laboratoriearbeidet måtte jeg lese sikkerhetsdokumentasjon og prosedyrer, samt signere på at jeg hadde lest dokumentene. Dette inkluderte blant annet skjema med opplysninger om arbeidsgiver og pårørende, og «Control of substances hazardous to health» (COSHH). COSHH er utarbeidet for hver delprosedyre og inneholder informasjon om:
-    Relevante HMS-dokumenter
-    Påkrevd og valgfritt verneutstyr
-    Helsefarene til forbindelsene som benyttes/dannes
-    Informasjon om førstehjelp

Opplæringen på laboratoriet ble gitt av laboratorieleder Maria Miguens-Rodriguez. Før vi begynte å preparere prøver, gikk hun grundig igjennom sikkerhetsinformasjonen, prosedyrene og viste meg utstyret som skulle benyttes. Så viste hun meg hvordan det praktiske arbeidet ble utført på ett par prøver. Etterpå var det min tur til å utføre prosedyren, men fortsatt under kyndig veiledning av Maria.

Det ble også tid til å besøke AMS-laboratoriet ved SUERC. Der ble jeg vist rundt av Sheng Xu og fikk en innføring i hvordan AMS’en virker. I tillegg ble jeg vist rundt på prepareringslaboratoriet for kosmogene nuklider ved University of Glasgow av Dr. Derek Fable.

Oppholdet ved SUERC var svært lærerikt. Jeg synes også at det var veldig nyttig å treffe andre tekniske ansatt som jobber med tilsvarende prosedyrer som meg selv. Jeg vil på det sterkeste anbefale andre om å benyttes seg av muligheten ERASMUS+ gir for ansattmobilitet!

Informasjon om ansattmobilitet finnes på:
https://www.uib.no/foransatte/17235/internasjonalisering#