Hjem
Institutt for geovitenskap

Strategiplan - Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap - Strategiplan 2016 - 2023

Geo på Kinn
Foto/ill.:
Cedric Hamelin

Hovedinnhold

Instituttets overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om, og forståelse for jordas oppbygning på alle skalaer – deriblant dannelses historien og drivkreftene som bidrar til jordas dynamiske oppførsel. Forskningen ved GEO fokuserer på de polare områdene, særlig Arktis.Kunnskapen formidles gjennom instituttets utdanning og gjennom veiledning av bachelor-, master- og PhD-kandidater, samt nasjonale og internasjonale publikasjoner og forskningsformidling. GEO er en av Norges viktigste leverandører av kandidater, grunnforskning og forskningsresultater til industri, akademiske institusjoner og forvaltning innen samfunnsområder som f.eks. energi, klima og ressursforvaltning.
Flere av forskningsgruppene ved instituttet har et høyt internasjonalt renommé og høyt rangerte internasjonale samarbeidspartnere. Samtidig må vi erkjenne at det er varierende kvalitet innen de ulike fagområdene ved GEO – også hva forskning angår. Et hovedmål er derfor å heve kvaliteten på instituttets virksomhet som helhet.

Ny innsikt – tidløs kunnskap
GEOs infrastruktur rommer avanserte laboratorier innen et bredt spekter av geokjemiske og geofaglige analyser, modellering og prosessering, samt utstyr for geologiske og geofysiske undersøkelser i liten og stor skala – både til lands og til vanns. I tillegg har GEO tilgang til ulike forskningsfartøy for innsamling av data til forsknings- og undervisningsformål.
Instituttets strategi supplerer fakultetets strategi på overordnet nivå; her er «marin», «klima » og «energi» nøkkelord. Ny kunnskap med fundamental betydning for samfunnet – som forståelse av mekanismene bak  klimaendringer, de samfunnsmessige utfordringene i kjølvannet av disse, og spørsmål om hvordan man håndterer et stadig økende behov for energi og mineralressurser – vil være viktige tema i GEOs undervisnings- og forskningsportefølje. GEOs ambisjon er å være en viktig bidragsyter til kunnskapsutvikling på disse områdene. Strategien til GEO skal følges opp gjennom årlige handlingsplaner som angir prioritering av innsatsområder det aktuelle året.