Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Klimatilpasning i Hordaland

I mitt forskningsprosjekt undersøker jeg hvordan kunnskapsproduksjon om klimatilpasning foregår i Hordaklimprosjektet.

Hovedinnhold

Som masterstudent i geografi får du utforske interessante og samfunnsaktuelle problemstillinger, og står i stor grad fritt til å forme ditt eget forskningsprosjekt ut fra faglig interesse og engasjement.

Tittelen på prosjektet mitt er "Det beste er det godes fiende" - En studie av forskning og forvaltning som samarbeidspartnere i kunnskapsproduksjon om lokal klimatilpasning.

Hordaklim

Hordaklim er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland fylkeskommune, UniResearch og seks pilotkommuner i Hordaland. I mitt masterprosjekt undersøker jeg hvordan de ulike aktørenes forståelse av og forventninger til Hordaklim innvirker på kunnskapsproduksjonen.

Robuste klimatilpasningstiltak

Hordaland er preget av variert topografi og store lokale variasjoner i klima over relativt korte avstander. Klimaendringer vil blant annet føre til økt nedbør i regionen, noe som gjør klimatilpasning spesielt sentralt for å forhindre negative konsekvenser av ekstremhendelser som flom og skred.

Målet med Hordaklim er at naturvitenskapelige klimaforskningsmiljø skal levere nye og oppdaterte nedskalerte klimadata og skreddersy disse til kommuner i Hordaland slik at det blir lettere for dem å tilpasse seg klimaendringene i regionen. Kommunene skal på sin side vise til konkrete problemstillinger der de har behov for mer kunnskap.

Gjennom dialog og samarbeid skal kunnskapsgrunnlaget i kommunal sektor utvikles, slik at planlegging av klimatilpasningstiltak skal bli mest mulig robust.

Intervjuer, observasjon og feltsamtaler

Feltarbeidet har i stor grad vært basert på intervjuer med kommuneansatte, forskere, prosjektledere, fylkeskommune og øvrige partnere i Hordaklim. Jeg har også deltatt som observatør på flere møter med styringsgruppen i prosjektet, samt vært med på kommunebesøk der et stort utvalg involverte aktører deltok.

Gjennom intervjuer, observasjon og feltsamtaler har jeg funnet frem til flere interessante variabler som kan ha innvirkning på kunnskapsproduksjon, som blant annet personlig engasjement, motivasjon, ressurstilgjengelighet og ulik forståelse av klimtilpasning som konsept.

Samfunnsaktelle problemstillinger

Som masterstudent i geografi får du utforske interessante og samfunnsaktuelle problemstillinger, og står i stor grad fritt til å forme ditt eget forskningsprosjekt ut fra faglig interesse og engasjement.

Spesielt lærerik er prosessen med feltarbeid, der man virkelig får innsikt i hvordan "den virkelige verden" fungerer der ute.

Finn et tema som engasjerer deg

Mitt råd til nye masterstudenter er å finne et tema du engasjerer deg for, og virkelig er interessert i å lære mer om. Det gjør prosjektperioden mer spennende, og gjør skrivingen mer lystbetont!

Du vil møte mange barrierer på veien, men hold motet oppe! Det løser seg som regel over en god porsjon fredagsgrøt i kantina sammen med dine medstudenter.

Studieprogram