Hjem
Institutt for geografi

Undervisningsutvalget ved Institutt for geografi

Instituttets undervisningsutvalg er rådgivende organ overfor instituttrådet i saker som gjelder endringer i instituttets studietilbud, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

Hovedinnhold

Instituttrådet kan delegere avgjørelsesmyndighet til undervisningsutvalget. Utvalget skal arbeide aktivt for å fremme strategisk utvikling av instituttets undervisningsportefølje og sikre faglige sammenhenger, undervisningskvalitet og varierte undervisnings- og vurderingsformer i instituttets program.

Sammensetning: Undervisningsutvalget har 4 medlemmer fra gr. A, inklusive undervisningsleder, 2 fra gr. B og 2 fra gr. D. sammensatt med god representasjon av de ulike fagretninger ved instituttet. Utvalget utpekes av instituttrådet etter forslag fra leder.

Undervisningsleder er leder av utvalget og deltar i fakultets utdanningsforum. Undervisningsleder varetar daglige spørsmål om undervisning, opptak og innpasning samt forberedelse av møter i undervisningsutvalget, i samarbeid med instituttleder og instituttets administrasjon. Undervisningsutvalget møtes 3-4 ganger i semesteret.  

Medlemmer

Undervisningsleder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Sekretær: Kristen Steiner
Gruppe A: Knut Hidle, Ole Reidar Vetaas (for GIdske L. Andersen i 2020), Odd Inge Steen og Birgit Kopainsky
Gruppe B: Pål Ringkjøb Nielsen
Gruppe D: Sofie Jordheim (masterstudent) og Åse Heber Norum (bachelorstudent)