Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Gidske Leknæs Andersen som veileder

Førsteamanuensis Gidske L. Andersen veileder studenter i miljø- og landskapsgeografi og/eller studenter som vil bruke GIS, fjernmåling og kartografi i sine oppgaver.

Care for trees (Norw)

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

Jeg er interessert i effekter av miljø- og klimaendringer, hvordan endringsprosessene skjer i tid og rom og konsekvenser for biologisk mangfold (fra arter til landskap). Jeg er opptatt av samspillet i sosio-økologiske systemer, disse systemenes resiliens og verdien av tradisjonell økologisk kunnskap. Jeg liker å bruke ulike metodiske tilnærminger til å belyse problemstillinger.

I min forskerkarriere ble jeg tidlig fascinert av det tørre nordafrikanske landskapet og vegetasjonsendringer der. Det ledet meg videre til å prøve å forstå samspillet mellom lokale nomadiske grupper og naturressursene de levde av. Kulturlandskapsbegrepet har derfor vært et viktig gjennomgangstema i forskningen min. I en videre kontekst må kulturlandskap og tradisjonelle landbrukssystemer forståes som en type sosio-økologiske systemer der samspillet mellom natur, miljø og mennesker er fundamentalt. Spesielt i sosio-økologiske systemer som ikke har vært forsket på over lange tidsperioder, kan tradisjonell økologisk/miljø kunnskap utgjøre en verdifull kilde til vitenskapelig kunnskap for en fremtidig bærekraftig skjøtsel av naturressurser.

I dag utsettes økosystem og landskap for raske og store endringer og for mange systemer er det uvisst hvordan de responderer og om de kan komme tilbake til sin opprinnelige tilstand når den ytre forstyrrelsen forsvinner. For å forstå disse systemene og deres respons må vi kjenne basistilstanden og kunne beskrive/overvåke forstyrrelsen de har vært utsatt for. GIS, fjernmåling, geovisualisering og romlige analyser er unike verktøy for å få innsikt i geografiske mønstre over flere romlige og tidsmessige skalaer, og dermed få ny kunnskap om de underliggende prosessene.

Noen tema og metoder jeg kan veilede på er listet under. Jeg oppfordrer studenter til å aktivt være med å utforme tematikk/problemstilling til egen masteroppgave. Jeg veileder gjerne sammen med andre sånn at vi til sammen dekker ønsket tematikk best mulig. Kom gjerne innom rom 718 for en nærmere prat om du er nysgjerrig eller send meg en epost der du kort skisserer ditt interessefelt.

  • Landskapsendringer og biodiversitet
  • Kulturlandskap og tradisjonell kunnskap
  • Resiliens av sosio-økologiske systemer
  • Endringer i arealbruk, arealdekke, naturtyper
  • Kartlegging og overvåkning av naturtyper, biodiversitet, kulturminner …
  • Urban grønn infrastruktur – kvalitet, kvantitet, romlig utbredelse
  • Plastforurensing og effekter på landskap og naturtyper
  • Områder: Norge, Sudan, Egypt
  • Metoder: GIS, fjernmåling, UAV, geovisualisering, romlig analyse, intervju, kvantitativ analyse, dendrokronologi, C14-datering, feltkartlegging