Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Forskningsgruppe

Rett, Politikk og Velferd

Rett, Politikk og Velferd er en forskningsgruppe ved Institutt for politikk og forvaltning og ledes av Professor Marit Skivenes. To sentre er tilknyttet gruppen: Centre for Research on Discretion and Paternalism og Centre on Law and Social Transform.

Ordsky med ord assosiert med forskningsgruppens temaer
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I forskergruppen studerer vi et av samfunnsvitenskapens kjernetema: forholdet mellom stat og individ. Vi fokuserer spesielt på statens utøvelse og rettferdiggjøring av bruk av makt og det normative grunnlaget for velferdsstaten. Viktige forskningsspørsmål inkluderer hvordan offentlige institusjoner og beslutningstakere fungerer i samfunnet; hvordan lovgivning former samfunn; hvordan rettslig og politisk mobilisering kan fremme sosial endring for sårbare samfunnsgrupper (som for eksempel barn og migranter); hva som påvirker befolkningens tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner; hvordan beslutningstakere anvender skjønn i avgjørelser om inngrep i enkeltindividets liv; og hvordan grunnleggende, universelle menneskerettigheter utfordres og settes under press globalt. 

Våre nåværende prosjekter samler inn data fra alle regioner i verden, med særlig vekt på Europa, Afrika og Amerika. 

Forskningsprofil 

Vi forsker på forholdet mellom staten og dens innbyggere, og spesielt hvordan staten utøver og rettferdiggjør sin bruk av makt. Sentrale komponenter i demokratiske samfunn er ivaretakelse av rettigheter, tillit til viktige samfunnsinstitusjoner og et velfungerende rettsvesen. Forskningsgruppen er opptatt av spørsmål angående dette både internt i land, mellom land og på overnasjonalt nivå. Sentrale forskningstema er legitimitet og legitimeringsstrategier, politikkutforming og -implementering, beslutningstaking, skjønnsutøvelse og paternalisme, befolkningens holdninger og tillit til staten, meningsdannelse og politisk deltakelse, sosial og politisk mobilisering, og konsekvenser av globalisering. Empiriske forskningsområder er barnevern og barns rettigheter, rettsstat og domstoler, velferdsstaten, velferdstjenester og ulike velferdssystemer, menneskerettigheter, og helse- og sosialpolitikk. 

Når det gjelder datagrunnlag og forskningsmetode, har forskningsgruppen lang erfaring med komparative undersøkelser og vi kombinerer ofte ulike forskningsmetoder og data på ulike nivåer. Datagrunnlag består ofte av beslutningstakere, borgere, lover og regler, rettsavgjørelser, offentlige dokumenter og offentlige ytringer. Forskningsmetoder som brukes er blant annet intervjuer, observasjon, tekstanalyse, survey, surveyvignetter og surveyeksperimenter. Prosjekter knyttet til forskergruppen henter empiriske data fra Europa, Afrika og Amerika. 

Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA) 

Forskergruppen er tilknyttet DIPA-senteret. Senteret forsker på forholdet mellom stat og individ med ulike formål. DIPA vil: bidra med ny innsikt i dynamikken bak statlige maktstrukturer og rettferdiggjøring av statens bruk av makt; forbedre vår forståelse av hvor grensen mellom det private og offentlige ansvaret for barn trekkes; utvikle teorier om skjønn ved å bevege feltet forbi den konseptuelle dikotomien mellom sterkt og svakt skjønn; finne løsninger på utfordringen ved bruk av skjønn ved å utvikle en modell som kan fasilitere til legitim beslutningstaking. Aktuelle forskningsspørsmål ved DIPA handler om å avdekke variasjon i skjønnsutøvelse innad og på tvers av systemer; identifisere variasjon i rettferdiggjøringen av barnets beste innad og på tvers av systemer; undersøke og forklare variasjon i skjønnsutøvelse; undersøke og forklare variasjon i synet på statlig intervensjon og hva som er barnets beste. Les mer om forskningssenteret på DIPAs nettsider.

Centre on Law and Social Transformation (LawTransform)

Forskergruppen er tilknyttet LawTransform-senteret. LawTransform er et samarbeid mellom Chr. Michelsens Institutt og Universitetet i Bergen, og utgjør et nettverk av forskere, studenter og praktikere som er opptatt av hvordan loven former samfunnet, og bruken av rettigheter og domstoler som verktøy for sosial endring. Aktuelle forskningsspørsmål ved LawTransform handler om hvordan loven, rettslige institusjoner og rettslige strategier brukes som politiske verktøy - "lawfare" - for å fremme mål som blant annet barn og migranters rettigheter, helse, bærekraftig utvikling, fred og likestilling. Les mer om forskningssenteret på LawTransforms nettsider.

Pågående prosjekter 

 • Child Protection Systems Across the World ledes av Marit Skivenes. CPS-WORLD er et banebrytende forskningsprosjekt om ulike barnevernssystem verden over. Gjennom bruk av innovative metodologiske tilnærminger er et av prosjektets hovedmål å vurdere holdbarheten og det empiriske grunnlaget for en fremvoksende global typologi av barneverssystem. Prosjektet er finansiert gjennom et spleiselag mellom Norges Forskningsråd og Universitetet i Bergen. 
 • Children's Right to Participation ledes av Marit Skivenes. Manglende medvirkning fra barn er en av de største utfordringene i det norske barnevernet. PARTICIPATION ser på hvordan barn blir involvert og hørt i barnevernet. Hva er praksisen i dag, hva kan gjøres bedre, og hvilke nye verktøy kan brukes for å sikre bedre medvirkning fra barn i fremtiden? Prosjektet undersøker praktiseringen av barns medvirkning i kommunen, fylkesnemndene og i domstolene, og inkluderer internasjonale perspektiver på barns medvirkning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Sentralenheten for fylkesnemndene, Domstolsadministrasjonen og Forandringsfabrikken. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. 
 • Legitimacy Challenges for Children's Rights and the Child Protection System ledes av Marit Skivenes. Legitimacy Challenges skal få frem ny kunnskap om hvordan legitimiteten til samfunnsinstitusjoner påvirkes av mobilisering mot sosiale og politiske rettigheter. Blant annet skal prosjektet undersøke og sammenligne meningene knyttet til familieverdier og barns rettigheter til innbyggere i seks land. I tillegg skal prosjektet analysere hvilke strategier kritikerne av det norske barnevernssystemet anvender, se på hvordan motstanden er organisert, og analysere den offentlige debatten i Norge og utlandet. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet.
 • Cosmopolitan Turn and Democratic Sentiments: The Case of Child Protection ServicesCONSENT vil studere barns rettigheter i Norge og Romania. Prosjektet er koordinert av Babeş-Bolyai University i Romania, med UiB og OsloMet som norske partnere. Marit Skivenes er teamleder ved UiB. Prosjektet er finansiert av EØS-midler for samarbeidsprosjekter mellom Romania og Norge. 
 • Cross-national Experiences of Foster Care: Does the Welfare State Matter? Dette prosjektet utforsker forskjellene mellom norske og amerikanske velferdsstatsideologier og fokuserer spesielt på barnevelferd. Prosjektet ledes av Marit Skivenes (UiB) og Jill Berrick (UC Berkeley), og er finansiert av Peder Sather Grant Program.
 • Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe. Euro-CAN er et COST Action Network prosjekt med deltakere fra flere europeiske land. Prosjektet har som mål å tette kunnskapshull relatert til barn som opplever mishandling og forsømmelse og som får hjelp. Et av målene er å samle inn kunnskap om hvor mange barn som får hjelp, hvilke tjenester de får tilgang til, og hvem som tilbyr disse tjenestene. Dette skal oppnås gjennom et nettverk av eksperter og relevante nøkkelpersoner. Et av prosjektets mål er å utvikle en nøyaktig, konsekvent og sammenlignbar metodologi for datainnsamling. Fra forskningsgruppen deltar Marit Skivenes og Hege Helland. Euro-CAN er finansiert av COST - European Cooperation in Science and Technology (EU Horizon 2020). 

Avsluttede prosjekter

 • Discretion and the Child's Best Interest in Child Protection ledes av Marit Skivenes. DISCRETION er et stort komparativt forskningsprosjekt som sammenligner skjønnsutøvelse i barnevernssystemer i en rekke europeiske land. Prosjektets mål er å forklare hvordan og hvorfor beslutninger basert på skjønn varierer i saker om statens inngrep i familien. Prosjektet er støttet av European Research Council. 
 • The Acceptability of Child Protection Interventions: A Cross-Country Analysis ledes av Marit Skivenes. Prosjektet studerer det normative prinsippet om barnets beste og beskyttelse av familiens privatliv i befolkningen og domstolene i fire land: Norge, England, Finland og Tyskland. Spesielt fokus er på om det er systematiske forskjeller i hvordan migrantfamilier blir behandlet. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet. 
 • Adopsjon som et barnevernstiltak ledes av Marit Skivenes. Prosjektet studerer hvordan lovgivningen om adopsjon som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). 
 • The Basis for Legitimate and Justified State Intervention in Families: USA and Norway ledes av Marit Skivenes (UiB) og Jill Berrick (UC Berkeley). Prosjektet tar sikte på å studere grunnlaget for legitim og begrunnet statlig intervensjon i familielivet ved å undersøke borgernes meninger og holdninger til prinsippet om barnets beste og terskelen for barnevernsintervensjoner. Prosjektet er støttet av Peder Sather Grant Program.
 • Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services ledes av Marit Skivenes. Prosjektet undersøker førstelinjetjenestene i barnevernet i Norge, Finland, England og USA. Målet er å identifisere avgjørende faktorer og mekanismer i ulike velferdsordninger og barnevernsystemer som fremmer eller hindrer beslutningstaking av høy kvalitet for barn og familier. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. 
 • Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv ledes av Marit Skivenes. I dette forskningsprosjektet gjennomføres en komparativ analyse av barnevernssystemene i Norge, England og USA, med fokus på kunnskap, beslutningstaking og etnisitet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. 
 • Building and Reflecting on Interdisciplinary PhD Studies for Higher Education Tranformation ledes av Tor Halvorsen. Dette prosjektet er del av det større NORHED-programmet som har som mål å måle kapasiteten og ytelsen til akademiske institusjoner på den sørlige delen av kloden for å levere utdanning og forskning av høy kvalitet. Prosjektet er finansiert av NORAD. 
 • The Future of the Democratic Development State? For informasjon om prosjektet, kontakt Tor Halvorsen. 
 • Transforming Capitalism - Tranforming Knowledge. For informasjon om prosjektet, kontakt Tor Halvorsen.  

Medlemmer og publikasjoner 

Forskningsgruppemedlem:Link til CRISTIN-side:
Marit SkivenesMarit Skivenes' publikasjoner på CRISTIN
Siri GloppenSiri Gloppens publikasjoner på CRISTIN
Hege Stein HellandHege Stein Hellands publikasjoner på CRISTIN
Jenny Krutzinna Jenny Krutzinnas publikasjoner på CRISTIN
Audun Gabriel LøvlieAudun Gabriel Løvlies publikasjoner på CRISTIN
Barbara Victoria RuikenBarbara Victoria Ruikens publikasjoner på CRISTIN
Mathea LoenMathea Loens publikasjoner på CRISTIN
Frøydis JensenFrøydis Jensens publikasjoner på CRISTIN
Tarja Pösö (bistilling)Tarja Pösös publikasjoner på CRISTIN
Jill D. Berrick (bistilling)Jill D. Berricks publikasjoner på CRISTIN
Elaine Sutherland (bistilling)Elaine Sutherlands publikasjoner på CRISTIN
Katrin Kriz (bistilling)Katrin Kriz' publikasjoner på CRISTIN
Asgeir Falch-Eriksen (bistilling)Asgeir Falch-Eriksens publikasjoner på CRISTIN
Line Marie Sørsdal (assosiert)Line Marie Sørsdals publikasjoner på CRISTIN
Irene Aase-Kvåle (assosiert)Irene Aase-Kvåles publikasjoner på CRISTIN
Lucie Ducarre (assosiert)Lucie Ducarres publikasjoner på CRISTIN
Kamilla Aasen-Hauge (student) 
Martine Forsberg (student) 
Marie Bruås Hjortdahl (student) 
Marianne Vika Hansen (student)