Hjem
Det humanistiske fakultet
FUND

Meritteringsordning for undervisere ved Det humanistiske fakultet

Enkeltpersoner og undervisningsmiljø som over tid har jobbet for å forbedre undervisningskvaliteten og som har konkrete planer for hvordan dette arbeidet skal videreutvikles, kan søke om status som fremragende underviser eller fremragende undervisningsmiljø.

Hovedinnhold

Status som Fremragende underviser eller Fremragende undervisningsmiljø (FUND) tildeles undervisere eller undervisningsmiljø som har utmerket seg ved særlig systematisk, langsiktig og målrettet arbeid for utdanningskvalitet og ved bidrag til utvikling av en samarbeidsorientert undervisningskultur.  

Tiltaket gjelder all utdanningsaktivitet, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, gjennomføring, evaluering, erfaringsdeling, og ledelse.  

FUND-status tildeles undervisningsmiljøer for tre år, med kr. 100 000,- i belønningsmidler de første to årene og kr. 50 000,- siste år.

Ved tildeling av FUND-status til enkeltpersoner gis lønnsopprykk i samsvar med særavtale og kr. 50 000,- i belønningsmidler over to år.

Ordningen blir utlyst annenhvert år. 

Utlysning

Neste utlysning blir i 2025.

FUND-ordningen er i første rekke et redskap i fakultetet sitt arbeidet med å videreutvikle undervisningskvaliteten.

Søkerne skal både dokumentere systematisk arbeid med undervisningskvaliteten over tid, og vise til konkrete planer for hvordan en FUND-status skal brukes i det videre arbeidet med undervisningskvalitet.

Det vil bli lagt stor vekt på hvordan utviklingsarbeidet inngår som del av et fellesskap og hvilken overføringsverdi det har. Dette gjelder både for individuelle søkere og søknader om å bli fremragende undervisningsmiljø.

Meritterte undervisarar – for dei første fem åra dei har statusen – er forventa å bidra som ressurs gjennom å

 • gjennomføre og initiere kompetansehevande tiltak for kollegaer på fakultetet
 • yte støtte til miljø og kollegaer som driv pedagogiske utviklingsprosjekt eller emnerevisjonar
 • delta i utdanningsrelevante komitear
 • bidra i evaluering av fakultetets studieprogram og emne

Hvem kan søke  

Både enkeltpersoner og undervisningsmiljø kan søke. For begge kategorier er det avgjørende at man kan dokumentere å ha drevet med systematisk utviklingsarbeid over tid. Det er likeledes avgjørende at man kan vise til konkrete planer for hvordan man vil bruke en FUND-status.

 1. Enkeltpersoner i fast vitenskapelig stilling ved Det humanistiske fakultet kan søke status som Fremragende underviser. Personer som tidligere er blitt tildelt FUND-status kan ikke søke.  

  Det vil bli lagt vekt på hvordan utviklingsarbeidet relaterer seg til miljøet søkeren er del av. En FUND-status innebærer belønningsmidler tilsvarende kr. 50 000,- over to år. Midlene skal brukes til tiltak for å videreutvikle og dele erfaringer fra arbeidet med utdanningskvalitet. Søkeren må redegjøre for konkrete planer for hvordan midlene skal brukes. Søkeren må også ha tanker om hvordan en kan bidra til å styrke undervisningskvalitetsarbeidet ved HF mer generelt, også utover den perioden en mottar belønningsmidler for.
   
 2. Undervisningsmiljø kan søke status som Fremragende undervisningsmiljø. Undervisningsmiljø som har mottattt FUND-status siste tre år, kan ikke søke.

  Et undervisningsmiljø må være satt sammen av minst to fast vitenskapelig ansatte i minst 50 % stilling. Administrativt ansatte og midlertidig ansatte kan også inngå i miljøet. Søknaden må redegjøre for hvordan de ulike stillingskategoriene bidrar inn i utviklingsarbeidet.

  Et undervisningsmiljø kan relatere utviklingsarbeidet sitt til utvikling på både studieprogramnivå eller emnenivå. I begge tilfeller gjelder det at søknaden må klargjøre hvordan arbeidet bidrar til å utvikle helheten i studieprogrammet. Status som fremragende undervisningsmiljø innebærer belønningsmidler tilsvarende kr. 100 000,- i to år og kr. 50 000,- i et år. Midlene skal brukes til tiltak for å videreutvikle og dele erfaringer fra arbeidet med utdanningskvalitet. Søknader må inneholde en grunngitt framdriftsplan som viser hvordan belønningsmidlene i treårsperioden er tenkt brukt, og redegjøre for videre planer om å søke finansiering for å styrke undervisningskvaliteten.

Kriterier for tildeling  

Kriteriene for tildeling ble justert i fakultetsstyremøte 11.05.2021.

FUND-status tildeles på bakgrunn av søknad og påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité.

Søknadene blir vurdert ut fra fire hovedkriterier med underpunkt.

Søknaden skal dokumentere at søkeren eller søknadsmiljøet gjennom systematisk og målrettet arbeid har bidratt og skal bidra vesentlig til:

Oppmerksomhet på studentene sin læring

 • at undervisningstiltakene er grunngitt i studentene sin læring
 • at studentene er deltakende i undervisningen gjennom studentaktive læringsformer
 • at studentene får systematiske tilbakemeldinger
 • at søknaden demonstrerer et reflektert forhold til sammenhengen mellom undervisningsform, læringsutbytte, vurderingsform og typer av læring.
 • at søknaden dokumenterer en grunnleggende undervisningsfilosofi og at der er en tydelig og grunngitt sammenheng mellom denne og arbeidet med studentene sin læring.

Systematisk utvikling over tid

 • at søkeren eller søkerne over tid systematisk har arbeidet for å utvikle undervisningen sin form og innhold for å støtte opp under studentene sin læring
 • at søknaden dokumenterer ideer og planer for videre utviklingsarbeid og å videreutvikle egen eller miljøet sitt undervisningskompetanse og -praksis i fremtiden.
 • at arbeidet er tydelig forankret i UiB sitt studiekvalitetssystem

Forskende tilnærming

 • at søknaden dokumenterer en systematisk og utprøvende tilnærming til utviklingen av undervisningen
 • at søknaden relaterer seg til forskning på læring og undervisning eller annet relevant teoritilfang i arbeidet for å videreutvikle undervisningskvaliteten
 • at undervisningen er forskningsbasert, for eksempel ved at det faglige innholdet er basert på aktuell forskning eller ved at studentene får innsikt i forskningsprosessen

Kollegial holdning og praksis

 • at søknaden dokumenterer samarbeid med kollegaer og studenter for å utvikle studentene sin læring og utdanningen sin kvalitet
 • at erfaringer fra arbeidet med å videreutvikle undervisningskvaliteten blir delt med andre gjennom publikasjoner og/eller ulike fora for erfaringsutveksling
 • at arbeidet bidrar til å fylle HF og UiB sine strategier for å videreutvikle utdanningskvaliteten.

Søknaden  

Søknaden sendes til fakultetet med kopi til det eller de instituttene det gjelder.  

Søknaden skal begrunne og dokumentere at søkeren tilfredsstiller kriteriene beskrevet ovenfor.  

Søknad om status som Fremragende underviser  

 • Selve søknaden skal være på maksimalt 4000 ord.  
 • I tillegg kommer vedlegg i form av dokumentasjon av aktiviteter og resultater beskrevet i søknaden, evalueringer og lignende.  
 • Undervisnings-CV (se nedenfor) skal alltid legges ved.  

Søknad om status som Fremragende undervisningsmiljø  

 • Selve søknaden skal være på maksimalt 8000 ord.  
 • I tillegg kommer vedlegg i form av dokumentasjon av aktiviteter og resultater beskrevet i søknaden, evalueringer og lignende.  
 • Undervisnings-CV (se nedenfor) for ansatte som inngår i undervisningsmiljøet skal alltid legges ved.  
 • Følgende bør legges ved der det er relevant:  
  • programevalueringer, emneevalueringer og programsensorrapporter fra siste tre år
  • eventuelle rapporter fra Studiebarometeret fra siste tre år
  • søkertall, opptakstall og kandidattall samt tall for inn- og utveksling fra siste tre år  

Undervisnings-CV  

En undervisnings-CV skal dokumentere:  

 • undervisningskompetanse og evt. universitetspedagogisk utdanning
 • undervisningsarbeid, med vekt på siste fem år
 • pedagogisk eller fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid (inkludert lærebøker eller andre læremidler)
 • erfaringsdeling, formidling og publisering knyttet til undervisning og læring
 • utmerkelser og priser  

Bedømming  

Dekanen oppnevner en bedømmelseskomite bestående av visedekan for utdanning (leder), et fakultetseksternt medlem med erfaring fra lignende meritteringsordninger, en vitenskapelig ansatt og to representanter for studentene.

Komiteen går igjennom søknadene og identifiserer de best kvalifiserte søkerne, som kalles inn til intervju.

På grunnlag av søknadene og intervjuene utarbeider komiteen sin innstilling. For de av søkerne som ikke anses kvalifisert skal grunnene til dette angis. De søkerne som evt. anses kvalifisert omtales og gis en vurdering. De av de kvalifiserte søkerne som etter komiteens mening er den eller de beste gis særskilt omtale og vurdering, og innstilles til FUND-status.  

Komiteen leverer sin innstilling til fakultetet senest tre måneder etter søknadsfristen. Innstillingen legges frem for Fakultetsstyret, som gjør vedtak om enten å følge komiteens anbefaling, returnere innstillingen til komiteen med spørsmål om ytterligere begrunnelse eller klargjøring, eller oppnevner ny komite.  

Vedtak om tildeling er endelig og kan ikke påklages.  

Tildeling

Fremragende underviser:  

 • Justering av lønnsvilkår i samsvar med revidert særavtale av 1. januar 2017 om vilkår for lønnsfastsettelse for tilsatte som oppnår prestisjefylte prosjekter
 • Belønningsmidler til søkerens institutt   

Fremragende undervisningsmiljø:  

 • Status som Fremragende undervisningsmiljø i tre år
 • Belønningsmidler til søkerens institutt(er)