Hjem
Det humanistiske fakultet
For masterstudenter

Retningslinjer for masterlesesaler

Utfyllende retningslinjer for organiseringen av lesesalsplasser for masterstudenter ved HF.

Hovedinnhold

Retningslinjene er blitt utformet av Humanistisk studentutvalg (HSU) og godkjent av Det humanistiske fakultet (HF). De gjelder for de lesesalsplassene som til enhver tid disponeres av mastergradsstudenter ved HF. Det er HF som fastsetter utfyllende retningslinjer for mastergradslesesalene, og det er derfor bare fakultetet som kan endre retningslinjene.

Fordeling av lesesaler

HF fordeler fakultetets lesesalsarealer mellom instituttene og har det overordnede ansvaret for at det er tilstrekkelig med lesesalsplasser for masterstudentene. Humanistisk studentutvalg (HSU) har ansvaret for koordinering av arbeidet knyttet til fordeling av lesesalsplasser. Fakultetet bistår HSU i å kvalitetssikre at de som har søkt om lesesalsplass i masterstudiet har gyldig studierett som gir rett på plass. 

HSU kompenseres for arbeidet  som en del av budsjettildelingen fra fakultetet. HSU oppnevner lesesalsansvarlige for hver av lesesalene, som har ansvar for koordinering av informasjon, behandling av søknader og fordeling av plasser. De lesesalsansvarlige er kontaktpersoner for HSU, HF og instituttet i lesesalsspørsmål. De lesesalsansvarlige  har også ansvar for å koordinere rydding, tømming av bokskap og fjerning av bøker etc. på lesesalene ved slutten av hvert semester, og ellers ved behov.

Fakultetet skal på forhånd varsle via Mitt UiB om fjerning av etterlatte eiendeler på lesesaler. Det skal gis minimum to ukers forvarsel. Det gjelder egne regler for kjøleskap og oppbevaring/rydding av matvarer. Reglene skal være tilgjengelige ved oppslag ved masterlesesalene. 

Lesesalskoordinator 

Fakultetet utpeker en administrativt ansatt lesesalskoordinator som er kontaktperson for HSU og lesesalsansvarlige ved spørsmål om lesesaler.

Drift av lesesalene

Instituttekspedisjonene formidler driftsoppdrag videre til driftsavdelingen. Studentene kan også selv melde inn behov for drifts- og vedlikeholdsoppgaver til driftsavdelingen,  TIL BEHOVSMELDING    

Du har mulighet til å melde inn følgende:

  • Belysning, knuste stikkontakter og annen elektro (ikke IT som meldes til BRITA)
  • Varme og ventilasjon
  • Renhold og avfall
  • Dører og vinduer
  • Kraner og toaletter som lekker
  • Utvendig: tagging, løse heller, hull i asfalt, park, trapper og ramper etc.)

Behov for endring av arealfordeling, retningslinjer eller andre prinsipielle spørsmål skal meldes til fakultetetslesesalskoordinator.

Det skal være en lesesalsansvarlig  på hver lesesal. Den lesesalsansvarlige utpekes av HSU innen 1. juni hvert år. Den lesesalsansvarlige er kontaktperson for HSU, instituttet og fakultetet. Lesesalsansvarlig har ansvar for å gi informasjon til masterstudentene om retningslinjene og er ansvarlig for at retningslinjene blir fulgt. HSU  skal informere om og sette i gang søknadsprosessen og fordele instituttets lesesalsplasser etter søknad i samråd med lesesalsansvarlige.

Fordeling av plasser mellom instituttene

Masterlesesalsplassene ved HF er til enhver tid fordelt mellom instituttene, og instituttenes plasser skal i så stor grad som mulig ligge samlet. Eventuelle endringer i hvor mange og hvilke plasser instituttene har, gjøres i et samarbeid mellom HSU og HF. Fordeling av plasser mellom fagene på et institutt skjer i samarbeid mellom lesesalsansvarlige og HSU i starten av hvert høstsemester, med mulighet for ny fordeling i starten av vårsemesteret dersom fagene ønsker det. Alle studenter som er tatt opp som masterstudenter ved HF, har rett til å bruke de masterlesesalsplassene som hører til faget de går på.

Fordelingsprinsipp

De mastergradsstudentene som i henhold til normert studietid først skal levere mastergradsoppgaven, skal prioriteres. Dersom det ikke er nok ledige faste plasser til at alle kan få det de ønsker, skal det avgjøres ved loddtrekking hvem som skal få plass.

Bruk av andres lesesalsplasser
Erasmus-studenter som tar emner på 300-nivå, mastergradsstudenter som ikke har fått eller ønsket å ha plass, og studenter med delte plasser som ønsker å bruke lesesalen samtidig, kan bruke de lesesalsplassene som til enhver tid er ledige på det faget de tilhører. Dersom den som disponerer plassen kommer, er man nødt til å flytte seg.

Rett til å beholde plassen

Studenter som får tildelt plass, har mulighet til å beholde plassen inntil mastergradsoppgaven er levert, så lenge studenten fortsatt følger minimumskravet til oppmøte for den typen plass (egen eller delt) som studenten har, og så lenge vedkommende søker for hvert semester. Dersom man bruker plassen mindre enn fastlagt over, vil man kunne miste den eller få den omdefinert fra egen til delt plass etter én advarsel fra lesesalsansvarlig. Advarsel skal gis skriftlig, normalt i e-post.

Studenter som får permisjon

Studenter som får permisjon eller ikke lenger kommer til å bruke plassen så mye som det kreves, må melde fra til lesesalsansvarlig. Det samme må man gjøre dersom man ønsker å bytte plass. Studentene plikter også å rette seg etter de regler som til enhver tid gjelder for lesesaler ved UiB, bruk av UiB sine lokaler samt gjeldende brann- og sikkerhetsforskrifter.

Spesielle behov

Dersom en student har spesielle behov (sykdom, omsorgsansvar og lignende), er det mulig å søke lesesalsansvarlig om dispensasjon fra ett eller flere av de ovennevnte punkter.

Ytterligere retningslinjer

Fagutvalgene kan vedta nærmere retningslinjer for de lesesalsplassene på mastergradsnivå som faget til enhver tid disponerer, så lenge disse ikke bryter med fakultetets utfyllende retningslinjer.