Hjem
Det humanistiske fakultet
Formidlingsprisen 2014

Formidlingspris til Knut Vikør

Det humanistiske fakultets formidlingspris 2014 blir delt ut til Knut Vikør.

Knut Vikør
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Forskingsfeltet til Vikør er islamsk historie, med vekt på Nord- og Vestafrika på 1700- og 1800-talet. Særlege fokusfelt innan forskinga hans er islamsk lov og sufi-brorskap. Vikør har skrive ei rekkje bøker og artiklar om islam, både innføringsbøker og tyngre akademiske arbeid. Under heile si akademiske karriere har Vikør delteke aktivt i den offentlege debatten, og blir i dag sett som ein av landets framste ekspertar på den islamske verda.
 

Knut Vikør er nominert til formidlingsprisen av Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap. Her er utdrag frå forslagsbrevet:
 

Vikør har i en årrekke vært en svært aktiv formidler av kunnskap om islam, Midt-Østen og det islamske Afrika, både gjennom aviser, radio, TV og som blogger. Han er en av de hyppigst brukte kommentatorene i media, og utmerker seg særlig ved sin inngående kunnskap om et svært omfattende og komplisert område – som ikke minst er kontinuerlig aktuelt.
 

Nettopp den store bredden er verdt å merke seg. Midt-Østen og det islamske Afrika er somkjent et område preget av mange, og svært kompliserte konflikter og historiske skillelinjer, noe som gjør at de fleste fagfolk begrenser seg til ett eller to spesialfelt. Vikør, derimot, har i en årrekke formidlet inngående kunnskap om en rekke ulike land og tematikker, og trekker på en dyp historisk forståelse samt en oppdatert kjennskap ti l situasjonen i dag. Nettopp evnen og viljen til å analysere dagsaktuell utvikling i komplekse konflikter og trekke linjer til en minst like kompleks fortid gjør at Vikør har greid å formidle mediahendelser i en dypere kontekst.
 

Vikørs omfattende formidling foregår både gjennom populærvitenskapelige publikasjoner og kronikker, foredrag, innlegg på egen og andres blogger – og gjennom intervjuer i, og som kommentator for, aviser, radio og TV. Gjennom denne meget omfattende virksomheten har Vikør gjennom flere år gitt analyser som til sammen har gitt folk bred innsikt i islam, Midt-Østen og det Islamske Afrikas mange fasetter. Ikke minst har Vikør på bemerkelsesverdig vis formidlet kompleksiteten på en alltid ryddig og strukturert måte som gjør den begripelig for alle.
 

Bare i 2014 har Vikør formidlet kunnskap om så ulike tematikker og regioner som Boko Haram i Nigeria, borgerkrigen i Syria og framveksten av IS i Irak, den tilspissede situasjonen i Libya, terrortrusselen i Norge og bombingen av Gaza.