Hjem
HMS-portalen
Inneklima

Inneklima i UiB sine bygg

Informasjon om inneklima, kartlegging av inneklima, kjæledyr på jobb og funn av skjeggkre i UiB sine bygg

Hovedinnhold

Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften stiller krav til hvordan det fysiske arbeidsmiljøet skal utformes, slik at det blir fullt forsvarlig.

Lokalene skal være tilpasset virksomheten med hensyn til ventilasjon, inneklima, belysning, støy, tilgjengelighet for alle, vedlikehold, renhold, sanitæranlegg og pauserom mv.

Inneklima

Inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivt arbeid.

Hva er inneklima

Inneklima er sammensatt av flere målbare fysiske, kjemiske og biologiske faktorer. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert "inneklima" til å omfatte:

 • Termisk miljø (varme, kulde, trekk og luftfuktighet)
 • Atmosfærisk miljø (forurensning, luftkvalitet og friskluftmengde)
 • Aukustisk miljø (støy, oppfattelse av tale og lyd)
 • Aktinisk miljø (belysning, stråling og elektriske- og magnetiske felt)
 • Mekanisk miljø (ergonomi, sklisikring og vibrasjoner mm.)

Helseplager

I bygg hvor helseproblemer som hodepine, unormal tretthet, irritasjoner av hud og slimhinner (øyne, øvre luftveier) er mer utbredt enn normalt er det behov for å iverksette tiltak.

Overnevnte symptomer kan skyldes en eller flere faktorer som nevnt innledningsvis. I tillegg vil ulike former for stress og individuelle forhold, som allergi eller annen overfølsomhet, påvirke eller forsterke plagene.

Bedriftshelsetjenesten

Yrkeshygieniker gir informasjon og hjelp ved HMS-kartlegging og utfører målinger og vurderinger av inneklima. Tiltak diskuteres i samarbeid med brukerne og Eiendomsavdelingen.

Kartlegging og vurdering av inneklima

Kartlegging og vurdering av inneklima kan utføres av Bedriftshelsetjenesten.

Før kartlegging gjennomføres

Tiltak den enkelte kan gjøre:

 • Hold kontoret/skrivebordet ryddig slik at renholdere kommer til.
 • Lagre så lite papir og bøker som mulig på arbeidsplassen.
 • Lagre papir og bøker i hyller med dør.
 • Meld fra til Eiendomsavdelingen via Behovsmelding bygningsdrift (LYDIA) dersom du tror det er noe galt med ventilasjonen på kontoret.

Dersom ansatte fremdeles opplever problemer eller helseutfordringer med inneklima kan Bedriftshelsetjenesten (BHT) utføre målinger og vurderinger. Det er viktig at nærmeste leder er informert før BHT utfører målinger og vurderinger.

Kontakt BHT via UiBHjelp.

Kartlegging og vurdering

BHT kontaktes dersom ansatt i over lengre tid har hatt følgende problem/utfordring knyttet til inneklima:

 • Kløe, tørrhet eller irritasjon i øynene eller nese
 • Tett eller rennende nese
 • Tørrhet eller irritasjon i svelget, heshet eller hoste
 • Anfall av tungpustethet  
 • Tørr hud på hender eller armer eller ansiktet
 • Hodepine, trøtthet, svimmelhet, konsentrasjonsvansker eller tunghetsfornemmelse i hodet

Planlegging av nye arbeidsplasser

God planlegging av nye arbeidsplasser kan fremme helse og forebygge skader og mistrivsel.

Planlegging

God planlegging av nye arbeidsplasser innebærer blant annet at den enkelte brukers erfaringer med hensyn til hvordan den eksisterende arbeidsplassen fungerer, overføres til de som skal planlegge den nye arbeidsplassen. Det er viktig å ivareta brukermedvirkning i byggeprosesser.

Ved planlegging av nye arbeidsplasser skal helse, miljø og sikkerhet kartlegges og forebyggende tiltak vurderes. En kartleggingsmetode som kan benyttes er risikovurdering.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkningen i større byggesaker organiseres i form av brukerrepresentanter organisert i brukerkomiteer eller brukerutvalg. Medlemmene oppnevnes vanligvis av fakultetet eller universitetsdirektøren og det anbefales at verneombudet inkluderes i disse gruppene. Verneombudet skal uansett tas med på råd i byggesaker. Brukermiljøet har et særlig ansvar for å medvirke til en god behovs- og funksjonsanalyse for egen virksomhet. Denne vil danne grunnlaget for den videre programmering og prosjektering.

Eiendomsavdelingen og Bedriftshelsetjenesten

Eiendomsavdelingen (EIA) koordinerer brukermedvirkningen ved nybygg og større ombyggingsprosjekter og engasjerer eksterne rådgivere etter behov. Prosjektseksjonen forestår prosjektledelse der EIA er byggherre. EIA har også en interiørgruppe som bistår i prosjektene. I store byggeprosjekter vil Statsbygg utøve byggherrerollen.

Bedriftshelsetjenesten gir råd og veiledning til byggherre, arbeidsgiver, verneombud, utvalg og komiteer i byggesaker.

Kjæledyr på arbeidsplassen

Det er ikke tilltatt å ta med kjæledyr i UiB sine bygg. Ansatte, studenter og besøkende skal ikke ta med hunder eller andre kjæledyr inn i UiB sine bygg. Allergener fra dyrenes pels, talg- og spyttkjertler og urin kan kan utløse allergiske reaksjoner. Arbeidsmiljøloven legger føringer for at man så godt som mulig skal legge til rette for at ansatte ikke skal bli syke av å være på jobb. Siden UiB er en studieinstitusjon gjelder dette også for studenter.

Førehund og servicehund

Førerhund og servicehund er tillatt ihht. likestillings- og diskrimineringsloven.

Terapihund

Bruk av terapihund forutsetter sertifisering, at den er utstyrt med sele eller annet tjenestetegn, og at det er avklart med administrativ leder på den aktuelle enheten.

Har du oppdaget skjeggkre på jobben?

Skjeggkre utgjør ingen helsefare og de materielle ødeleggelsene er minimale. De ansees allikevel som skadedyr fordi mange opplever de som sjenerende. Dersom de får utvikle seg fritt kan de ødelegge objekt av høy verdi. Det er derfor problematisk med skjeggkre i bibliotek, museer og historiske samlinger der uerstattelige objekter kan forringes og ødelegges. Å ha et kontinuerlig fokus på bekjempingstiltak er viktig, og både leverandører, ansatte og studenter i tillegg til driftsansatte og rengjøringsbyrå må bistå i dette arbeidet.

Begrensense tiltak

Hva kan du selv gjøre?

 • Se til at rom er ryddige nok til at renholdspersonalet har god tilgang i rommet.
 • Plasser håndvesker, ryggsekker, bagger opp fra gulvet og på plasser med god lystilgang.
 • Pakk gjerne ut nye ting ute.
 • Fjern emballasje umiddelbart.
 • Kontakt Behovsmelding bygningsdrift dersom dere observerer skjeggkre.

Hva skal leder gjøre?

 • Forebyggende - ha oppmerksomhet på tema under HMS-runder.
 • Dersom leder blir gjort oppmerksom på at skjeggkre er i flere rom så må leder kontakte Behovsmelding bygningsdrift for en samlet innmelding av problemet.

Hva gjør UiB/Eiendomsavdelingen ved innmeldt behovsmelding?

 • EIA legger ut limfeller for å kartlegge problemet.
 • Om det er skjeggkre i lokalene så legger skadedyrfirma ut giftig åte. Deretter kontrollerer skadedyrfirma med limfeller for å sjekke at bestanden holdes nede.