Hjem
HMS-portalen
HMS

HMS ved feltarbeid, tokt og gruppereise

Feltarbeid, tokt og gruppereiser skal være helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Bildet viser ansatte og studenter gående langs en fjellvei med tursekker.
Foto/ill.:
Jonathan Soulé/bioCEED

Hovedinnhold

UiBs Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid, tokt og gruppereise gjelder for ansatte og studenter ved UiB. I retningslinjene beskrives omfang og ansvar og oppgaver i forbindelse HMS ved feltarbeid, tokt og gruppereise både når det gjelder forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

For UiB-studenter på utvekslingsopphold i utlandet gjelder egne retningslinjer.*

Før utreise skal Feltarbeid, tokt og gruppereise være registret digitalt i CIM - UiBs støttesystem for risiko, sikkerhet og beredskap. Dette gir oversikt over planlagte og pågående reiser, Faglig ansvarlig/Reiseleder, oppdaterte deltakerlister med kontakt- og pårørendeinformasjon, og muliggjør kommunikasjon med de som er på reise ved behov. Reisene blir tilgjengelig både ved enheten og på overordnet nivå. Ved hver enhet er det en Reiseadministrator som er støttefunksjon i CIM.

Risikovurdering og beredskap

Feltarbeid, tokt og gruppereise kan medføre økt risiko for skade på mennesker og/eller miljø.

Før avreise skal det gjennomføres en HMS-risikovurdering for kartlegge potensielle risikoforhold. Det samme anbefales å gjøre for annen gruppereise. Sjekklisten kan brukes for å identifisere hvilke risikoforhold som er aktuelle for det enkelte feltarbeid, tokt og gruppereise.

Når risikoforholdene er kartlagt og vurdert skal tiltak iverksettes for å redusere risikoforholdene.

Lokal beredskapsplan for det enkelte feltarbeidet, tokt, gruppereise samt varslingsrutiner skal utarbeides.

Dersom det oppstår uventede risikofylte arbeidsoppgaver under feltarbeid, tokt, gruppereise anbefales det å gjennomføre en Sikker jobb analyse (SJA).

Den enkelte deltaker

Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder og skal, så langt praktisk mulig, bestilles gjennom reisebyråleverandør.

Ansatt/student:

 • Bør delta i kartlegging og vurdering av risiko.
 • Skal registrere pårørendeinformasjon og kontaktinformasjon i forkant av reisen.
 • Skal svare på digital informasjon som de mottar i forbindelse med reisen.
 • Skal rette seg etter sikkerhetsrutiner og lokale tilpasninger som kreves for forsvarlig HMS-messig gjennomføring av feltarbeidet, toktet, gruppereisen
 • Har et selvstendig ansvar for å vurdere sikkerheten i aktiviteten, utføre nødvendige justeringer og ev. å stoppe aktivitet av sikkerhetsmessige grunner.
 • Har plikt til å informere Faglig ansvarlig ev. Reiseleder om helsemessige og andre forhold som kan ha betydning for sikkerheten ved gjennomføring av feltarbeid/tokt/gruppereise.
 • Skal ved beredskapssituasjon varsle i tråd med lokal beredskapsplan.

Forsikringer

Helsetjenester

Feltarbeid, tokt og gruppereise kan medføre økt risiko for skade på mennesker. Potensielle risikoforhold ved feltarbeid og tokt skal derfor kartlegges og risikovurderes før avreise. Det samme anbefales å gjøre for annen gruppereise. Dersom risikovurdering viser økt fare for sykdom eller skade, tilbyr UiB samtale med helsepersonell hos Bedriftshelsetjenesten. En slik samtale vil være med å kartlegge: 

 • Behov for vaksinasjon
 • Behov for helseattest (sjømannsattest, offshore attest, dykkerattest)
 • Status for egen helse før feltarbeid (vurdering av deltakers totale helsebilde, fysisk og mental, der det kan forventes å være krevende forhold)
 • Sykdom og allergier
 • Nærhet og kvalitet på lokalt helsevesenet

Utenlandsopphold

 • Medarbeidere som skal arbeide i utlandet i mer enn én måned skal fylle ut "Tillegg til arbeidsavtale ved utenlandsopphold" før avreise, jf. arbeidsmiljøloven § 14 – 7. Gjelder ikke ved reiser til konferanser og seminarer i utlandet. 

HMS-samarbeid og samordningsavtaler

Der ansatte med forskjellige arbeidsgivere eller studenter fra forskjellige læresteder deltar i felles feltarbeid/tokt/gruppereise, skal det avklares på forhånd hvilken arbeidsgiver/institusjon som er samordningsanvarlig (hovedbedrift) med ansvar for å samordne HMS-arbeidet for felles feltarbeid/tokt/gruppereise.

For lokalt inngåtte HMS-samordningsavtaler, kontakt fakultet/avdeling/institutt.

For reiseadministrator 

Reiseadministrator er oppnevnt administrativ støttefunksjon i CIM for Linjeleder/Faglig ansvarlig/Reiseleder, og er ansvarlig for registrering og oppfølging av feltarbeid, tokt og gruppereise i CIM. 

Det er opprettet et Teams for Reiseadministratorer. Du kan melde deg inn ved å bruke koden: x9fy3ty

*Gjelder kategori 1C Utvekslingsstudenter til avtaleuniversitet og 1D. Free-movere med forhåndsgodkjenning fra UiB