Hjem
HMS-portalen
HMS

HMS ved feltarbeid, tokt og gruppereise

Feltarbeid, tokt og gruppereiser skal være helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Bildet viser ansatte og studenter gående langs en fjellvei med tursekker.
Foto/ill.:
Jonathan Soulé/bioCEED

Hovedinnhold

UiBs Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid, tokt og gruppereise gjelder for ansatte og studenter ved UiB. I retningslinjene beskrives omfang og ansvar og oppgaver i forbindelse HMS ved feltarbeid, tokt og gruppereise både når det gjelder forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

For UiB-studenter på utvekslingsopphold i utlandet gjelder egne retningslinjer.*

Før utreise skal Feltarbeid, tokt og gruppereise være registret digitalt i CIM - UiBs støttesystem for risiko, sikkerhet og beredskap. Dette gir oversikt over planlagte og pågående reiser, Faglig ansvarlig/Reiseleder, oppdaterte deltakerlister med kontakt- og pårørendeinformasjon, og muliggjør kommunikasjon med de som er på reise ved behov. Reisene blir tilgjengelig både ved enheten og på overordnet nivå. Ved hver enhet er det en Reiseadministrator som er støttefunksjon i CIM.

Risikovurdering og beredskap

Feltarbeid, tokt og gruppereise kan medføre økt risiko for skade på mennesker og/eller miljø.

Før avreise skal det gjennomføres en HMS-risikovurdering for kartlegge potensielle risikoforhold. Det samme anbefales å gjøre for annen gruppereise. Sjekklisten kan brukes for å identifisere hvilke risikoforhold som er aktuelle for det enkelte feltarbeid, tokt og gruppereise.

Når risikoforholdene er kartlagt og vurdert skal tiltak iverksettes for å redusere risikoforholdene.

Lokal beredskapsplan for det enkelte feltarbeidet, tokt, gruppereise samt varslingsrutiner skal utarbeides.

Dersom det oppstår uventede risikofylte arbeidsoppgaver under feltarbeid, tokt, gruppereise anbefales det å gjennomføre en Sikker jobb analyse (SJA).

Den enkelte deltaker

Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder og skal, så langt praktisk mulig, bestilles gjennom reisebyråleverandør.

Ansatt/student:

  • Bør delta i kartlegging og vurdering av risiko.
  • Skal registrere pårørendeinformasjon og kontaktinformasjon i forkant av reisen.
  • Skal svare på digital informasjon som de mottar i forbindelse med reisen.
  • Skal rette seg etter sikkerhetsrutiner og lokale tilpasninger som kreves for forsvarlig HMS-messig gjennomføring av feltarbeidet, toktet, gruppereisen
  • Har et selvstendig ansvar for å vurdere sikkerheten i aktiviteten, utføre nødvendige justeringer og ev. å stoppe aktivitet av sikkerhetsmessige grunner.
  • Har plikt til å informere Faglig ansvarlig ev. Reiseleder om helsemessige og andre forhold som kan ha betydning for sikkerheten ved gjennomføring av feltarbeid/tokt/gruppereise.
  • Skal ved beredskapssituasjon varsle i tråd med lokal beredskapsplan.

Forsikringer

Utenlandsopphold

  • Medarbeidere som skal arbeide i utlandet i mer enn én måned skal fylle ut "Tillegg til arbeidsavtale ved utenlandsopphold" før avreise, jf. arbeidsmiljøloven § 14 – 7. Gjelder ikke ved reiser til konferanser og seminarer i utlandet. 

HMS-samarbeid og samordningsavtaler

Der ansatte med forskjellige arbeidsgivere eller studenter fra forskjellige læresteder deltar i felles feltarbeid/tokt/gruppereise, skal det avklares på forhånd hvilken arbeidsgiver/institusjon som er samordningsanvarlig (hovedbedrift) med ansvar for å samordne HMS-arbeidet for felles feltarbeid/tokt/gruppereise.

For lokalt inngåtte HMS-samordningsavtaler, kontakt fakultet/avdeling/institutt.

For reiseadministrator 

Reiseadministrator er oppnevnt administrativ støttefunksjon i CIM for Linjeleder/Faglig ansvarlig/Reiseleder, og er ansvarlig for registrering og oppfølging av feltarbeid, tokt og gruppereise i CIM. 

Det er opprettet et Teams for Reiseadministratorer. Du kan melde deg inn ved å bruke koden: x9fy3ty

*Gjelder kategori 1C Utvekslingsstudenter til avtaleuniversitet og 1D. Free-movere med forhåndsgodkjenning fra UiB