Hjem
HR-avdelingen

Seksjon for HR-fellestjenester

HR-fellestjenenster ligger under HR-avdelingen og leverer fellestjenester innen HR ut til organisasjonen.

Hovedinnhold

Seksjonen leverer og utvikler tverrgående og institusjonelle fellestjenester innenfor HR-avdelingens ansvarsområde. På noen områder, og for noen enheter med service avtale, har seksjonen et gjennomgående driftsansvar. Seksjonen utvikler rammeverk og rutiner for hele UiB innen standardisering, effektivisering, digitalisering, kvalitetssikring og beste praksis i saksbehandling og er ansvarlig for «én arbeidsgiverpraksis». 

Faggruppe for dokumentasjon og systemforvaltning har et hovedansvar for HRs brukerstøtte og koordinerer HR-system for forvaltningsansvar. 

Internasjonal HR ved Internasjonalt senter gir bistand ved internasjonal rekruttering og mobilitet (innreisende og utreisende ansatte). 

Seksjonsleder for HR-fellestjenester er Janne Marie Solheimslid.
Seksjonen er delt inn i følgende faggrupper:

Rekruttering og HR-støtte

Seksjonen har et strategisk overordnet ansvar for at rekrutteringsprosessene ved UiB er i samsvar med gjeldende lovverk. Enheten bistår med maler, støtte og rådgivning til enheter ved universitetet og har systemansvar for rekrutteringsportalen JobbNorge. 

Seksjonen har også ansvar for å håndtere ulike aspekter av personalforvaltning og arbeidsforhold. I tillegg jobber vi med å utvikle rammeverk og rutiner for hele UiB innen disse feltene.  

Tjenestekatalog

 

 • Rådgivende og operativ funksjon tilknyttet rekrutteringsprosesser ved fellesadministrasjonen, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og fakulteter med tilknyttet serviceavtale 

 • Rådgivende og operativ HR-støtte og saksbehandling ved fellesadministrasjonen, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og fakulteter med tilknyttet serviceavtale 

Tjenester for hele UiB

 • Sekretariat for ansettelsesråd for teknisk administrative stillinger

 • Saksbehandling av lønnstillegg (HTA 253) 

 • Saksbehandling av flyttegodtgjørelser  

 • Saksbehandling av lønnslån 

 • Systemansvar for HR ressursbank  

 • Systemansvar for JobbNorge

Internasjonal HR 

Internasjonal HR, er førstelinje for HR på lokalt nivå i saker knyttet til internasjonal rekruttering. Dette inkluderer oppholdstillatelser, utarbeidelse av kontrakter for lokale ansettelser utenfor Norge, rapportering av skatte- og trygdeforhold utenlands, samt ansvar for gjennomføringen av tretrinns mottakskurs for internasjonale ansatte.

Vi er en andrelinjetjeneste for internasjonale ansatte og tilbyr individuelle møter ved behov. Enheten bistår forskere i planleggingen av utenlandsmobilitet, gir informasjon om utenlandsopphold, og utarbeider kontrakter for fjernarbeid i utlandet. 

Tjenestekatalog
 • Introduksjonsseminar for nyansatte internasjonale medarbeidere 
 • Introduksjon til det norske skattesystemet 
 • Introdukusjon til norsk arbeidskultur 
 • Kultur og sosiale samlinger 
 • Ansattstøtte for internasjonale ansettelser

Mangfold og inkludering

Seksjonen har sekratariatfunksjonen for Likestillingskomiteen ved UiB. Komiteens formål er å fremme reell likestilling ved universitetet i forhold til alle de diskrimineringsgrunnlagene som er beskyttet av diskrimineringslovgivningen. Komiteen har også innsyn og uttalerett i tilsetningssaker og kan uttale seg om studieplaner og opprettelsen av nye fag. 

Utfordringer og tiltak for å fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering er beskrevet i Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 - 2025. Planen må også ses i sammenheng med planer som omhandler arbeidsmiljø, internasjonalisering og universell utforming. 

Seksjonen jobber for å bidra til arbeidsinkludering ved Universitetet og i samfunnet generelt. HR Fellestjenester sikrer samarbeid på tvers av organisasjonen om arbeidsinkludering- for å hindre langvarige sykemeldinger og frafall. Enheten prioriterer forebyggende tiltak og oppfølgingstiltak som kan bedre arbeidsmiljøet og øke arbeidsinkludering. Aktiviteter som hindrer frafall og reduserer sykefraværet er innarbeidet som en naturlig del av arbeidsgiver sine oppgaver på alle nivå i organisasjonen. 

Serviceavtaler

Seksjonen fungerer som lokal HR for fakultet og avdelinger med serviceavtaler (JUS, KMD, UB), med særskilte kontaktpersoner for hver av disse enhetene. Vi følger opp serviceavtalene sammen med de andre seksjonene ved HR-avdelingen.
 

Tjenestekatalog

•    Støtte og rådgivning til ledere og ansatte innen personaladministrasjon
      (f.eks. gjeldende regelverk, permisjoner, ferie, pensjon etc.)
•    Vitenskapelig rekruttering
•    Teknisk/administrativ rekruttering
•    Utarbeidelse av kontrakter
•    Bistand ved onboarding
•    Saksforberedelse til råd og utvalg
•    Konflikthåndtering
•    Opprykk
•    Lønn og lønnsforhandling
•    Stipendiat- og postdoktorforlengelser

* kan variere noe ihht den enkelte serviceavtale