Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet

RAM-støtte til forskningsprosjekter

Rådet for anvendt medieforskning (RAM) har gitt støtte til flere forskningsprosjekt tilknyttet Mediebruksgruppen. 

Hovedinnhold

Hallvard Moe får 420 000 kroner for å forske på mediemangfald med prosjektet «Betaling for nyheter: Uvilje, unnamanøvrering og ulikhet i et digitalt nyhetslandskap». Prosjektet følger opp MeCIn-prosjektet, og skal grave i hvordan folk som ikke fast betaler for nyheter forholder seg til informasjon på nett - hvordan de avveier pengebruk på ulike typer medieinnhold, og hvordan de skaffer seg innsikten de trenger i hverdagen.

Torgeir Nærland får 570 000 for et prsojekt som undersøker mediebruken blant borgere som lever i fattigdom, og hvilke implikasjoner denne bruken har for deres mulighet til å utøve aktivt medborgerskap. Gjennom dybdeintervjuer av til sammen femten informanter undersøker dette prosjektet mediebruken blant fattige borgere i Bergen. Prosjektet undersøker hvordan deres mediebruk er integrert i deres dagligliv, med spesielt henblikk på hvordan kritiske faktorer som manglende medietilgang, manglende ressurser og ugunstige livsomstendigheter utgjør barrierer som hindrer påkoblende mediebruk. 

Masterstudentene Martine Håland og Ina Amalie Havre fikk også støtte fra RAM. De mottok 27 000 kr hver i masterstipend. Håland skriver masteroppgave om kvinnelige sjeldenbrukere av nyheter.

- Nyere forsking på nyhetsbruk viser ofte at kvinner interesserer seg for nyheter i mindre grad enn menn, noe som i et demokratisk perspektiv kan ses på som urovekkende da sammenhengen mellom nyhetskonsum og demokratisk deltakelse har blitt sett på som vesentlig i tidligere studier.I færre tilfeller har kjønnsforskjellene knyttet til nyhetskonsum blitt undersøkt kvalitativt. Derfor valgte jeg å undersøke dette mer i dybden ved å intervjue 11 kvinner i alderen 20-27 år som ikke aktivt oppsøker nyheter, og som gjerne får nyheter fra sosiale medier, forteller Håland. 

Havre skriver masteroppgave om unge menneskers nyhetskonsum i sosiale medier. Formålet med prosjektet er å få en forståelse av hvordan unge mennesker kommer over nyheter i sosiale medier. Hvordan sosiale relasjoner og algoritmer spiller inn på nyhetseksponeringen i sosiale medier vil være i fokus.

- Prosjektet ser nærmere på i hvilken grad relasjoner medvirker i informantenes kildebruk og forståelse av nyhetene. I tillegg settes det søkelys på deres forståelse av algoritmer i sammenheng med nyhetsinnhold på sosiale medier. Prosjektet er en kvalitativ studie som undersøker en aldersgruppe som generelt leser mindre nyheter enn resten av befolkningen, samt bruker sosiale medier i større grad som en kilde til nyheter. Prosjektet skal vise tendenser i unge menneskers mediepraksiser når det gjelder nyhetskonsum på sosiale medier, og dermed se i hvilken grad nyhetseksponeringen kan oppfattes som tilfeldig, forklarer Havre. 

Prosjektet til Havre inngår under temaet «kritisk medieforståelse», et av de prioriterte forskningsområdene til Medietilsynet. Havre får utdelt 27 000 kr fra RAM. 

Både Havre og Håland legger til at de er veldig takknemlige for stipendet fra RAM.

- Det er veldig kjekt og motiverende at RAM har troen på det og ønsker å støtte det. Det understreker behovet for å undersøke kjønnsforskjeller knyttet til nyhetsbruk, noe jeg håper også flere vil studere fremover da det er et viktig tema, sier Håland.