Hjem
Det juridiske fakultet
Valg

Valg av dekanat og styre ved Det juridiske fakultet, 2021-2025

Våren 2021 skal det gjennomføres valg på alle nivå ved universitetet. Ved Det juridiske fakultet skal det gjennomføres valg på dekanat og fakultetsstyre.

Det juridiske fakultet
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Ønsker du å foreslå kandidater til fakultetsstyret? 

Følgende representanter skal velges til fakultetsstyret: 

  • 3 representanter fra fast tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger (gruppe A) 
  • 1 representant fra midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger (gruppe B) 
  • 1 representant fra tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C) 
  • 3 representanter fra studentene (gruppe D) 

Valgperioden for representanter fra gruppe A og C er fire år. For representanter fra gruppe B og D er valgperioden ett år. Det skal velges like mange vararepresentanter som det skal velges representanter for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige vararepresentanter. Første vara fra gruppe B har møte- og talerett i styret, men ikke stemmerett. 

Man er forslagsberettiget for representanter for den gruppen man tilhører. Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat og ingen kan være forslagsstiller på mer enn ett forslag. Likestillingslovens krav om representasjon fra begge kjønn skal så vidt mulig være oppfylt for medlemmene, og varamedlemmene innen den enkelte valgkrets. Se nærmere om dette i Valgreglementet.  

Forslag leveres til valgstyrets sekretær Øystein L. Iversen innen 7. mai kl. 12.  

Valg av dekan og prodekan 

Innen fristen 10. mars 2021 var det kommet ett forslag på dekanat. Forslaget er professor Karl Harald Søvig som dekan og professor Ragna Aarli som prodekan. Valget foretas med det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling i styremøte 27. april 2021. 

Eksternt styremedlem  
Det skal oppnevnes et eksternt styremedlem til fakultetsstyret. Universitetetsstyret foretar oppnevningen, etter forslag fra fakultetsstyret. Følgende kan fremme til kandidater til fakultetsstyrets behandling av saken: 

  • fakultetsstyremedlemmer 
  • ansatte ved Det juridiske fakultet 
  • studentene, gjennom Juridisk studentutvalg 

Frist for å fremme forslag til eksternt medlem og eksterne varamedlemmer til styret for Det juridiske fakultet er 15. april kl 12.00. til leder@jurfa.uib.no