Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design

Revidert på fakultetsstyremøte 26.10.2023.

Hovedinnhold

Reglementet bygger på «Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene» fastsatt av universitetsstyret 27.09.2018.

Reglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: Universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, Statsansatteloven og UiBs personalreglement og reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative stillinger, sist endret i universitetsstyret 25.10.2018, samt Valgreglement for Universitetet i Bergen, vedtatt av universitetsstyret 27.09.2018.

§ 1 Fakultetets organer

Fakultetet har:

2. Fakultetsstyret
3. Dekan
4. Prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, eller utdanning, 
5. Visedekan for utdanning eller forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
6. Utvalg for forskning og forskerutdanning
7. Studieutvalg
8. Ansettelsesutvalg
9. Fakultetsdirektør
10. Informasjons- og drøftingsutvalg

Instituttene har: 

1. Instituttleder, forskningskoordinator og undervisningskoordinator. Den ene skal være nestleder.
2. Instituttråd
3. Programstyrer

§ 2 Fakultetsstyret

§2.1 Fakultetsstyrets kompetanse

Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnete mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Dette skal skje innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret skal fastsette fakultetets strategier for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling og legge planer for fakultetets utvikling i samsvar med de målene som er gitt av Universitetsstyret. Fakultetsstyret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at fakultetets økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av Universitetsstyret. Fakultetsstyret skal gi melding til Universitetsstyret om fakultetets virksomhet, på den måten Universitetsstyret bestemmer.

Hvert år skal det gis rapport om fakultetets økonomiske status, med redegjørelse for resultatene ved fakultetet og legges frem forslag til budsjett for kommende år.

Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning. Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete mål og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Budsjett
 • Fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 • Tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger (faste og åremål)

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • Godkjenning av regnskap og årsrapporter
 • Godkjenning av ordninger for systematisk kvalitetsarbeid 

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra universitetsstyret. Fakultetsstyret kan delegere myndighet, men ikke ansvar.

§ 2.2 Sammensetning

Fakultetsstyret har 9 medlemmer:

 • Ekstern styreleder
 • 3 medlemmer fra gruppen fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger/ansatte i åremålsstillinger
 • 1 medlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling/stipendiater
 • 1 medlem fra gruppen teknisk/administrativt ansatte
 • 2 studenter
 • 1 eksternt medlem i tillegg til styreleder, som fungerer som nestleder i styreleder sitt fravær

§ 2.2.1 Ekstern styreleder

Ekstern styreleder skal, i samarbeid med dekanen, bidra til å styrke styrets overordnede og strategiske rolle. Ekstern styreleder skal sørge for at det avholdes møter i fakultetsstyret, og skal lede møtene. Styrelederen skal i forkant av møtene gjennomgå dagsorden med dekanen og kan be om at en sak legges fram for fakultetsstyret.

§ 3 Dekan

Dekanen har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Ansatt dekan er sekretær for fakultetsstyret og har tale- og forslagsrett i fakultetsstyret, men ikke stemmerett.

Dekanen representerer fakultetet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Dekanen er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet i samsvar med rammer og pålegg som fakultetsstyret fastsetter. Dekanen er nærmeste overordnede for instituttlederne, rapporterer til rektor og ekstern styreleder og avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i møte. Dekanen har rett til å delta i alle møter i alle fakultetets og underordnede institutters styrer, råd og utvalg. 

Dekanen er ansvarlig for iverksetting av de vedtakene som treffes i fakultetsstyret, og skal på fakultetsstyrets vegne å påse at den samlede økonomiforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

§ 4 Prodekan

Prodekanen er dekanens stedfortreder i og utenfor fakultetsstyrets møter og har møte- og talerett i fakultetsstyret. Prodekanen har utover dette nærmere definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver etter delegasjon fra dekanen. Prodekan leder fakultetets studieutvalgeller utvalg for forskning og forskerutdanning.

§ 5 Visedekan

Visedekan for forskning eller utdanning er utpekt av dekanen og har nærmere definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver innen utdanning eller forskning og forskerutdanning etter delegasjon fra dekanen. Visedekan leder fakultetets utvalg for forskning og forskerutdanning eller studieutvalg. Visedekan for forskning eller utdanning har møte- og talerett i fakultetsstyret.

§ 6 Utvalg for forskning og forskerutdanning

Utvalg for forskning og forskerutdanning oppnevnes av fakultetsstyret. Utvalget er rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, forskerutdanning og rapporterer til fakultetstyret.

Utvalget skal:

 • ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets strategi, handlingsplan for ekstern
 • finansiering, forskerutdanning, studieplan og kvalitetsarbeid innen forskerutdanning.
 • ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde utfyllende regler for ph.d. -programmet 
 • bidra til å styrke veilederkompetansen ved fakultetet
 • bidra til å styrke samarbeide med den nasjonale forskerskolen for Kunstnerisk utviklingsarbeid og Grieg Research School
 • fremme kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved fakultetet, og se til at all forskning ved fakultetet har likeverdige ressurser og støttefunksjoner 
 • være rådgivende organ for fakultetsstyret i forskningspolitiske saker
 • bidra til utforming av fakultetets forskningsstrategi
 • være pådriver for kvalitet i fakultetets forskning og forskerutdanning
 • bidra til faglig forankring av verkstedene
 • følge opp krav til rapportering og dokumentasjon
 • følge opp forskningsetiske spørsmål
 • følge opp kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet ved fakultetet

Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.

§ 6.1 Sammensetning

Utvalg for forskning og forskerutdanning ledes av pro- eller visedekan og skal ha minst 7 medlemmer og følgende sammensetning:

 • Prodekan eller visedekan
 • Tre representanter ansatt på grunnlag av kunstnerisk kompetanse – en fra hvert institutt
 • En representant ansatt på grunnlag av vitenskapelig stilling
 • En stipendiat knyttet til fakultetets ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • En stipendiat knyttet til ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet

§ 8 Studieutvalget

Studieutvalget oppnevnes av fakultetsstyret. Studieutvalget er et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Utvalget ledes av prodekan eller visedekan.

Studieutvalget skal:

 • være en pådriver i utviklingen av fakultetets studietilbud sammen med instituttene
 • følge opp instituttenes arbeid med kvalitet i utdanning og undervisning
 • ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi, studieplaner og kvalitetsarbeid i samråd med instituttene
 • bidra til faglig forankring av verkstedene
 • påse at utdanningskvalitet og studietilbud er i tråd med gjeldende regelverk
 • være et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker om opprettelse og nedlegging av studieprogram 
 • følge opp rekrutteringsarbeidet ved fakultetet sammen med programstyrene og bidra til kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet på fakultetet 

Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.

8.1 Sammensetning

Studieutvalget ledes av prodekan eller visedekan for utdanning og har følgende sammensetning:

 • Pro- eller visedekan dekan for utdanning
 • Lederne for instituttenes programstyrer
 • minst 2 studentrepresentanter

§ 9 Ansettelsesutvalg

Fakultetsstyrets ansettelsesutvalg foretar tilsetting i alle midlertidige undervisnings- og forskerstillinger.
Ansettelsesutvalget skal ha slik sammensetning:

 • Dekan
 • To representanter for arbeidsgiver
 • En representant fra arbeidstaker
 • En student

Ansettelsesutvalget er beslutningsdyktig når tre av de fem medlemmene/varamedlemmene er til stede.

§ 10 Informasjons- og drøftingsutvalg

I henhold til hovedavtalen i staten og tilpasningsavtale for UiB skal fakultetet ha et Informasjons- og drøftingsutvalg som er partssammensatt med representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Ledelsesfunksjonen for utvalget skal veksle mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utvalget er et forum for gjensidig informasjon og for reelle drøftinger i viktige saker før det blir truffet endelig vedtak.

Foruten representanter for fakultetsledelsen, består utvalget av representanter og vararepresentanter for arbeidstakerorganisasjonene. Fakultetets hovedverneombud har møterett.

§ 11 Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektør, på delegasjon fra dekan, ivaretar ledelsen av fakultets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med dekanen og skal påse at fakultetets forvaltning er i samsvar med lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet.

Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og skal påse at fakultetets ledelse, instituttledere, ansatte og fakultetets brukere tilbys relevant administrativ bistand, kompetanse og sørvis.

Fakultetsdirektør er øverste leder for fakultetets administrasjon, og skal koordinere, følge opp og utvikle administrasjonen for hele fakultetet.

§ 12 Instituttleder

Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet, får sin myndighet etter delegasjon fra fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnete. Instituttleder skal utpeke forskningskoordinator og undervisningskoordinator ved instituttet.

Det er kun ansatte i faste stillinger eller åremålsstillinger som kan inneha en slik rolle. Forskningsleder eller undervisningsleder skal utpekes som nestleder ved instituttet.

Instituttleder

 • har det overordnete ansvaret for instituttets samlede virksomhet, med de begrensinger som er gitt gjennom instituttrådets kompetanse
 • har personalansvar for de ansatte ved instituttet, har innstillingsmyndighet ved ansettelser og skal legge til rette for å følge opp den enkelte ansattes rett til fordeling av tid til forskning, herunder kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. 
 • har ansvar for følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling, for å utforme planer og budsjett og for å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse
 • har ansvar for å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape trivsel og motivasjon og legge forholdene til rette for faglig utvikling for den enkelte og for fagmiljøet som helhet
 • skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av instituttets virksomhet

Instituttleder har fullmakt til å opprette utvalg og utpeke leder for slike på instituttnivå.

§ 13 Instituttråd

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet, samt gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
 • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud

Instituttrådets skal ha en sammensetning i tråd med bestemmelsene i Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene.

Dersom instituttleder peker ut en nestleder som allerede er valgt inn i instituttrådet, skal vedkommende tre ut av instituttrådet.
Ledelsens tredje medlem skal normalt tre ut, men det kan fravikes under vurdering i instituttrådet.

§ 14 Programstyrer

Alle studieprogram ved fakultetet blir ledet av et programstyre med en programstyreleder. Programstyrene har ansvar for drift og koordinering av studieprogrammene. Programstyret gir råd til instituttleder og instituttrådet i saker som angår planer og beslutninger for emner og studieprogram, revisjon, og faglige prioriteringer og kvalitetsutvikling.

Programstyrene skal ha studentrepresentasjon og settes sammen slik at de har relevant faglig forankring og representasjon. Instituttene har til sammen seks programstyrer:

 • Programstyre for bachelor og master i kunst, og master i kuratorpraksis
 • Programstyre for bachelor og master i musikkutøving eller komposisjon
 • Programstyre for bachelor og master i design
 • Programstyre for praktisk-pedagogisk utdanning 
 • Programstyre for femårig integrert master i musikkterapi
 • Programstyre for bachelor i musikkvitenskap

§ 15 Instituttlederforum

Dekanens ledergruppe er et rådgivende forum i saker som gjelder utdanning, forskning og formidling, og i andre saker som er relevante for denne gruppen. Gruppen består av instituttlederne og fakultetsledelsen.

§ 16 Ikrafttreden

Reglementet trer i kraft straks. Reglement er revidert og vedtatt i fakultetsstyret 09.09.21