Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Studieutvalget-KMD

Studieutvalget (SU-KMD) er et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Utvalget har et overordnet ansvar for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet, og koordinerer de to fakultære kvalitetsorganene Studiekvalitetskomiteen (SKK) og Læringsdesigngruppen (LDG). SU-KMD har møter ca hver måned.

Hovedinnhold

Mandat og sammensetning

Studieutvalget skal:

 • være en pådriver i utviklingen av fakultetets studietilbud sammen med instituttene
 • følge opp instituttenes arbeid med kvalitet i utdanning og undervisning
 • ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi, studieplaner og kvalitetsarbeid i samråd med instituttene
 • bidra til faglig forankring av verkstedene
 • påse at utdanningskvalitet og studietilbud er i tråd med gjeldende regelverk.
 • være et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker om opprettelse og nedlegging av 4 studieprogram
 • følge opp rekrutteringsarbeidet ved fakultetet sammen med programstyrene og bidra til kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet på fakultetet Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.

Sammensetning:

Studieutvalget ledes av visedekan for utdanning og har følgende sammensetning:

 • Prodekan for utdanning
 • Lederne for instituttenes programstyrer. 
 • minst 2 studentrepresentanter 

KMDs reglement.

Medlemmer 2022/2023

 • Åsil Bøthun, leder av SU-KMD - prodekan utdanning fra høsten 2021
 • Johan Arild Sandborg, leder programstyret for kunst og kuratorpraksis  (BA og MA) fra mars 2023
 • Bente Irminger, leder programstyret for designprogrammene (BA og MA).
 • Magne Thormodsæther, leder programstyret for musikk utøving og komposisjon (BA og MA)
 • Simon Gilbertson, leder programstyret for musikkterapi (integrert MA)
 • Thomas Solomon, leder programstyret for musikkvitenskap (BA)
 • Anne Skaansar, leder for programstyret for PPU (fra januar 2022)
 • Studentrepresentanter 

       Hilde Skare, (studiesjef KMD) Sekretær for SU-KMD

Sekretærer for hvert av programstyrene inviteres fast med på møtene (studiekonsulenter).

Arkiv SU-KMD

Møter høst 2022

1. september     NB: kl 13:00 - 14:30
6. oktober          NB: kl 13:00 - 15:00
3. november
8. desember - studiekvalitetskomiteen

Møter vår 2022

13. januar 2022
17. februar 2022
31. mars 2022
28. april 2022 - utgår
2. juni 2022

Møter vår 2021

Torsdag 21. januar 2021
Torsdag 25. februar 2021

Torsdag 15. april 2021
Torsdag 3. juni 2021 - utsatt til 11. juni

Møter høst 2021

12. august
16. september
28. oktober
25. november

Møter høst 2020

Torsdag 27. august     
Torsdag 24. september
Torsdag 29. oktober
Torsdag 26. november  

Møter 2019

Onsdag 13. mars
Torsdag 11. april
Torsdag 23. mai
Torsdag 22. august
Torsdag 10. oktober
Onsdag 27. november

Møter 2018

Tirsdag 30. januar kl. 13-16 
Tirsdag 6. mars kl. 13-16
Torsdag 3.mai kl. 13-16
Tirsdag 29. mai kl. 13-16

Møter 2017

Tirsdag 12. september kl 13-16
Tirsdag 17. oktober kl 13-16
Tirsdag 14. november kl 13-16

Studiekvalitetskomiteen KMD

I tråd med UiBs kvalitetssikringssystem har den fakultære studiekvalitetskomiteen særskilt ansvar for reakkreditering av fakultetets eksisterende program. Komiteen gir anbefaling om reakkreditering til fakultetsstyret, som fatter endelig vedtak. Studiekvalitetskomiteen ved KMD har de samme representantene som SU-KMD, og ledes av prodekan for utdanning.

Fakultetsstyremøte 15. desember 2022 - vedtak fra SKK

 • Programevaluering og reakkreditering: MA-design
  - foreløpig godkjentprogramevaluering etter 2-år for reakkreditering
 • Oppfølging av programevaluering av BA- utøvende musikk - valgemner
  - godkjent
 • Redesign og reakkreditering MA-kuratorpraksis 
  ikke godkjent: krever ny redesignprosess og revisjon for reakkreditering


Fakultetsstyremøte 19. mai 2022 - vedtak fra SKK

 • Programevaluering og reakkreditering BA i utøvende musikk eller komposisjon - godkjent

Fakultetsstyremøte Møte 9. desember 2021 - vedtak fra SKK

 • Studieplanendringer: redesign av BA/MA kunst og BA design- foreløpig godkjent -programevaluering etter 2-år for reakkreditering

Fakultetsstyremøte2. juni 2021 - vedtak fra SKK

 • Programevaluering og reakkreditering av BA- musikkvitenskap - godkjent

Læringsdesigngruppen KMD

Læringsdesign refererer til utforming og utvikling av læringsinnhold på ulike nivå. KMD sin læringsdesigngruppe ledes av prodekan for utdanning, og består av alle nestlederne i programstyrene, studentrepresentant (er),  og studiesjef og kvalitetskoordinator som administrative representanter og sekretariat. Det arbeides med felles tverrgående kompetanse på den faglige egenarten til utdanningene på fakultetet. For studieåret 2022/23 legges det opp til et større møte pr semester, i tillegg til diskusjonsforum (digitalt/teams) frem mot hovedmøtene.

Representanter 2022/23:

Åsil Bøthun  (prodekan utdanning, leder for gruppen)
Johan Sagan (design)
Frans Jacobi (kunst) (- ikke oppnevnt nestleder)
Einar Røttingen (utøvende musikk eller komposisjon)
Lars Tuastad  (musikkterapi)
Sigbjørn Apeland  (musikkvitenskap)
Anna Svingen-Austestad (PPU i kunst, musikk og design)
(Studentrepresentant)

Morten Norheim  (vikar - kvalitetskoordinator)
Hilde Skare (studiesjef)