Hjem
Kriser

Nyttige lenker

Hovedinnhold

Vi vil presisere at denne listen ikke er fullstendig, men et utvalg relevante hjemmeside-adresser for det aktuelle temaområde og fagfelt. 

NASJONALE

 • Bergen Kommune – Eksempel på beredskapsplan
 • Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte – En interesseorganisasjon for mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner
 • Den katolske kirke
  • Informasjon for ungdom
  • Katekismen på en rekke språk
  • Om ritene i den katolske kirke
 • Den norske kirke
  • Informasjon om ritualer og bestemmelser i den norske kirken; eks. for gravferd, sørgegudstjeneste, m.m.
  • Gravferdsliturgien (-ritualet) kan trykkes ut i sin helhet fra siden
  • Informasjon og bestilling av div. litteratur
  • Nyttige adresser og linker, eks.: Prest på chatteside hver tirsdag –www.nettkirken.no
 • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap – Generell informasjon om kriser, katastrofer, krisehåndtering, beredskap, etc.
 • Dixi – Landsforeningen for voldtatte – Har som mål å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader, samt drive holdningskapende arbeid
 • Doktor online – Forum om seksuelle overgrep
 • Fagforbundet (tidl. Kommuneforbundet) – Se aktuelt fra seksjon helse- og sosial
 • Foreningen vi som har et barn for lite
  • Hjelp og omsorg
  • Når et lite barn dør
  • Div. tema om parforhold
  • Dikt
  • Gjestebok
 • Fransiskushjelpen
  • Arbeider bl.a. for å påvirke helsepersonelles holdninger til mennesker i sorg og krise generelt, og til døden og ritualene knyttet til døden spesielt
  • Har ca. 100 rådgivingsgrupper i kommuner og på sykehus
  • Driver sorggrupper, bl.a. for etterlatte ved selvmord
  • Bistår rådgivningsgruppene og det øvrige helsevesenet med faglitteratur og hjelpemateriell (bla. Ideboken) m/ retningslinjer for arbeidet med terminalt syke
  • Gir ut tidsskriftet OMSORG – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin
 • Helsedirektoratet – Om statlig satsing innen psykisk helsearbeid i kommunene
 • Helsenytt for alle – Mange relevante artikler for mennesker i krise, bl.a.:
  • Stress, mestring og helse (Intervju med Lars Weisæth)
  • Når katastrofen rammer (Intervju med Atle Dyregrov)
  • Bedre søvn (Intervju med Atle Dyregrov)
  • Å miste et barn (Intervju med Kari Dyregrov)
  • Om å bearbeide sorgen (Intervju med Torill C. Lindstrøm)
  • Når mor eller far får kreft (Intervju med Marianne Straume)
  • Gjenopplevelser og tilbakevendende mareritt (Intervjue med Judith van der Weele)
  • Selvhjelp for voldtektutsatte (Intervju med Atle Dyregrov)
  • Når menn blir voldtatt (Intervju med Leif Waage)
 • Helsenett – Mange relevante helseopplysninger, også psykososial helse
 • Helseutdanning
  • Nasjonalt senter for telemedisin har utviklet en Nasjonal utdanningsportal for helsevesenet.
  • Målet er å samle alt av informasjon og tilbud knyttet til helseutdanning i Norge.
  • I samarbeid med høyskoler, universitet, kompetansesenter, pasient- og pårørendeforeninger, fagforeninger etc. legges det til rette for at en kan melde seg på og delta på kurs via hjemmesiden
 • Høgskolen i Narvik – Eksempel på beredskapsplan ved kriser og ulykker
 • Humanetisk Forbund
  • Livssynsnøytral organisasjon
  • Tilbyr bistand ved overgangsritualer (v/ bisettelse)
  • Samtaletelefon
 • Institutt for Helsekompetanse
  • Er en prosjektrettet organisasjon med et nettverk av fagpersoner med lang erfaring fra helse- og sosialtjenester og fra opplæringsinstitusjoner
  • Tilbyr interne og eksterne fagseminar og selger fagbøker og opplæringsvideoer i bruk av utstyr i forbindelse med “Aktiv Læring”
  • Utarbeider forslag til løsninger/undervisningsopplegg
 • Kirkens Bymisjon – Målsetting om å:
  • se og avdekke krenkelse og nød, gi hjelp, trøst og nærvær
  • bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, og mulighet til selv å gjøre noe med sin situasjon
  • holde sorggrupper for etterlatte
 • Kirkens tjeneste ved ulykker og katastrofer< >Mal for bispedømmenes plan ved katastrofer og ulykkerMediene og kirkens offentlige rolle ved ulykker og katastrofer
 • Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep – er et sjelesorg- og terapisted for kvinner og menn utsatt for vold og seksuelle overgrep og et kompetansested for kirke og samfunn.
 • Kirkens SOS
  • Tilbyr et lyttende medmenneske for mennesker i krise via krisetelefonen 815 33 300
  • Teksttelefonen for døve tlf. 55 32 56 97
  • Grønn linje for forsvarets personell og via SOS-meldinger på nettside
 • Klara Klok
  • Har barn og unge voksne som hovedmålgruppe for spørsmål/svar. Gratis tjeneste
  • Hensikten med tjenesten er å gi ungdom rask og god informasjon og veiledning
  • Tematiserer helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet
 • Kriseledelse
  • Hjemmeside v/ psykolog Renate Grønvold Bugge
  • Div. aktuell litteratur om kriser og katastrofer med linker
  • Kurs og konferanser
 • Kreftforeningen
  • Hjemmeside med mye interessant stoff ift. kreft og barn og voksne som pårørende
  • Opplysninger om kurs, brosjyrer, forskning og annen litteratur
  • Når mor eller far får kreft
 • Landsforeningen uventet barnedød
  • Krybbedød, tidlig barnedød og dødfødsler
  • Risikofaktorer og forskning
  • Sorg og sorgstøtte
  • Brosjyremateriell, kursvirksomhet
  • Dikt, minnesider
  • Nyttige linker
 • LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
  • Kontaktadresser og opplysninger om fylkesforeninger for etterlatte ved selvmord
  • Oversikt over sorggrupper
  • Tilbud om juridisk bistand
  • Dikt, minnesider
  • Nyttige linker
 • Mental Helse – Landets største organisasjon for brukere og andre interesserte innen psykisk Helse
 • Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen i sør-øst Asia - Om ettervirkninger for overlevende og pårørende etter Tsunamien
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene
  • Senteret skal framstå som en tydelig pådriver og premissleverandør for utvikling av kunnskapsbaserte arbeidsmåter og av en hensiktsmessig organisering av psykisk helsearbeid i kommunene.
  • Målgruppene for senteret er personell som arbeider med tiltak og tjenester til mennesker med psykiske vansker og lidelser i kommunene, samt personell på tilgrensende områder som har behov for økt kunnskap om det psykiske helsearbeidet i kommunene.
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Formålet med kunnskapssenteret er å styrke forsknings- og utviklingsarbeid, undervisning, kompetansebygging, veiledning og formidling innen feltet
  • Forebygging og skadereduksjon står i fokus
  • Klinisk relevant forskning i nært samarbeid med det lokale og regionale tjenestetilbudet innen fagfeltet
  • Forløpsstudier, effekt- og konsekvensstudier, mestringsstudier og kliniske intervensjonsstudier
  • Senteret driver ikke selvstendig klinisk virksomhet
  • Se også lokale ressurssentre – RVTS
 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening – Gå til Psykososiale arbeidsmiljøforhold, så finner du ”Beredskap ved Krisehåndtering”
  • Bedriftens krisehåndtering (Bedriftsmodell)
  • Oppfølgingstiltak/psykososiale hjelpetiltak
  • Stress og krisereaksjoner
  • Informasjonsbrev
  • Ran og vold
  • Selvmord – Montgomery og Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) som vurderer omfanget og intensiteten av depresjonsproblemer
  • Debriefing
  • Selektiv helsekontroll m/ fokus på posttraumatiske stressreaksjoner etc.
 • Røde Kors besøkstjeneste
  • Om arbeid med barn og unge
  • Om å være til glede og oppmuntring for det ensomme mennesket
  • Regelmessige besøk i institusjoner og i hjemmene
  • Kurs som omfatter bl.a. sorg/sorgarbeid og etikk
 • Rådet for psykisk helse
  • Psykiatrisk forskning
  • Opplysning og økt kunnskap om psykisk helse (har mange gode artikler)
  • Bedre behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser
  • Tiltak i regi av brukerorganisasjoner
  • Internasjonalt arbeid innen psykisk helse
 • Seksjon for selvmordsforskning og forebygging
  • Faglige retningslinjer for behandling av selvmordsnære pasienter
  • Tidsskriftet Suicidologi
  • Et oppdatert og omfattende litteratur-bibliotek
  • Forsknings- og forebyggingsprosjekter
 • Senter for Krisepsykologi, Bergen
  • Hvordan snakke med barn om selvmord?
  • Kritiske situasjoner
  • Sorg, traumer
  • Teori og terapi
  • Depresjon, angst
  • Reaksjoner v/selvmord hos barn og unge voksne
  • Skolen, arbeidsplassen og krisehåndtering
  • Hjelp etter traumatiske hendelser
  • Søvn, mestringsstrategier
  • Mange referanser, linker og artikler
 • Senter for sorg- og selvhjelp – Senter i Bærum kommune der sorgrammede kan få sorgstøtte
 • Senter for Traumepsykologi, Oslo
  • Psykologisk behandling
  • Beredskapsavtaler / Krisehjelp
  • Sakkyndige oppdrag
  • Kurs og undervisning
 • Sorgstøttesenteret for barn og unge
  • Sorgstøttesenteret for barn og unge under Kompetansesenter for lindrende behandling, ved Ullevål Universitetsykehus.
  • Tilbudet er et samarbeid mellom Barnesenteret og Onkologisk avdeling/Kompetansesenteret for lindrende behandling.
  • Tilbyr sorggrupper og familiesamtaler
 • Stine Sofies Stiftelse
  • Stine Sofies Stiftelse har som hovedformål å sette barn i stand til å vite og å si fra når noe er i ferd med å skje (forebygge) eller har skjedd (avdekke).
  • Stiftelsen driver kurs og forskningsarbeid i tillegg til en omfattende informasjonsvirksomhet.
  • Stiftelsen har utviklet en ”voldsofferbrosjyre” til hjelp og støtte for ofre og pårørende med midler fra Justisdepartementet. Dette er ment som et samlet verktøy for mennesker som kommer i en meget vanskelig situasjon.
 • Trondheim Kommune – Eksempel på beredskapsplan og krisehåndtering
 • Vestnes Kommune
  • Eksempel på beredskapsplan for psykisk helse og omsorgsinnsats ved ulykker/kriser
  • Andre kommuner med gode eksempler på krisehåndtering er: Randaberg Kommune, Ålesund Kommune og Kvæfjord Kommune.

INTERNASJONALE