Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 24. august 2017

Hovedinnhold

Protokoll

Saksliste
S 81/17
Godkjenning av innkalling og saksliste
S 82/17 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering
S 83/17 Styrets forretningsorden
S 84/17 Økonomirapport per juli 2017
S 85/17 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
S 86/17 Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF-IV) ved Universitetet i Bergen
S 87/17 Endring i reglene for Læringsmiljøutvalget - virkeområde og sammensetning
S 88/17 Oppnevning av meldemmer til sentrale råd og utvalg for perioden 1.8.2017-31.7.2021
S 89/17 Oppnevning av eksterne medlemmer til styret for Det medisinske fakultet
S 90/17 Universitetsdirektørens måloppnåelse 2017
Orienteringer
Eventuelt