Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 24. august 2017

Main content

Protokoll

Saksliste
S 81/17
Godkjenning av innkalling og saksliste
S 82/17 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering
S 83/17 Styrets forretningsorden
S 84/17 Økonomirapport per juli 2017
S 85/17 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
S 86/17 Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF-IV) ved Universitetet i Bergen
S 87/17 Endring i reglene for Læringsmiljøutvalget - virkeområde og sammensetning
S 88/17 Oppnevning av meldemmer til sentrale råd og utvalg for perioden 1.8.2017-31.7.2021
S 89/17 Oppnevning av eksterne medlemmer til styret for Det medisinske fakultet
S 90/17 Universitetsdirektørens måloppnåelse 2017
Orienteringer
Eventuelt