Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 14.2.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 14. februar 2013

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.11.2012 (utsendt i brev av 7.12.2012).
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

1 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 5.2.2013
Sak nr. 2009/11146

2 Tildelingsbrev for 2013 fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 22.1.2013
Sak nr. 2011/14477

3a* Avlagt årsregnskap for 2012
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5, annet ledd
Saksforelegg av 1.2.2013
Sak nr. 2011/4912

3b Økonomirapport for 2012
Saksforelegg av 1.2.2013
Sak nr. 2011/4912

3c Om videreføring av fakultetenes overføringer fra 2012 til 2013
Saksforelegg av 4.2.2013
Sak nr. 2011/4912

4a Rapport 2012
Saksforelegg av 5.2.2013
Sak nr. 2011/4910

4b Planer for 2013
Saksforelegg av 5.2.2013
Sak nr. 2011/13374

5 Studiestart høsten 2013 – organisering av mottak av studenter
Saksforelegg av 30.1.2013
Sak nr. 2012/13680

6 Handlingsplan for likestilling 2012-2015, revidert kapittel 3: Funksjonsevne
Saksforelegg av 25.1.2013
Sak nr. 2009/14134

7 Om arbeidet med og lokalisering av en medieklynge i Bergen
Saksforelegg 31.1.2013
Sak nr. 2012/6215

8 Prinsipper for rettferdig global tilgang til medisiner og medisinsk behandling som resultat av kommersialisering av forskningsresultater fra medisin og helse
Saksforelegg av 8.1.2013
Sak nr. 2010/13652

9 Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse ved universiteter og høyskoler og om situasjonen ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 18.1.2013
Sak nr. 2011/5808

10 Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 28.1.2013
Sak nr. 2012/9536

11 Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 28.1.2013
Sak nr. 2010/13430

12 Samarbeidet i UH-nett Vest
Saksforelegg av 30.1.2013
Sak nr. 2007/4021

13 Om opplegg for styreevaluering
Saksforelegg av 21.1.2013
Sak nr. 2011/13466

14* Nytt universitetsstyre fra 1.8.2013 - forslag til eksterne medlemmer
Unntatt offentlighet iht off.l. § 13
Saksforelegg av 5.2.2013
Sak nr. 2012/14144

15 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 31.1.2013
Sak nr. 2009/11171

Orienteringer

Eventuelt

6.2.2013/ HHB/MOV