Hjem
Lektorsenteret
Lektorsenteret

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Lokal kompetanseutvikling skal styrke kompetansen i barnehagar og skular gjennom partnarskap med universitet eller høgskule.

Hovedinnhold

For UiB er det et mål å styrke lærerutdanningen gjennom sterkere og mer likeverdige partnerskap mellom skoler og universitet, styrke kunnskapen om kvalitetsutvikling i utdanningssektoren og øke den praksisrelevante forskningen ved UiB. Ved UiB ligger nå ansvaret for å følge opp dekomp ved lektorsenteret. Slik er det mulig å få til en god kobling mellom dekomp-samarbeidene og øvrige satsinger i lektorutdanningen, for eksempel knyttet til praksis for studentene.

UiBs partnerskap

Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune og UiB har hatt partnerskap siden 2019.
 

Faglig innhold i partnerskapene:

· Praktisk og relevant undervisning

· Læring på tvers av fag

· Erfaringsutveksling i profesjonsfellesskapet

· Hvordan drive gode kollektive prosesser og utvikle gode strukturer for skole -og profesjonsutvikling
 

Tidligere har det vært fokusert på:

· Styrke lærerprofesjonen i det daglige arbeidet

· Mer kunnskapsinformert praksis på skolene

· Mer elevaktive undervisningsformer

· Mer likeverdige partnerskap mellom skoleeier, UH og skolene
 

Aktiviteter i partnerskapene:

· Dialogmøter

· Temaseminarer

· Kollegaveiledning

· Seminarer

Øygarden kommune

Øygarden kommune og UiB har hatt partnerskap siden 2018.
 

Faglig innhold i partnerskapene har vært:

· Profesjonsfaglig digital kompetanse

· Forsking på egen praksis

· Kreativitet i undervisning og læring

· Å utforske egen praksis ved bruk av Teacher Inquiry into Student Learning (TISL)-metoden og data fra digitale læremidler.
 

Aktiviteter i partnerskapet

· Dialogmøter

· Temaseminarer

· Workshops
 

Private videregående skoler

UiB samarbeider med nettverket for videregående skoler.

Faglig innhald i partnerskapene:

· Elevaktive arbeidsformer i fagfornyelsen

· Dialog, kreativitet og utforsking

· Problemløsing i tenkende klasserom

· Elevmedvirkining

· Vurdering
 

Aktiviteter i partnerskapene:

· Dialogmøter

· Temaseminarer

· Workshops
 

Bergen kommune

Bergen kommune og UiB har hatt partnerskap i perioden 2018-2023.

Faglig innhold i partnerskapene har vært:

· Utvikling av skolen som lærende organisasjon gjennom forsking på egen praksis

· Vurdering

· Profesjonsfaglig digital kompetanse

· Hvordan griper teknologi inn i våre sosiale liv, i arbeidslivet og i klasserommet, endrer og legger nye premisser for hvordan vi lærer og tilegner oss kunnskap?
 

Aktiviteter i partnerskapet

· Forskning på egen praksis/aksjonsforskning

· Fellessamlinger/nettverkssamlinger

· Støtte til enkeltskoler

Fagmiljøer ved UiB

Universitetet (UiB) har mange ulike fagmiljøer som kan bidra til kompetanseutvikling i skolen.

Lektorsenteret har ansvaret for å koordinere lokal ordning for kompetanseutvikling ved Universitetet i Bergen. Det innebærer både å samarbeide med Her får du en oversikt over fagmiljøer ved UiB som arbeider med temaer som er aktuelle for samarbeid med skolesektoren.

Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning (Argument)

Lærerutdannere på Mat.Nat-fakultetet har gjennom mange år fokusert på utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning. Eksempler finnes på nettsiden til prosjektet ARGUMENT.

Forskning og undervisning om kontroversielle tema

I de nye læreplanene har det å håndtere uenighet og meningsmangfold fått en større og viktigere plass. Dette finner vi både i de fagspesifikke læreplanene og i overordnet del av læreplanen. Hvordan fungerer dette i praksis? Og hvordan håndterer elevene dette?

Forskergruppen «Forskning og undervisning om kontroversielle tema» har medlemmer fra Institutt for fremmedspråk (IF) og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR). Forskergruppen arbeider med spørsmål som (ofte) oppfattes som emosjonelle, sensitive eller konfliktskapende. Sentralt i vår forskning er didaktiske perspektiver på kontroversielle tema, og hvordan kontroversielle spørsmål tematiseres/håndteres i undervisning, både i skolen og i høyere utdanning.

Kunstig intelligens i skolen

Kunstig intelligens eller AI spiller en stadig viktigere rolle i digitaliseringen og i samfunnet. Dens kapasitet til å analysere store datamengder raskere enn menneskelig mulig hjelper oss i problemløsing og i valgene vi tar, og gir oss muligheter som knapt kunne forestilles for få år siden. Hva vil denne teknolgien bety for skolen slik vi kjenner den?

UiB har sterke og internasjonalt anerkjente grupper som utfører grunnleggende forskning innen AIs kjernekomponenter, på fire forskjellige institutt på tre forskjellige fakultet. UiB AI er etablert for å styrke samarbeidet på tvers av fagfelt og sektorer innen kunstig intelligens. Målet er økt kompetanse, bedre forståelse og en utvikling av kunstig intelligens som er pålitelig og rettferdig. Les mer om UiBs satsing på kunstig intellingens her: UiB AI

Skolelaboratoriet

Skolelaboratoriet i realfag har i over 30 år arbeidet med tverrfaglige prosjekter, spesielt med fokus på bærekraftig utvikling. Gjennom våre nettsteder Miljølære og Barnetråkk undersøker elever eget lokalmiljø og registrerer informasjon som blir en ressurs for andre. Vi har veiledet skoler på Vestlandet i prosjektet Den naturlige skolesekken, og arbeidet systematisk med bærekraftig utvikling i våre videreutdanningskurs for lærere. Vi har også hatt samlinger på temaet folkehelse og livsmestring i viderutdanningskursene, og vi har arbeidet med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap med særlig vekt på klima.

Slate

SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology) er et ledende forskningssenter innen utviklingen av kunnskap om hvordan utdanningsdata kan brukes til å støtte kunnskaps-, lærings- og undervisningsprosesser. Gjennom tverrfaglig samarbeid etterforsker SLATE de teknologiske, pedagogiske, fortolkende, kulturelle, etiske og rettslige aspektene ved læringsanalyse (LA) og kunstig intelligens i utdanning (AIEd), og promoterer ansvarlig bruk av teknologi i utdanning.

Slate har hatt flere samarbeidsprosjektet med kommuner og skoler om profesjonsfaglig digital kompetanse. Les mer om SLATE her.

Fakultetene - fagdidaktikere og pedagoger som samabeidspartnere:

Ved alle de 7 fakultetene ved UiB er det forskere, fagdidaktikere og pedagoger som kan bidra som faglige utviklingspartnere i dekomp. Se oversikt over fakulteter, institutter og sentre her.