Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Matematikk

Bedre beregninger gir økt sikkerhet for reisende

Etter at pandemien og store konkurser snudde opp ned på reiselivet anbefaler statistikkprofessor Bård Støve og et ekspertutvalg flere forbedringer av reisegaranti-ordningen.

Bård Støve
UTVALGSMEDLEM: Bård Støve synes det var interessant å få brukt faget sitt for å utvikle samfunnet i en positiv retning.
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg/UiB

Hovedinnhold

– Det viser at matematiske og statistiske metoder kan ha en viktig rolle i utformingen av ulike ordninger vi har i samfunnet, sier Bård Støve, professor i statistikk ved Matematisk institutt.

Med solid bakgrunn i aktuarfaget ble han bedt om å sitte i ekspertutvalget som ble bedt om å se på forbrukerrettigheter innenfor reiselivet.

Alvorlige ringvirkninger

Den 23. september 2019 står over 8500 nordmenn som reiser med Ving Norge på bar bakke etter at reiseselskapet er slått konkurs. De mangler flytilbud hjem, lokal reiseleder og andre tjenester som de allerede har betalt for.

Ving Norge bare er en mindre brikke i et stort nettverk av reiseoperatører. Eierselskapet Thomas Cook går over ende etter 178 år med sammenhengende drift. 21 000 ansatte har ikke lenger en jobb å gå til.

Konsekvensene er knapt fattbare, og det må over natten improviseres fram gode løsninger for å få gjennomført en av de mest omfattende logistikk-operasjonene i Europa i nyere tid.

Myndigheter, bostyre og andre samarbeider for å finne løsninger i mange land:

  • 140 000 briter blir hentet hjem av Luftfartstilsynet i Storbritannia
  • I Tyskland må det finnes løsninger for å hente hjem 140 000 reisende
  • 53 000 franske turister er berørt og det må finnes løsninger

Selv om operasjonen knaker i sammenføyingen, konkluderer EU-kommisjonen med at det meste gikk rimelig bra. Men for fremtiden kan det være behov for å øke kapitalen i fondene som sikrer de reisende. Og akkurat det ønsket Solberg-regjeringen å gjøre.

Sikret av fond

Reisende som kjøper reise og opphold gjennom pakkereisearrangører er godt beskyttet, fordi arrangerøren må være medlem av det såkalte Reisegarantifondet. Gjennom et fond skal forbrukerne være trygg på at forskuddsbetaling av reiser ikke går tapt.

Thomas Cook-konkursen og pandemien viser at omsetningssvikt og store tilbakebetalingskrav kan knekke selv store aktører. Derfor opprettet Barne- og familiedepartementet et utvalg som fikk i oppdrag å komme med forslag til ny ordning og lovtekst.

– Det er hyggelig å bli forespurt av Barne-og familiedepartementet (BFD) om å sitte i et slikt faglig utvalg. Spesielt er det min bakgrunn innen aktuarfaget som gjør at jeg er blitt forespurt om akkurat dette utvalget.     

– Hvordan angrep dere problemstillingen og hva ble din rolle?

– Ordningene er faktisk litt ulikt innrettet fra land til land, til tross for at det er et EU-regulativ som danner grunnlaget. Vi mDet første som ble gjort var å få en oversikt av ordningen slik den er idag, og i tillegg samle inn informasjon om reisegarantiordninger i andre europeiske land. Videre har utvalget hatt møter med en rekke aktører i reiselivsbransjen for å få innsikt i hvordan aktørene oppfatter dagens ordning, og eventuelle endringer de kunne ønske. Alle i utvalget har deltatt på flere møter, og bidratt inn til rapporten. Men det er også viktig å få frem at utvalget har hatt god støtte gjennom et sekretariat. Jeg har selvsagt konsentrert meg om endel av de beregningene som er gjort, men også bidratt i diskusjonene rundt selve innretningen av mulige ordninger, sier Støve.

En aktuar er ekspert på å analysere risiko, og bruker avanserte modeller for å beregne sannsynligheter for at hendelser finner sted en gang i fremtiden. En typisk oppgave i næringslivet er å beregne prisen på forsikringspoliser innen shipping, olje og industri.

Statistiske metoder

Dagens reisegarantiordning består primært av individuelle garantier reisearrangører kjøper av banker eller forsikringsselskaper. Størrelsen på disse blir beregnet av en bestemt formel fastsatt i en forskrift rundt ordningen.

– Formelen ble i sin tid foreslått av to aktuarer. Av ulike grunner, så har utvalget kommet frem til at det ville være bedre å øke fondsstørrelsen, og redusere nivået på de individuelle garantier noe. Vi har derfor sett på tidligere utbetalinger fra garantier og fra fondet, for å estimere et fornuftig nivå på fondet, gitt en reduksjon av de individuelle garantier. Her er intet fasitsvar, men vi har brukt statistiske metoder for å beregne dette, og komme opp med det vi mener er en fornuftig innretning av ordningen.

Bård Støve

RAPPORTEN: Utvalgets leder Trygve Bergsåker overrekker utvalgets rapport til forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp).

Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg/UiB
 

I tillegg har Reisegarantifondet et fond som kan trå til om disse individuelle garantiene skulle vise seg å bli for små. Det skjer typisk om en reisearrangør går konkurs. 

– Hvordan var samarbeidet med de andre i utvalget?

– Veldig bra. Her har jurister, økonomer og statistikere/aktuarer arbeidet sammen for å forsøke å finne et forslag til en bedre ordning enn dagens reisegarantiordning. Utvalget har hatt relativt kort tid på seg, så det er klart at det var noe hektisk for å få ferdigstilt rapporten.  Det å sitte i slike utvalg nedsatt av et departement gjør at man har mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen eller ordninger i en bedre retning, mener Støve.

rapport

FORMEL: Denne formelen er sentral i arbeidet med å beregne risiko i forbindelse med pakkereiser, forteller Bård Støve, professor i statistikk.

Foto/ill.:
Barne- og familiedepartementet