Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Reglement og prosedyrer

Studere deltid eller permisjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Slik søker du om deltid og permisjon fra studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Generell informasjon om deltid (redusert studieprogresjon)

Dersom du av ulike årsaker ikke kan studere fulltid på ditt studieprogram, så kan du søke om å studere deltid en del av studiet eller hele studiet. I studiereglementet til UiB står det at minimum studieprogresjon er 50 % av normert progresjon, det vil si 30 studiepoeng per år, for å beholde studieretten. Semesteravgift er den samme for deltids- og fulltidsstudenter.

Det er ingen tidsfrist for å søke om å få studere deltid på bachelorprogram, men vær oppmerksom på at studieplanene revideres jevnlig. Det innebærer at sammensetningen av emner i programmet kan bli endret og at du må forholde deg til nye krav for å oppnå en grad.

Vi anbefaler at du planlegger et deltidsløp sammen med studieveileder på ditt studieprogram. Se på programmets nettside for kontaktinformasjon. Bestill en veiledningstime for å sette opp en hensiktsmessig rekkefølge av emnene i programmet.

For å studere deltid på masternivå må du ta kontakt med studieveileder på ditt studieprogram. Her gjelder det egne regler.

Generell informasjon om permisjon

Alle programstudenter kan søke om permisjon. Det er ikke mulig å søke om permisjon for mindre enn et semester. Studenter på årsstudier, studenter som tar enkeltemner og studenter fra eksterne utdanningsinstitusjoner kan ikke søke om permisjon. 

Studenter som er i permisjon skal ikke bekrefte utdanningsplanen eller betale semesteravgiften. Studenter som er i permisjon kan derfor ikke ta eksamen i emner eller benytte seg av velferdstilbudene til studentsamskipnaden (Sammen). Unntaket er studenter som er i fødsels-/foreldrepermisjon eller studenter som har permisjon fra et program, men er tatt opp på et annet studieprogram ved Universitetet i Bergen.

Bachelorstudent og permisjon

Alle studenter på bachelorprogram kan søke om enten ubegrunnet eller begrunnet permisjon.

Ubegrunnet permisjon

Studenter på bachelorprogram kan i løpet av studietiden ha permisjon i inntil to semester uten oppgi noen grunn. Søknadsfristen er 1. september for permisjon i høstsemesteret og 1. februar for permisjon i vårsemesteret. Det er mulig å søke om permisjon for et eller to semester i samme søknad.

Begrunnet permisjon

Ved sykdom, fødsel/adopsjon, tvungen verneplikt, tyngende studentpolitiske verv eller andre viktige velferdsgrunner kan studenter på bachelorprogram søke om begrunnet permisjon.

Det er ingen søknadsfrist for begrunnet permisjon, men dersom det er mulig ønsker vi at studenter søker innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret, eller så snart som mulig. Ved innvilget permisjon er det viktig å huske å slette eksamensmeldinger, slik at det ikke teller som eksamensforsøk.

Årsaken til begrunnet permisjon må dokumenteres. Det er ikke anbefalt å sende sensitive opplysninger i det digitale søknadsskjemaet. Dersom begrunnelsen inneholder sensitive opplysninger kan du levere original dokumentasjon i skranken i Infosenter for realfagstudenter eller sende den i posten til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Postboks 7803, 5020 Bergen.

Her er en oversikt over dokumentasjon som kan brukes ved søknad om begrunnet permisjon:

ÅrsakDokumentasjon
Sykdom (egen eller hos en person en har omsorg for)Legeerklæring
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/fødselsattest/dokumentasjon på adopsjon
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Tyngende studentpolitiske verv o.l.Dokumentasjon på vervet
Andre viktige velferdsgrunnerRelevant dokumentasjon

 

Masterstudent og permisjon

For permisjon under masterstudiet gjelder det egne regler (se §13 Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet).

Ubegrunnet permisjon

Studenter på masternivå kan få inntil to semester ubegrunnet permisjon fra masterstudiet uten å oppgi noen grunn dersom de søker før innlevering av mastergradsavtalen med utdannigsplanen (tidsplanen). Søknadsfristen er normalt 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Ved permisjon utover ett år må søknaden begrunnes.

Begrunnet permisjon

Ved spesielle behov og tvingende velferdsgrunner kan det søkes om permisjon også etter innlevering av mastergradsavtalen. Nødvendige grunner er for eksempel egen sykdom, sykdom hos en person man har omsorg for, tvungen verneplikt, omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel eller adopsjon, tyngende verv i studentpolitiske organer og lignende, eller av andre tvingende velferdsgrunner. Permisjon kan også gis når det er faglig velbegrunnet, for eksempel ved engasjement i faglig relevant arbeid, prosjekt eller faglig relevante studier utenom programmet.

Årsaken til begrunnet permisjon må dokumenteres. Omsorgspermisjon gir rett til tilsvarende utsettelse. Ved sykemelding utsettes innleveringsfrist for masteroppgaven tilsvarende. For mer utfyllende regler ser her (§13).

Det er ikke anbefalt å sende sensitive opplysninger i det digitale søknadsskjemaet. Dersom begrunnelsen inneholder sensitive opplysninger kan du levere dokumentasjon til studieveileder på ditt masterprogram.

Her er en oversikt over dokumentasjon som kan brukes ved søknad om begrunnet permisjon:

ÅrsakDokumentasjon
Sykdom (egen eller hos en person en har omsorg for)Legeerklæring
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/fødselsattest/dokumentasjon på adopsjon
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Tyngende studentpolitiske verv o.l.Dokumentasjon på vervet
Andre viktige velferdsgrunnerRelevant dokumentasjon

Ved permisjon etter disse regler skal mastergradsavtalen endres tilsvarende. Ved permisjon lengre enn ett år for 60 studiepoengs oppgaver og lengre enn et halvt år for 30 studiepoengs oppgaver kan programstyret vurdere om å gi en ny prosjektoppgave.

Ta kontakt med studieveileder på ditt masterprogram dersom du har spørsmål angående permisjon, og for å få veiledning i forbindelse med endringer av masteravtalen og innleveringsfristen for masteroppgaven.

Årsstudiestudent og permisjon

Studenter på årsstudium kan ikke ta permisjon, da årsstudium i praksis bare er en studierett for et år. Dersom en på grunn av sykdom eller lignende ikke kan ta eksamen må en huske å trekke seg fra eksamen innen trekkfristen (blir du syk etter trekkfristen kan du levere legeerklæring innen en uke etter eksamen).

Fødsels- og foreldrepermisjon

En student som er gravid har rett til utsatt eksamen dersom dersom eksamensperioden er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen dersom eksamensdato er i perioden to uker etter førsel.

Normalt sett bør du ikke ha permisjon fra studiet på lavergradsnivå mens du mottar fødselsstipend fra Lånekassen. Dette gir deg mulighet til å melde deg opp i emner, samtidig som det ikke er noen krav fra Lånekassen om å bestå emner i perioden du mottar fødselsstipend. Vær også oppmerksom på at dersom far skal motta foreldrepenger fra Lånekassen eller arbeidsgiver må mor være registrert som aktiv student (selv om hun i deler av semesteret mottar fødselsstipend).