Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studere deltid eller permisjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Slik søker du om deltid og permisjon fra studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Generell informasjon om deltid

I studiereglementet til UiB er det angitt at minimum studieprogresjon er 50 % av normert progresjon, altså 30 studiepoeng per år. Du kan velge om du vil studere deltid en del av studiet eller hele studiet. Vi anbefaler at du planlegger et deltidsløp sammen med studieveileder på ditt studieprogram. Bestill en veiledningstime for å sette opp en hensiktsmessig rekkefølge av emnene i programmet.

Det er ingen tidsfrist for å søke om å få studere deltid på bachelorprogram, men studieplanene revideres jevnlig. Det innebærer at sammensetningen av emner i programmet kan bli endret og at du må forholde deg til nye krav for å oppnå en grad.

For å studere deltid på masternivå må du ta kontakt med studieveileder på ditt studieprogram.

Generell informasjon om permisjon

Det er ikke mulig å søke om permisjon for mindre enn et semester, dersom du blir syk midt i et semester er det viktig at du husker å trekke deg fra eksamen. Dersom sykdommen blir langvarig må du søke om permisjon det påfølgende semesteret.

Studenter som er i permisjon skal ikke bekrefte utdanningsplanen eller betale semesteravgiften. Studenter som er i permisjon kan derfor ikke ta eksamen i emner eller benytte seg av velferdstilbudene til studentsamskipnaden. Unntaket er studenter som er i fødselspermisjon eller studenter som har permisjon og er tatt opp på et annet studieprogram ved Universitetet i Bergen.

Andre studenter som ønsker å ha permisjon og ta emner samtidig kan heller søke om å studere deltid, mer informasjon og digitalt søknadsskjema her.

Bachelorstudent og permisjon

Ubegrunnet permisjon

Studenter på bachelornivå kan i løpet av studietiden ha permisjon i inntil et år uten oppgi noen grunn. Søknadsfristen er 1. september for permisjon i høstsemesteret og 1. februar for permisjon i vårsemesteret. Det er mulig å søke om permisjon for et eller to semester i samme søknad.

Begrunnet permisjon

Ved sykdom, fødsel/adopsjon, tvungen verneplikt, tyngende studentpolitiske verv eller andre viktige velferdsgrunner kan studenter på bachelornivå søke om begrunnet permisjon. Det er ingen søknadsfrist for begrunnet permisjon, men dersom det er mulig ønsker vi at studenter søker innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Årsaken til begrunnet permisjon må dokumenteres. Det er ikke anbefalt å sende sensitive opplysninger i det digitale søknadsskjemaet, dersom årsaken inneholder sensitive opplysninger kan du levere original dokumetasjon i skranken i Infosenter for realfagstudenter eller sende den i posten til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Postboks 7803, 5020 Bergen.

Her er en oversikt over dokumentasjon som kan brukes ved søknad om begrunnet permisjon:

ÅrsakDokumentasjon
SykdomLegeerklæring
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/fødselsattest/dokumentasjon på adopsjon
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Tyngende studentpolitiske verv o.l.Dokumentasjon på vervet

 

Masterstudent og permisjon

Det er ikke et eget søknadsskjema for permisjon på masternivå, ta kontakt med studieveileder på studieprogrammet ditt for mer informasjon.

Ubegrunnet permisjon

Studenter på masternivå kan få inntil ett års ubegrunnet permisjon fra masterstudiet uten å oppgi noen grunn dersom de søker før innlevering av mastergradsavtale og milepælsplan. Søknadsfristen er normalt 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Ved permisjon utover ett år må søknaden begrunnes.

Begrunnet permisjon

Etter innlevering av mastergradsavtale og milepælsplan kan det søkes om permisjon dersom det er nødvendig pga for eksempel egen sykdom, ektefelles/partners/samboers sykdom, egne/ektefelles/partners/samboers barns sykdom, tvungen verneplikt, omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel eller adopsjon, tyngende verv i studentpolitiske organer og lignende, eller av andre tvingende velferdsgrunner. Permisjon kan også gis når det er faglig velbegrunnet, for eksempel ved engasjement i faglig relevant arbeid, prosjekt, utenlandsopphold eller faglig relevante studier utenom programmet.

Omsorgspermisjon gir rett til tilsvarende utsettelse. Ved sykemelding utsettes innleveringsfrist for både 60 studiepoengs og 30 studiepoengs oppgaver tilsvarende. Sykdommen må dokumenteres med sykemelding/legeerklæring og være av et omfang på minst 14 dager før tiden forlenges (spredte enkelte dager summeres normalt ikke). For kronisk syke må deltidsstudier vurderes.

Ved permisjon etter disse regler skal mastergradsavtalen endres tilsvarende. Søknad om permisjon etter innlevering av mastergradsavtale og milepælsplan skal alltid undertegnes av veileder.

Ved permisjon lengre enn ett år for 60 studiepoengs oppgaver og lengre enn et halvt år for 30 studiepoengs oppgaver kan programstyret i samråd med veileder vurdere om det gis en ny oppgave.

Programstyret kan innvilge eller avslå søknad om permisjon.

Årsstudiestudent og permisjon

Studenter på årsstudium kan ikke ta permisjon, da årsstudium i praksis bare er en studierett for et år. Dersom en på grunn av sykdom eller lignende ikke kan ta eksamen må en bare huske å trekke seg fra eksamen innen trekkfristen (blir du syk etter trekkfristen kan du levere legeerklæring innen en uke etter eksamen).

Fødselspermisjon

En student som er gravid har rett til utsatt eksamen dersom dersom eksamensperioden er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen dersom eksamensdato er i perioden to uker etter førsel.

Normalt sett bør du ikke ha permisjon fra studiet på lavergradsnivå mens du mottar fødselsstipend fra Lånekassen. Dette gir deg mulighet til å melde deg opp i emner, samtidig som det ikke er noen krav fra Lånekassen om å bestå emner i perioden du mottar fødselsstipend. Vær også oppmerksom på at dersom far skal motta foreldrepenger fra Lånekassen eller arbeidsgiver må mor være registrert som aktiv student (selv om hun i deler av semesteret mottar fødselsstipend).