Hjem
Det medisinske fakultet

Revidert utfyllende reglement for spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen

Vedtatt av Fakultetsstyret for Det medisinske fakultet 25.08.2021, etter vedtak i sak 29/21 i PuO per fullmakt.

Hovedinnhold

§ 1 Virkeområde

Reglementet gjelder for studenter som har opptak til spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen, med eller uten dobbeltkompetanseløp.

Reglementet utfyller ”Regler for spesialistutdanning av tannleger” fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 13.01.2016, Lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter, Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og Utfyllende studiereglement ved Det medisinske fakultet.

Spesialistutdanningen omfatter fagområdene:

- Endodonti
- Kjeve- og ansiktsradiologi
- Kjeveortopedi
- Oral kirurgi og oral medisin
- Oral protetikk
- Pedodonti
- Periodonti

Det tilbys spesialutdanning i kariologi. Spesialutdanningen i kariologi omfattes også av dette reglement, men omfattes ikke av «Regler for spesialistutdanning av tannleger», fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Spesial-/spesialistutdanningen har en normert studietid på tre år (180 studiepoeng). Unntatt fra dette er spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin som har en normert studietid på fem år (300 studiepoeng).
 

§ 2 Studiene

Kandidatene skal ha en hovedveileder med dobbeltkompetanse (ph.d. eller dr. grad og godkjent spesialitet innenfor spesialistdisiplinen). Videre skal hovedveileder inngå som medlem i eksamenskommisjonen og være ansatt i hovedstilling ved UiB. Hovedveileder utpeker også de kliniske veilederne som deltar i undervisningsprogrammet.

Spesial-/spesialistutdanningen er et fulltidsstudium. Hvert studieår er delt i to semestre. Hvert semester tilsvarer 30 studiepoeng. Undervisningen beregnes til minimum 36 timer per uke i 40 uker per år.

Ved å akseptere tildelt plass ved spesialistutdanningen, forplikter studenten seg til å følge studieplanen ved den fagseksjonen studenten tilhører.
 

§ 3 Opptak


3.1 Opptaksorgan

Det medisinske fakultet ved Programutvalg for odontologiske fag er ansvarlig for opptak til spesial-/spesialistutdanningen.

De ulike fagseksjonene ved Institutt for klinisk odontologi vurderer og foreslår rangering av søkerne. Programutvalget vedtar rangering, som oversendes Nasjonal opptakskomite for spesialistutdanning (NOS). NOS kan endre rangeringene gjort av fagseksjonene, av hensyn til nasjonale og regionale behov. Vedtatt rangering av NOS fremstilles for programutvalget som fatter vedtak om opptak.

3.2 Opptakskrav

Søkere til opptak til spesial-/spesialistutdanning i odontologi må kunne oppfylle og dokumentere følgende, formelle opptakskrav:

 • Norsk eller utenlandsk grunnutdanning i odontologi med godkjent autorisasjon som tannlege i Norge
 • Minimum 2 års (24 måneder) sammenhengende, arbeidspraksis som tannlege i Norge, Sverige eller Danmark i 100 % stilling på søketidspunktet og ikke på tidspunkt for studiestart. Inntil ett år kan erstattes med utført vitenskapelig arbeid. Fritak fra minstekravet om praksis gis kun dersom arbeidet er av relevans for det fagområdet det søkes opptak til, og dette må være dokumentert ved publikasjon eller tilsvarende. Gis det fritak fra minstekravet på denne bakgrunn, vil ikke det vitenskapelige arbeidet i tillegg utløse poengtildeling etter punkt 3.3 rangeringskategori lll.b. 

3.3 Rangering av søkere; poengfordeling: 

I. Praksis som tannlege:

Det gis maksimalt 4 poeng for inntil 4 år utover minstekravet på 2 år. Det presiseres at minstekravet om 2 års praksis gjelder på søknadstidspunktet og IKKE på tidspunkt for studiestart. Svangerskapspermisjon gir ikke grunnlag for fritak fra dette kravet. Fritak fra dette minstekravet med bakgrunn i utført vitenskapelig arbeid gis kun dersom arbeidet er av relevans for det fagområdet det søkes opptak til og må være dokumentert ved minimum en publikasjon eller tilsvarende. Gis det fritak fra minstekravet på denne bakgrunn, vil ikke det vitenskapelige arbeidet i tillegg utløse poengtildeling etter punkt IIb.

2 år = 0 poeng; 3 år = 1 poeng; 4 år = 2 poeng; 5 år = 3 poeng; 6 år = 4 poeng

 • Det skal legges vekt på allmenn praksis, med utgangspunkt i full stilling. Det skilles ikke mellom offentlig og privat praksis.
 • Institusjonene kan gjøre en skjønnsmessig justering av det formelle opptakskravet om 2 års fulltids allmennpraksis i lys av Corona-situasjonen: Manglende praksis i nedstengningstiden kan medføre at minstekravet om 2 års praksis kan fravikes med maks 2 måneders fratrekk av det tidsrom klinisk praksis ikke har vært mulig å gjennomføre. Justeringen gjøres etter avveining iht. råd fra sentrale myndigheter.

II. Samfunnsmessige hensyn:

Det gis inntil 4 poeng for distriktstilknytning etter utdannelsen (gradering: 0-1-2-3-4):

Styrken av tilknytningen og distriktets behov vurderes. Dersom det er spesifisert i søknaden at dokumentasjon vedr. denne rangeringskategorien vil bli ettersendt, settes ettersendings-fristen til 3 uker etter søknadsfrist.

1 poeng:
Søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis (dvs. ikke utvidelse av eksisterende kapasitet) i sentrale strøk.

2 poeng:
Søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis i distrikts-Norge (dvs. ikke utvidelse av eksisterende kapasitet).

3 poeng:
Søker kan dokumentere fast fulltids tilknytning til etablert allmennpraksis (privat eller offentlig) i distrikt MED anbefaling fra fylkestannlegen som uttrykker faglig behov for spesialistkompetanse i distriktet Om slik anbefaling fra fylkestannlegen ikke foreligger, gis ingen poeng). Anbefalingen må være årsfersk og sendes som kopi fra Fylkestannlegen til utdanningsinstitusjonen en søker opptak til.

4 poeng:

 • Søker har skriftlig og lovlig avtale med offentlig arbeidsgiver. Arbeidsavtalen skal være signert av både arbeidsgiver og søker til utdanningen og legges ved søknaden.
   
 • Avtalen bør inneholde følgende elementer:

- Avtalt studiestøtte fra arbeidsgiver i form av lønn eller stipend under hele utdanningen.
- Avtalt plikttjeneste i en spesialisttannlegestilling hos arbeidsgiveren etter endt utdanning.
- Krav om at søkeren til utdanningen tildeles studieplass i Norge og gjennomfører utdanningen på normert tid.
- Beskrivelse av fremtidig ansettelsesforhold (inkludert stillingsprosent).
- Spesifisering av hvilket fagområde søkeren skal spesialisere seg i og hvilket opptaksår avtalen er gyldig for. Hvis avtalen skal ha gyldighet utover dette året, må den fornyes.

 • Søker kan dokumentere anbefaling basert på rekrutteringsbehov fra odontologisk lærested med sikte på senere fast tilknytning. Det forutsettes bindingstid på minimum 2 års arbeid som spesialist for avtalepartner etter fullført studieløp (forutsetter at lønn/stipend følger kandidaten).

III. Faglige kvalifikasjoner:
Det gis inntil 4 poeng for hver av følgende kategorier (gradering: 0-1-2-3-4), mulig maksuttelling totalt er 16 poeng:

a. Kurs (omfang og type vektes)

b. Forskning, publikasjoner, annen formidling som er relevant for fagdisiplinen

c. Dokumentert relevant praksis (primært knyttet til fagdisiplinen)

d. Annen dokumentert, meritterende virksomhet (utdannelse, praksis, faglig virksomhet)

IV. Opptaksintervju/ personlig egnethet:
Det gis inntil 4 poeng for søkerens personlige egenskaper og egnethet for studiet etter intervju, enten in persona eller via visuelle kommunikasjonsmedia (gradering: 0-1-2-3-4):

 • Fagområdene står fritt til å velge antall kandidater de ønsker å kalle inn til intervju.
 • Søkerens holdning til og motivasjon for studiet vektlegges. Evnen til å kunne gjennomføre studiet på normert tid vurderes.

Rangeringsprosessen:

Trinn 1: Administrativt ansatt foretar en administrativ poengtildeling etter kategori I og II, dvs. maks 8 poeng. Det avholdes et kalibreringsmøte med de administrativt ansatte i tilsvarende stillinger ved henholdsvis UiT og UiO etter dette trinnet.

Trinn 2: Fagområdene foretar sin faglige vurdering av søkerne og tildeler poeng etter kategori III, dvs. maks 16 poeng. Basert på poenguttelling etter kategori I-III, velger fagområdet et antall søkere til intervju. Etter avholdt intervju kan fagområdene tildele ytterligere maks 4 poeng etter kategori IV. 

Total maks poenguttelling: 28 poeng.

3.4 Nasjonal utlysning av opptak

Opptak til spesialistutdanning skjer nasjonalt en gang per år. Universitetet i Bergen koordinerer felles utlysning via Norsk Tannlegeforenings Tidende. Opptaket lyses også ut på fakultetet sine nettsider.
 

§ 4 Studierett

Det medisinske fakultet tildeler kandidaten studierett ved opptak til spesial-/spesialistutdanning.

Studieretten omfatter:

4.1 Rett og plikt til å delta i undervisning og bli vurdert i samsvar med studieplanen for spesial-/spesialistutdanning ved seksjonen kandidaten er tatt opp til.

4.2 Rett til veiledning og til å bruke andre undervisningsressurser på lik linje med andre studenter ved Universitetet i Bergen. Rettighetene forutsetter at plikt til semesterregistrering og betaling av semesteravgift er overholdt i henhold til gjeldende frister, 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

4.3 Plikt til å melde seg til undervisning og vurdering i aktuelle teoretiske emner. Instituttet melder kandidater til vurdering i kliniske emner.

4.4 Obligatorisk frammøte ved studiestart. Manglende frammøte medfører tap av studierett. Dispensasjon kan gis ved dokumentert gyldig fravær, se § 5.

4.5 Rammene for studieretten er regulert av hver enkelt fagseksjons studieplan for spesialistutdanning. Kandidatene har individuelle utdanningsplaner som skal fastsettes i forkant av det enkelte semester. Bakgrunnen for dette er at siden det ikke-fagspesifikke kjernepensumet i form av obligatoriske spesialistkurs har en varierende frekvens på 1-3 år, er det ikke mulig å formulere en enhetlig utdanningsplan som dekker alle spesialitetene.

4.6 Dersom en students studierett har bortfalt med bakgrunn i kravene som er satt til progresjon i studiet jf. § 7, har vedkommende ikke rett til å søke om opptak på nytt.
 

§ 5 Fravær

5.1 Fravær forstås som manglende overholdelse av tidsfrister mht semesterregistrering, betaling av semesteravgift, oppmelding og annullering av vurderingsmelding, samt manglende oppmøte til eksamen, obligatorisk undervisning og studiestart. Gyldig fravær forstås som berettiget fravær som ikke sanksjoneres.

5.2 Definisjon av gyldig fravær (iht Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.10):

a) Egen og barns sykdom med de begrensningene som fremgår av Arbeidsmiljøloven § 12-9

b) Fødsel

c) Dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til, dersom dødsfallet skjer innen to uker av påkrevd oppmøte eller overholdelse av tidsfrist

d) Begravelse eller bisettelse jf. foregående punkt

e) Pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte fram et annet sted (eks. rettsinstans) det tidspunktet oppmøte eller overholdelse av tidsfrist er påkrevd

5.3 Krav til dokumentasjon av gyldig fravær

a) Sykdom og fødsel skal dokumenteres med attest fra lege eller annen fagkyndig person. Attesten må stadfeste at studenten av helsemessige årsaker ikke har kunnet overholde påkrevd tidsfrist eller oppmøte, og at den gjelder for nærmere angitt tidsrom/ tidspunkt. Attest ved avbrudd av skriftlig eksamen skal være utstedt på den aktuelle eksamensdagen.

b) Ved dødsfall, begravelse eller bisettelse må studenten oppgi hvem som er gått bort og hvilken relasjon studenten hadde til avdøde. For øvrig kreves ingen annen dokumentasjon.

c) Ved pålegg fra offentlig myndighet om oppmøte annet sted, kreves selve pålegget som dokumentasjon.
 

§ 6 Permisjoner

6.1 Korttidspermisjon

Korttidspermisjoner defineres som permisjoner som har en varighet fra 2 dager til 1 uke. Kandidaten må innhente godkjenning fra involverte fagområder. Instituttet avgjør søknaden.

6.2 Langtidspermisjon

Langtidspermisjon defineres som permisjon med varighet utover en uke. Kandidaten søker programutvalget senest 1 måned før permisjonsperioden. Instituttet skal i samråd med fagansvarlig/ansvarlig veileder justere kandidatens individuelle utdanningsplan innen utløpet av permisjonsperioden. Langtidspermisjon kan normalt ikke ha lenger varighet enn ett år. Permisjon på basis av viktige velferdsgrunner, eksempelvis sykdom eller barns sykdom, reguleres av Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 4.7 (4).
 

§ 7 Opphør av studierett

Studieretten opphører:

(1) Dersom studenten melder at han eller hun ønsker å avslutte studiet.

(2) Dersom studenten unnlater å oppfylle sine plikter beskrevet i dette reglementet.

(3) Dersom studenten mister sin autorisasjon som tannlege etter helsepersonellovens § 57. Det medisinske fakultet kan melde fra om forhold som kan gi grunnlag for suspensjon eller tilbakekall av autorisasjonen.

7.3.1 Dersom studenten får sin autorisasjon suspendert etter helsepersonellovens § 58. Studenten suspenderes da også fra studiene til saken er endelig avgjort.

7.3.2 Dersom studenten får sin autorisasjon begrenset etter reglene i helsepersonelloven. Avgjørelsen om opphør av studieretten behandles av Det medisinske fakultet etter råd fra programutvalget der saken vurderes skjønnsmessig.

7.3.3 Dersom kliniske veiledere og fagansvarlig for spesialistutdanningen finner grunn til å rapportere studenten til Statens helsetilsyn for tilbakekall av autorisasjon. Studenten suspenderes fra studiene til saken er endelig avgjort. 

(4) Dersom studenten oppnår studierett ved et annet studium ved Universitetet i Bergen, med mindre det er forutsatt at også den tidligere studieretten skal bestå.

(5) Dersom studenten i to semestre på rad ikke oppnår studiepoeng, med mindre det følger av innvilget permisjon eller annet grunnlag at studieretten likevel skal bestå.

(6) Dersom studenten ikke overholder individtilpasset opplegg etter punkt 8.2.

(7) Dersom studenten har benyttet maksimalt antall vurderingsforsøk (tre), uten å ha bestått et obligatorisk emne/kurs.

(8) Når studenten har fullført og bestått studieprogrammet. Studenten kan søke fakultetet om poststudierett.

(9) Dersom studiets ytre tidsbegrensning er nådd.

Tidsbegrensning i studieløpet:

 • Spesial-/spesialistutdanningen i odontologi skal normalt være et fulltidsstudium. Utdanningen er normert til 3 år for alle spesialistutdanningsløpene unntatt Oral kirurgi og oral medisin. For spesialistutdanning i Oral kirurgi og oral medisin er normert studietid 5 år.
 • Maksimal studietid er 5 år for alle spesial-/spesialistutdanningsløpene unntatt Oral kirurgi og oral medisin. For Oral kirurgi og oral medisin er maksimal studietid 7 år.
 • Deltidsstudier innvilges kun unntaksvis og etter særskilt søknad.
   

§ 8 Studieprogresjon

8.1 Ved manglende studieprogresjon faller studieretten bort i tråd med § 7.

8.2 Kandidaten skal gis varsel om manglende studieprogresjon og gis tilbud om utarbeidelse av individtilpasset opplegg, før reglene om tap av studierett ved manglende progresjon kan tre i kraft.

8.3 Kandidaten plikter å holde hovedveileder underrettet om egen studieprogresjon og bidra aktivt til utarbeidelse av individtilpasset opplegg dersom progresjonen ikke samsvarer med normert studieløp.

8.4 Fagseksjonen, ved hovedveileder i det aktuelle fagområdet, plikter å gjennomføre midtveisevaluering av studentens progresjon, fortrinnsvis før godkjenning av tredjesemesters kliniske tjeneste og seminar og senest innen godkjenning av fjerde semesters kliniske tjeneste og seminar. Fagseksjonene står selv fritt til å utarbeide et egnet opplegg for midtveisevaluering og er ansvarlige for at denne gjennomføres. Etter midtveisevaluering er gjennomført, plikter fagseksjonene å rapportere den enkelte kandidats progresjon i planlagt studieløp til programutvalget.
 

§ 9 Undervisning

Spesial-/spesialistutdanningen består av fire obligatoriske deler (jf. a, b, c, d nedenfor). Undervisning gis i henhold til vedtatte studieplaner. Kandidatene plikter å følge undervisningen i tråd med studieplanen og i samarbeid med veiledere. Fraværsgrensen for de ulike delene av undervisningen er 10 %, uavhengig av årsak. 

Laboratoriekurs og klinisk tjeneste/seminar er obligatorisk undervisning dersom ikke annet fremgår av emnebeskrivelsen. Fagområdene vurderer fortløpende kandidatens deltakelse i undervisningen når det gjelder punkt b og c nedenfor.

a) Teoretiske emner organisert av instituttene ved fakultetet som omfatter kjernepensum, støttefag og selvstudier. Emnepakken som tilbys rulleres over et treårsintervall som samsvarer med fagseksjonenes studieplaner. Kandidater kan søke programutvalget om innpassing av tilsvarende emner. Kjernekurs (core curricullum) som er avlagt for mer enn 10 år siden ved opptakstidspunktet, blir ikke godkjent og må avlegges på nytt.

b) Teoretiske og kliniske kurs og seminarer organisert av den enkelte fagseksjon. Fagspesifikke kurs, fjernundervisning og selvstudier.

c) Klinisk tjeneste beskrevet i studieplanen til de ulike fagseksjonene. Klinisk tjeneste består av veiledet praksis og pedagogisk trening. Fagseksjonene vurderer ved hjelp av spesialitetens kravspesifikasjon hvilke kliniske tjenester de ønsker å benytte i undervisningen. Klinisk tjeneste kan utføres ved klinikker godkjent av instituttet, fortrinnsvis de regionale kompetansesentra og sentral-/distriktssykehus. Klinisk tjeneste benyttet som grunnlag for opptak gir ikke fritak fra klinisk tjeneste i spesial-/spesialistutdanningen.

Det gis ikke rom for fritak fra obligatorisk instruktørtjeneste i spesial-/spesialistutdanningen med bakgrunn i tidligere ansettelse som instruktørtannlege.

d) Spesial-/spesialistarbeid. 
Arbeidet er skriftlig og kan være basert på egen forskning, et kompilatorisk arbeid (litteraturoversikt), eller et pedagogisk arbeid. Dersom arbeidet er basert på egen forskning eller er et kompilatorisk arbeid, skal dette skrives i artikkelform. Det skal kvalitativt være slik at det kan publiseres i et norsk eller internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift. Dersom kandidaten er medforfatter, må det fremgå hva som er kandidatens bidrag til artikkelen. Ved pedagogisk arbeid skal arbeidet være et undervisningsopplegg som skal være skriftlig godkjent av gjeldende fagområde og være egnet for selvstudium og/eller som supplement til undervisning. Undervisningsopplegget skal være forsknings-/evidensbasert. Arbeidet må uansett tema kunne dokumentere kandidatens vitenskapelige innsikt. Arbeidet vil bli kontrollert for plagiat.

Dersom en kandidat allerede har avlagt doktorgrad innen relevante fag, kan det innvilges fritak fra spesial-/spesialistarbeid etter søknad til programutvalget. Doktorgradens relevans vurderes av den aktuelle fagseksjon. Det finnes ingen foreldelsesfrist for doktorgradsarbeid.

Frist for innlevering av spesial-/spesialistarbeid: 15. mars for vårsemesteret og 15. oktober for høstsemesteret.

Dersom kandidaten ikke ferdigstiller spesial-/spesialistarbeidet innen gjeldende frist for siste semester, skal kandidaten innen samme frist søke programutvalget om utsettelse. Søknaden må støttes skriftlig av veileder. Den må beskrive hvor langt kandidaten er kommet med arbeidet og hva en forlengelse vil kreve av ekstra veiledning. Det kan gis en utsettelse på inntil 1 år.

Retningslinjer for vurdering av spesial-/spesialistarbeid:

 • Intern komité: Programutvalget oppnevner en intern komité som skal bestå av minst 2 medlemmer. Oppnevnelsen gjøres etter anbefaling fra de aktuelle fagansvarlige for spesialistutdanningen. Ett av medlemmene må ha avlagt ph.d.-grad eller være godkjent spesialist. Det andre medlemmet må ha ph.d.-kompetanse. Komitéen må levere sin vurdering innen 4 uker etter innleveringsfristen for spesialistarbeidet. Er arbeidet underkjent til standard 2 (se nedenfor), vil studenten få anledning til å levere inn arbeidet for ny vurdering etter revisjon. Fristen for ny innlevering settes da til 2 uker etter at første vurdering er gitt studenten, for at studenten skal kunne ta spesialisteksamen inneværende semester.
 • Ved vurdering av spesial-/spesialistarbeid i artikkelform kan en versjon av Den norske tannlegeforenings skjema for artikkelvurdering benyttes. Skjemaet utgis av studiekonsulent for spesialistutdanning i odontologi ved IKO.
   

 • Intern komité vurderer innlevert spesialistarbeid til én av følgende tre standarder:
 1. Innlevert spesialistarbeid godkjennes, men eventuelle anbefalinger om endringer av mindre omfang kan gis.
 2. Spesialistarbeidet må korrigeres i tråd med komitéens tilbakemeldinger og må vurderes på nytt med utførte endringer for å kunne bli godkjent. For at et arbeid skal kunne vurderes til standard 2 må det være realistisk at spesialistarbeidet kan forbedres innen tidsfristen. Komitéen har direkte dialog med studenten i denne prosessen. Komitéen må motta revidert arbeid innen to uker etter første vurdering for å vurdere dette på nytt.
 3. Spesialistarbeidet er for mangelfullt til å bli godkjent, og komitéen mener at kandidaten trenger mer tid enn tildelte to uker for å forbedre arbeidet til et tilfredsstillende nivå. Spesialistarbeidet underkjennes. Komitéen skal gi anbefalinger om videre prosess.

§ 10 Vurderingsform

I spesial-/spesialistutdanningen skal det avlegges eksamen i de fastsatte kurs/emner i henhold til de vedtatte studieplanene som skissert i § 9 a)-c). Vurderingsformer i spesial-/spesialistutdanningen inkluderer skriftlige eksamener/prøver, kliniske vurderinger, muntlige vurderinger, læringsmappe og vurderingsmappe. Se ”Regler for spesialistutdanning av tannleger” fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 05.02.2014, justert 13.01.2016 for utfyllende informasjon om generelle og seksjonsvise vilkår for vurdering.

§ 11 Karakterfastsetting og sensur

Gjennomført vurdering av kurs/emner i spesial-/spesialistutdanningen blir vurdert til bestått/ikke bestått.

§ 12 Avsluttende eksamen

Kandidaten søker, via administrativt ansvarlig, programutvalget om å få avlegge avsluttende eksamen. Som grunnlag for søknaden skal det vedlegges:

 1. Oppdatert resultatoversikt der det fremgår at core curriculum er bestått.
 2. Bekreftelse fra fagansvarlig/ansvarlig for den aktuelle spesial-/spesialistutdanningen om at kursdel b) og c) beskrevet i § 9 er bestått. I dette er det inkludert en godkjenning av den obligatoriske læringsmappen og vurderingsmappen.
 3. Vurdering fra intern komité av spesialistarbeid der dette er vurdert som godkjent.
 4. Eventuelt dokumentert fritak fra enkeltemner/spesialistarbeid.

Når studenten tilfredsstiller kravene for å gå opp til avsluttende eksamen, oppnevner programutvalget, etter forslag fra fagseksjonen, eksamenskommisjon for kandidaten. Eksamenskommisjonen skal bestå av tre medlemmer:

 • en ekstern sensor
 • ett av medlemmene fra den interne komiteen som har vurdert kandidatens spesial-/spesialistarbeid
 • en representant fra fagseksjonen/ansvarlig for spesial-/spesialistutdanningen i det aktuelle fagområdet som eksaminator

Frist for innlevering av vurderingsmappen er tre uker før fastsatt eksamensdato.

For dobbeltkompetansekandidater gjelder ph.d.-arbeidet som spesial-/spesialistarbeid. Dobbeltkompetansekandidater kan fremstille seg til avsluttende klinisk eksamen før ph.d.-arbeidet foreligger i endelig form. En av ph.d.-artiklene skal da være vurdert og godkjent av en intern komité på lik linje med et spesialistarbeid.

Det er rom for å bli vurdert for avsluttende eksamen 2-to-ganger. Det er da et halvt års karenstid mellom de to eksamenstidspunktene. Dersom kandidaten blir vurdert til ikke bestått etter andre forsøk, anses spesial-/spesialistutdanningen som avsluttet og ufullført.

§ 13 Diplom

Instituttet utsteder diplom til kandidaten og bekreftelse til Helsedirektoratet for gjennomført og bestått spesialistutdanning. Kandidaten må selv søke Helsedirektoratet om godkjenning som spesialist, jfr. Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell (LOV-1999-07-02-64-§ 51).

Underlag for søknaden er et utstedt diplom og bekreftelsen til Helsedirektoratet fra administrasjonen ved Institutt for klinisk odontologi om sensur og endelig spesialisteksamen.