Hjem
Det medisinske fakultet
REKRUTTERING | FORSKERE

Tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternfinansierte prosjekter

Merk: Denne ordningen er foreløpig stoppet for søknader med frist f.o.m. 01.09.2022. PhD-stillinger tildeles fremdeles til svært prestisjefylte tildelinger. Ta kontakt med fakultetsledelsen om dette.

Forsker
Foto/ill.:
Colourbox (Illustrasjonsfoto).

Hovedinnhold

Følgende gjaldt tidligere for tildelinger med søknadsfrist frem til 01.09.22:

 1. Retningslinjene er oppdatert 12.08.21 og gjelder for tildelinger med søknadsfrist fra og med 01.10.21.
 2. Retningslinjene gjelder for forskningsprosjekter som er tildelt i nasjonal eller internasjonal konkurranse.
 3. Retningslinjene gjelder når MED er prosjekteier for prosjektet og en viss andel av tildeling regnskapsføres ved MED (se under) [1].
 4. Retningslinjene gjelder ikke for prosjekter med stor gjennomstrømming. For eventuell tildeling av stillinger til denne type prosjekter skal økonomiseksjonen ved fakultetet kontaktes.
 5. Ved tildeling av midler i utenlandsk valuta gjelder Norges Banks valutakurs ved søknadsfrist.
 6. Ordningen gjelder ikke ved:
  1.  rene utstyrsbevilgninger
  2. tilskudd fra industri/næringsliv
  3. prosjekter som inneholder lite forskningsaktivitet
  4. gaver mottatt direkte fra giver uten utlysning/evalueringsprosess

 

 1. Personene som ansettes ph.d.-stilling skal tas opp i fakultetets ph.d.-program.
 1. Med 1 stilling menes en stilling i en periode (4 år for phd-stilling (25% pliktarbeid), 3 år (+1 år ved utenlandsopphold) for postdoc-stilling). Merk: I budsjettet skal fakultetets egeninnsats synliggjøres som 4 år for phd-stillinger og 3 år for postdocstillinger (4 år hvis utenlandsopphold er innvilget).
 2. Rekrutteringsstillingene skal normalt være tilsatt senest 1.5 år etter prosjektstart. Hvis ikke, trekkes de tilbake.
 3. Alle stillinger skal lyses ut gjennom vanlige kanaler (og eventuelt andre kanaler etter prosjektleders ønske).
 4. Informasjonen som er gitt under skal leses som retningslinjer. Ved store søknader (over 30 millioner) skal totalbudsjett og fakultetets egenandeler alltid diskuteres med økonomiseksjonen ved fakultetet. 

Retningslinjer for tildeling av stillinger

Ved tildeling av forskerprosjekt der MED er prosjekteier (NFR, Kreftforeningen og andre; se under for EU):

Fra 10 til og med 20 mill NOK:             1 phd-stilling

Fra 20 til og med 30 mill NOK:           2 phd-stillinger 

Unntak gjelder for tildeling av Forskningsrådets Forskerprosjekt for unge talenter. Denne type prosjekt støttes med en ph.d.-stilling ved tildeling på minst 7 mill.


Ved tildeling av SFF og SFI der MED har vertskap:

SFF:     3 phd-stillinger, 2 rekrutteringsstillinger pr. 5 års-periode

SFI:      2 phd-stillinger, 1 rekrutteringsstilling 

Fakultetet kan unntaksvis gå inn med stillinger hvis MED er partner i et SFF/SFI. Dette må avklares med økonomiseksjonen ved fakultetet. 

Ved tildeling fra EU:

ERC Starting grant: 2 phd-stillinger

ERC Consolidator og Advanced grant: 2 phd-stillinger, 1 rekrutteringsstilling

Koordinator av EU prosjekt:   3 phd-stillinger. (Forutsetter at MED er vertskap og at minst 20 mill NOK av tildelte midler regnskapsføres ved MED).

Partner i EU prosjekt: 1 phd-stilling (Forutsetter at minst 10 mill NOK regnskapsføres ved MED).

Trond Mohn Stiftelse/Stiftelsen KG Jebsen:

TMS starting grant: 1 phd-stilling

Andre søknader til stiftelsene behandles individuelt. Fakultetets egenandeler og totalbudsjett skal alltid diskuteres med økonomiseksjonen ved fakultetet i god tid før søknadsfrist.

Ved tildeling fra Det regionale samarbeidsorganet: 

Tildelinger fra Samarbeidsorganet utløser ikke støtte fra fakultetet i form av rekrutteringsstillinger.

Tak på antall rekrutteringsstillinger til en person 

Fakultetsledelsen har bestemt å begrense antall rekrutteringsstillinger som kan veiledes av en og samme person samtidig. Ordningen gjelder bare fakultets rekrutteringsstillinger, og påvirkes ikke av ph.d.- eller postdoc-stillinger finansiert av eksterne kilder.

Følgende gjelder:

En person kan ikke være hovedveileder for mer enn fire personer i rekrutteringsstillinger fra fakultetet samtidig (gjelder phd og postdoc stillinger samlet). Dette betyr at kandidater som søker med veileder som allerede er hovedveileder fire personer i denne kategorien ikke vil få sin søknad behandlet. 

Presisering: Ved tildeling av stillinger som følge av innvilgede eksternfinansierte prosjekter tas det ikke hensyn til om taket for antall stillinger er nådd. For eksempel, en person som veileder 2 phd-kandidater vil få tildelt 2 phd-stillinger og en rekrutteringsstilling hvis vedkommende tildeles et ERC-advanced grant (selv om det totale antallet av rekrutteringsstillinger som personen veileder i en periode vil overstige fire). Men, denne personen vil ikke komme i betraktning som veileder for ytterligere kandidater gjennom fakultetets ordinære utlysninger av rekrutteringsstillinger høst og vår. 

[1] For typiske forskerprosjekt fra NFR og Kreftforeningen og andre kilder skal minst 70% av tildelingen regnskapsføres ved MED for at tildelingen skal utløse rekrutteringsstillinger. ERC prosjekt regnskapsføres vanligvis i sin helhet ved MED. Dersom det blir behov til å føre deler av prosjektet til en partnerinstitusjon skal minst 80% av tildelingen regnskapsføres ved MED for at tildelingen skal utløse rekrutteringsstillinger. For andre EU prosjekter gjelder ikke grensen på 80%. For SFF, SFI og andre typer senter (eks finansiert av TMS eller KG Jebsen) skal budsjett diskuteres med økonomiseksjonen ved fakultetet før søknad endes inn.