Hjem
Det medisinske fakultet
REKRUTTERING | FORSKERE

Tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternt finansierte prosjekter

Retningslinjer for tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternt finansierte prosjekter

Forsker
Foto/ill.:
Colourbox (Illustrasjonsfoto).

Hovedinnhold

Fakultetet etablerte i 2018 en ordning med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternfinansierte prosjekter for å stimulere til økt eksternfinansiert aktivitet, og for å strategisk støtte gode forskningsmiljøer.

På grunn av usikre økonomiske tider de siste årene ble ordningen delvis stoppet i 2021, med tildeling av stillinger bare til de mest prestisjefylte prosjektene. Det er dessverre nødvendig å fortsette med en mer restriktiv ordning en stund til. Siden vi opplever at mange er usikre på hvordan ordningen praktiseres nå, kommer fakultetet her med følgende retningslinjer.

I teksten under henvises det til kontakt med økonomiseksjonen ved fakultetet. Følgende epost-adresse skal brukes: okonomi.med@uib.no. Økonomiseksjonen forbereder saken for beslutning ved dekanat eller prodekan for forskning.

Følgende gjelder: 

a)    Retningslinjene under gjelder bare når MED er vertskap for prosjektet og en betydelig andel av tildeling regnskapsføres ved MED . 
b)    Retningslinjene under gjelder ikke for prosjekter med gjennomstrømming. For eventuell tildeling av stillinger til denne type prosjekter skal økonomiseksjonen ved fakultetet kontaktes.
c)    Ordningen gjelder ikke ved:
a.     rene utstyrsbevilgninger
b.    tilskudd fra industri/næringsliv
c.    gaver mottatt direkte fra giver uten utlysning/evalueringsprosess
Ved slike tildelinger kan økonomiseksjonen ved fakultetet kontaktes for eventuell tildeling av rekrutteringsstilling.

d)    Med 1 stilling menes en stilling i en periode (3 år for ph.d.-stilling, 3 år for postdoc-stilling, med mulighet for et 4. år ved utenlandsopphold for postdoc). Personer som innehar ph.d.-stilling skal tas opp i fakultetets ph.d.-program. Merk: I budsjettet skal fakultetets egeninnsats synliggjøres som 3 år for ph.d.-stillinger og 3 år for postdoc-stillinger (4 år hvis utenlandsopphold er innvilget).
e)    Rekrutteringsstillingene skal normalt være tilsatt senest 1.5 år etter prosjektstart. Hvis ikke, kan de trekkes tilbake av fakultetet.
f)    Alle stillinger skal lyses ut og ansettes i tråd med fakultetets rutiner. 
g)    Ph.d. og postdocene som ansettes skal drive med forskning knyttet til prosjektet.
h)    Stillingene som tildeles kan ikke «gis bort» til samarbeidspartnere eller andre.
i)    Informasjonen som er gitt under skal leses som retningslinjer. Ved store søknader (over 35 millioner) skal totalbudsjett og fakultetets egenandeler alltid fremlegges økonomiseksjonen ved fakultetet. 

1.    Retningslinjer for tildeling av stillinger

Ved tildeling fra Forskningsrådet: 

•    Forskerprosjekt unge talenter: 1 ph.d.-stilling

•    SFF, SFI og FKB der MED har vertskap:
Typisk tildeling pr senter er gitt under, men tildeling til denne type prosjekter skal alltid avklares med økonomiseksjonen ved fakultetet.

•    SFF:     3 phd-stillinger, 2 rekrutteringsstillinger  pr. 5 års-periode
•    SFI:     2 phd-stillinger, 1 rekrutteringsstilling 
•    FKB:     3 phd-stillinger, 2 rekrutteringsstillinger pr. 5 års-periode

Fakultetet kan unntaksvis gå inn med stillinger hvis MED er partner i et SFF/SFI/FKB. Dette skal avklares på fakultetsnivå.  

Ved tildeling fra EU:

•    ERC Starting grant: 1 ph.d.-stilling
•    ERC Consolidator grant: 1 ph.d.-stilling 
•    ERC Advanced grant: 1 ph.d.-stilling, 1 rekrutteringsstilling

Koordinator av EU prosjekt:     2 ph.d.-stillinger. Tildeling forutsetter at MED er vertskap og at en vesentlig del av tildelte midler regnskapsføres ved MED. Budsjettet skal forelegges økonomiseksjonen ved fakultetet før endelig beslutning om stillinger foretas.

Ved tildeling fra Trond Mohn Forskningsstiftelse (TMF)/Stiftelsen KG Jebsen:

•    TMF starting grant: 1 ph.d.-stilling

Andre søknader til stiftelsene behandles individuelt. Fakultetets egenandeler og totalbudsjett for søknaden, skal alltid diskuteres med økonomiseksjonen ved fakultetet i god tid før søknadsfrist.

Ved tildeling fra andre kilder: 

Andre tildelinger enn de som er nevnt over støttes ikke med stillinger
Tildelinger fra Kreftforeningen støttes ikke med stillinger 
Tildelinger fra Samarbeidsorganet støttes ikke med stillinger 

Alle kilder for eksternfinansiering er ikke nevnt her. For store søknader fra andre kilder, kontakt økonomiseksjonen ved fakultetet for avklaring om stillinger. 
 

[1]
ERC prosjekt skal vanligvis i sin helhet regnskapsføres ved MED. Dersom det blir behov til å føre deler av prosjektet til en partnerinstitusjon skal minst 80% av tildelingen regnskapsføres ved MED for at tildelingen skal utløse rekrutteringsstillinger.

For andre typer EU-prosjekt (Pillar II og III) der MED er koordinator gjelder ikke kravet om at minst 80% av tildeling skal regnskapsføres ved UiB., men en betydelig andel skal regnskapsføres på MED. Kontakt økonomiseksjoen.

For SFF, SFI og andre typer senter (eks finansiert av TMS eller KG Jebsen) skal budsjett fremelegges økonomiseksjonen ved fakultetet før søknad endes inn. 

[2]
Når det står rekrutteringsstilling kan prosjektleder selv bestemme om han/hun ønsker ph.d. eller postdoc-stilling.