Hjem
Det medisinske fakultet
Driftsmidler

Retningslinjer for bruk av driftsmidler for rekrutteringsstillinger og forskerlinjestudenter

Retningslinjene gjelder for driftsmidler (annuum) som fakultetet for det enkelte år måtte bevilge til dette formål. Driftsmidler gis til rekrutteringsstillinger finansiert av Det medisinske fakultet, samt forskerlinjestudenter, Økonomi - FL | Det medisinske fakultet | Universitetet i Bergen (uib.no).

Hovedinnhold

Det medisinske fakultet tildeler driftsmidler til grunnbevilgningsfinansierte postdoktorer og stipendiater, beregnet fra antall årsverk med satser: -

-kr 35 000 pr. stipendiat

-kr 55 000 pr. postdoktor

- inntil kr 15 000 pr. stilling kan gå til dekning av kostnader ved instituttene, resterende disponeres av veileder/stipendiat/forskningsgruppe.

Midlene deles ut som en del av årlig hovedtildeling.

For forskerlinjestudentene gjelder følgende satser:

-kr. 32 500 for året hvor studentene er i fulltidsforskning

-kr. 16 250 for de to årene med deltidsforskning

Midlene internoverføres instituttene i januar. Driftsbevilgningen kan brukes til faglitteratur, vitenskapelig assistanse (inkl. språkvask), ITutstyr*, samt faglig begrunnede reiser og kurs. Innkjøp skal gjøres i samråd med instituttet, for å sikre at UiBs innkjøpsrutiner følges.

Merk særlig at UiB har en lang rekke leverandøravtaler som er bindende for UiBs ansatte, herunder avtaler med bl.a. reisebyrå, hoteller, leverandører av IT-utstyr osv. De aller fleste varer og tjenester omfattes av slike avtaler.

*I den grad behovet ikke på annen måte er dekket av instituttet eller av eksterne finansieringskilder, kan beløpet også benyttes til innkjøp av en bærbar PC og/eller et nettbrett (f.eks. iPad). Men slikt utstyr dekkes bare dersom det er innkjøpt av innkjøpsansvarlig ved instituttet, og er å anse som Universitetets eiendom. Utstyr returneres til instituttet ved avsluttet arbeidsforhold. Utstyr kan likevel kjøpes ut når en ansatt slutter, dersom instituttet samtykker, og etter UiBs retningslinjer for dette https://www.uib.no/foransatte/92506/kassasjon-utrangering-salg-av-utstyr.

Er det tvil om det formål som driftsbevilgningen ønskes brukt til faller inn under ordningen, drøftes det så vidt mulig med økonomikoordinator på forhånd. Medarbeiderne bør søke eksterne kilder der dette er mulig og hensiktsmessig. Ubrukte driftsmidler som ikke er benyttet innen regnskapsårets utløp kan overføres til neste år. Kontakt økonomikoordinator ved instituttet dersom aktiviteter blir forskjøvet i tid. Etter stipendperiodens utløp, og innen seks måneder, kan eventuelle restmidler kun overføres til f.eks. trykking av avhandling, presentasjon på konferanser o.l. etter særskilt søknad til instituttet.