Hjem
Det medisinske fakultet
Valg

Valg av fakultetsstyret og instituttråd

Her finner du informasjon om valgprosedyre og vilkår ved valg av fakultetsstyret og instituttråd.

Hovedinnhold

Vilkår ved valg

For å ha stemmerett og være valgbar til gr. A, B og C må man når valget starter være fast ansatt i minst halv stilling eller engasjert for minst ett år i minst halv stilling, eller har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling i slik stillingskategori som det avlegges stemme i. Studenter med studierett har stemmerett i gr. D ved Universitetet i Bergen. Stemmeretten gjelder ved den grunnenheten de er registrert.

Valgbar er den som har stemmerett ved valget, og som ikke er fritatt. Ansatte har plikt til å ta imot valg. Den som har hatt et verv kan kreve fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet.

Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

I tillegg til faste medlemmer skal det velges minst 2 varamedlemmer.

Likestillingslovens krav om representasjon fra begge kjønn skal så vidt mulig være oppfylt for medlemmene, og varamedlemmene innen den enkelte valgkrets.

Valgprosedyre og valg til fakultetsstyret

Våren 2022 skal det velges medlemmer til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet fra gruppe B og D. Studentrepresentantene velges i valgforsamling ved Medisinsk Studentutvalg (MEDSU).

Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:

Gruppe

 

Antall

Funksjonsperiode

Ekstern representant

Styrets leder

1

4 år - 01.08.2021 – 31.07.2025

Gruppe A

Fast tilsatte i undervisnings og forsker-stilling

3 + 5 vara

4 år - 01.08.2021 – 31.07.2025

Gruppe B

Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling

1 + 3 vara

1 år - 01.08.2022 – 31.07.2023

Gruppe C

Teknisk og administrativt tilsatte

1 + 3 vara

4 år - 01.08.2021 – 31.07.2025

Gruppe D

Studenter (velges i valgforsamling v/MOSU)

2 + 4 vara

1 år - 01.08.2022 – 31.07.2023

Ekstern representant

 

1

4 år - 01.08.2021 – 31.07.2025

Sum

 

9

 

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til torsdag 31. mars 2022 kl 15

Forslag sendes/leveres til valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet (Amauer Hansens Hus 4. etg, rom 416).

For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene:

 • Forslaget må være skriftlig.
 • Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Lenke til manntall: https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Valget avvikles elektronisk og som preferansevalg.

Starttidspunkt for valget er mandag 30. mai kl 09.00. Stemmer kan avlegges frem til og med torsdag 2. juni 2022 kl 12.00

Valgstyret

Gr A – faste vitenskapelige 2 (og 1 vara) 2021-2025 (4 år)

Gr C – teknisk/administrative 1 (og 1 vara) 2021-2025 (4 år)

Gr B – midlertidig vitenskapelige 1 (og 1 vara) 2022-2023 (1 år)

Gr D – studentene 1 (og 1 vara) 2022-2023 (1 år)

 

Valgstyret ble oppnevnt av fakultetsstyret i møte 26. januar 2022

 

Gruppe A

Professor Professor Frode Berven, Institutt for biomedisin
Professor Asgeir Bårdsen, Institutt for klinisk odontologi

Vara: Professor Guri Rørtveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vara: Professor Pål Rasmus Njølstad, Klinisk institutt 2

Gruppe B

Stipendiat Christine Drengenes, Klinisk institutt 2
Vara: 

Gruppe C

Rådgiver Marianne Heldal Stien, Det medisinske fakultet
Vara: Overingeniør Hege Avsnes Dale, Institutt for biomedisin

Gruppe D

Student Gunnhild Eggen Storliløkken

 

 

Valg til instituttråd

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til torsdag 31. mars 2022 kl 15

Forslag sendes/leveres til valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet (Amauer Hansens Hus 4. etg, rom 416).

For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene:

 • Forslaget må være skriftlig.
 • Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Lenke til manntall: https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Instituttrådsvalgene for gruppe B avvikles i følgende periode:

Mandag 30. mai (kl 09.00) til torsdag 2. juni 2022 (kl 12.00)

Det vises til normalregler for instituttrådene for sammensetning av instituttrådene.

Valgene avvikles elektronisk og som preferansevalg.

Kandidater til fakultetsstyrevalget - Det medisinske fakultet

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Christina Engebrethsen, stipendiat, Klinisk institutt 2

Maryia Khomich, postdoktor, Klinisk institutt 2

Christine Drengenes, postdoktor, Klinisk institutt 2

Mirey Alfarah, postdoktor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Svein Isungset Støve, forsker, Institutt for biomedisin

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

 

Kandidater til instituttrådsvalget - Institutt for biomedisin

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Valg i valgforsamling med instituttrådet som valgforsamlingen

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

 

Kandidater til instituttrådsvalget - Institutt for klinisk odontologi

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Valg i valgforsamling med instituttrådet som valgforsamlingen

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

 

Kandidater til instituttrådsvalget - Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Valg i valgforsamling med instituttrådet som valgforsamlingen

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

 

Kandidater til instituttrådsvalget - Klinisk institutt 1

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Stian Tornaas, stipendiat

Andrea Stautland, stipendiat

Harsh Nitin Dongre, postdoktor

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte:

Kandidater til instituttrådsvalget - Klinisk institutt 2

Kandidater fra gruppe A - fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Kandidater fra gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Valg i valgforsamling med instituttrådet som valgforsamlingen

Kandidater fra gruppe C - teknisk-/administrativt ansatte: