Hjem
Det medisinske fakultet

Valg av fakultetsstyret og instituttråd

Her finner du informasjon om valgprosedyre og vilkår ved valg av fakultetsstyret og instituttråd.

Vilkår ved valg

For å ha stemmerett og være valgbar til gr. A, B og C må man når valget starter være fast ansatt i minst halv stilling eller engasjert for minst ett år i minst halv stilling, eller har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling i slik stillingskategori som det avlegges stemme i. Studenter med studierett har stemmerett i gr. D ved Universitetet i Bergen. Stemmeretten gjelder ved den grunnenheten de er registrert.

Valgbar er den som har stemmerett ved valget, og som ikke er fritatt. Ansatte har plikt til å ta imot valg. Den som har hatt et verv kan kreve fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet.

Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

I tillegg til faste medlemmer skal det velges minst 2 varamedlemmer.

Likestillingslovens krav om representasjon fra begge kjønn skal så vidt mulig være oppfylt for medlemmene, og varamedlemmene innen den enkelte valgkrets.

Valgprosedyre og valg til fakultetsstyret

Våren 2019 skal det velges medlemmer til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet fra gruppe B og D. Studentrepresentantene velges i valgforsamling ved Medisinsk Studentutvalg (MEDSU).

Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:

Gruppe

 

Antall

Funksjonsperiode

Ekstern representant

Styrets leder

1

4 år - 01.08.2017 – 31.07.2021

Gruppe A

Fast tilsatte i undervisnings og forsker-stilling

3 + 5 vara

4 år - 01.08.2017 – 31.07.2021

Gruppe B

Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling

1 + 3 vara

1 år - 01.08.2019 – 31.07.2020

Gruppe C

Teknisk og administrativt tilsatte

1 + 3 vara

4 år - 01.08.2017 – 31.07.2021

Gruppe D

Studenter (velges i valgforsamling v/MOSU)

2 + 4 vara

1 år - 01.08.2019 – 31.07.2020

Ekstern representant

 

2

4 år - 01.08.2017 – 31.07.2021

Sum

 

10

 

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til tirsdag 7. mai 2019 kl 12

Forslag sendes/leveres til valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet (Amauer Hansens Hus 4. etg, rom 416).

For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene:

 • Forslaget må være skriftlig.
 • Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Lenke til manntall: https://manntall.app.uib.no/ansatt/

 

Kandidater til valg i gruppe B til fakultetsstyret

Stipendiat Øyvind Goksøyr, Institutt for klinisk odontologi

Stipendiat Anny Gravdal, Klinisk institutt 1

Stipendiat Christina Skår Saghaug, Klinisk institutt 2

Stipendiat Kjersti Elvestad Hestetun, Klinisk institutt 2

Postdoktor Sara Ghaderi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Stipendiat Hanne Keyser Hegdahl, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

 

Valget avvikles elektronisk og som preferansevalg.

 

Starttidspunkt for valget er torsdag 13. juni kl 09.00. Stemmer kan avlegges frem til og med tirsdag 18. juni 2019 kl 12.00

Valgstyret

Gr A – faste vitenskapelige 2 (og 1 vara) 2017-2021 (4 år)

Gr C – teknisk/administrative 1 (og 1 vara) 2017-2021 (4 år)

Gr B – midlertidig vitenskapelige 1 (og 1 vara) 2019-2020 (1 år)

Gr D – studentene 1 (og 1 vara) 2019-2020 (1 år)

 

Valgstyret ble oppnevnt av fakultetsstyret i møte 4. april 2018

 

Gruppe A

Professor Professor Mathias Ziegler (leder), Institutt for biomedisin
Professor Anne Nordrehaug Åstrøm, Institutt for klinisk odontologi

Vara: Professor Guri Rørtveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Gruppe B

Stipendiat Helene Dahl, Klinisk institutt 1
Vara: Stipendiat Bergithe Eikeland Oftedal, Klinisk institutt 2

Gruppe C

Seniorkonsulent Marianne Heldal Stien, Det medisinske fakultet
Vara: Avdelingsingeniør Anita Bugge Koldingsnes, Institutt for biomedisin

Gruppe D

Student (under oppnevning)

 

 

Valg til instituttråd

Instituttrådsvalgene for gruppe B avvikles i følgende periode:

Tirsdag 28. mai til tirsdag 4. juni 2019

 • Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Institutt for klinisk odontologi
 • Institutt for biomedisin
 • Klinisk institutt 1
 • Klinisk institutt 2

 

Kandidater til valg i gruppe B ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Stipendiat Elisabeth Marie Strømme

Stipendiat Hanne Keyser Hegdahl

Stipendiat Sahar Pahlavanyali

 

Kandidater til valg i gruppe B ved Institutt for biomedisin

Postdoktor Sveinung Isungset Støve

Stipendiat Fredrik Hoel

Stipendiat Lena Elise Høyland

 

Kandidater til valg i gruppe B ved Klinisk institutt 2

Postdoktor Anja Torsvik

Stipendiat Christina Skår Saghaug

Postdoktor Luiza Ghila

Stipendiat Aleksandra Petrovic

 

Lenke til manntall

Det vises til normalregler for instituttrådene for sammensetning av instituttrådene.

Valgene avvikles elektronisk og som preferansevalg.